A A A A A

נוֹסָף: [לב שבור]


א' קורינתים 13:7
את כל תשא את כל תאמין את כל תקוה ואת כל תסבל:

א' פטרוס 5:7
השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם:

שמואל א 16:7
ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב:

ב' קורינתים 5:7
כי באמונה נתהלך ולא בראות עינים:

ב' קורינתים 12:9
ויאמר אלי די לך חסדי כי בחלשה תשלם גבורתי על כן שמח לבי להתהלל בחלשותי למען תשרה עלי גבורת המשיח:

עברים 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך:

ישעה 6:1
בשנת מות המלך עזיהו ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל:

ישעה 41:10
אל תירא כי עמך אני אל תשתע כי אני אלהיך אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקי:

ישעה 57:15
כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים:

ירמיה 29:11
כי אנכי ידעתי את המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם יהוה מחשבות שלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה:

יוחנן 3:16
כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים:

יוחנן 12:40
השע עיניהם והשמין לבבם פן יראו בעיניהם ולבבם יבין ושבו ורפאתי להם:

יוחנן 14:1
אל יבהל לבבכם האמינו באלהים ובי האמינו:

יוחנן 14:27
שלום אניח לכם את שלומי אתן לכם לא כאשר יתן העולם אנכי נתן לכם אל יבהל לבבכם ואל יחת:

יוחנן 16:33
את אלה דברתי אליכם למען בי יהיה לכם שלום בעולם יהיה לכם עני אך יאמץ לבבכם אני נצחתי את העולם:

לוקס 24:38
ויאמר אליהם מה זה אתם נבהלים ועל מה זה מחשבות עלות בלבבכם:

מרקוס 11:23
כי אמן אמר אני לכם כל אשר יאמר אל ההר הזה הנשא והעתק אל תוך הים ואין ספק בלבבו כי אם יאמין כי יהיה כאשר אמר כן גם יהיה לו:

מתי 5:8
אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלהים:

מתי 11:28
לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:

משלי 3:5
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען:

תהילים 34:18
קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע:

תהילים 51:17
זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה:

תהילים 55:22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק:

תהילים 147:3
הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם:

התגלות 21:4
ומחה אלהים כל דמעה מעיניהם והמות לא יהיה עוד וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד כי הראשנות עברו:

רומים 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם:

רומים 12:2
ואל תשתוו לעולם הזה כי אם התחלפו בהתחדש דעתכם למען תבחנו לדעת מה הוא רצון האלהים הטוב והחמד והשלם:

משלי 4:23
מכל משמר נצר לבך כי ממנו תוצאות חיים:

משלי 3:5-6
[5] בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען:[6] בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך:

א' קורינתים 6:19-20
[19] או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם:[20] כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה:

פיליפים 4:6-7
[6] אל תדאגו כי אם בתפלה ובתחנונים עם תודה תודיעו בכל דבר את משאלותיכם לאלהינו:[7] ושלום אלהים הנשגב מכל שכל ינצר את לבבכם ואת מחשבותיכם במשיח ישוע:

מתי 11:28-30
[28] לכו אלי כל העמלים והטעונים ואני אניח לכם:[29] קבלו עליכם את עלי ולמדו ממני כי ענו ושפל רוח אנכי ותמצאו מרגוע לנפשתיכם:[30] כי עלי נעים הוא וקל משאי:

תהילים 34:1-22
[1] לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי:[2] ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו:[3] גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו:[4] דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני:[5] הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו:[6] זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו:[7] חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם:[8] טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו:[9] יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו:[10] כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב:[11] לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם:[12] מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב:[13] נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה:[14] סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו:[15] עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם:[16] פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם:[17] צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם:[18] קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע:[19] רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה:[20] שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה:[21] תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו:[22] פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977