A A A A A

נוֹסָף: [שפע]


א' טימותיאוס 5:8
אבל מי שלא יפרנס את קרוביו וביותר את בני ביתו כפר באמונה והוא גרוע מאשר איננו מאמין:

ב' קורינתים 9:8
ואלהים יכל להשפיע עליכם כל חסד עד כי יהיה לכם בכל עת די ספוקכם בכל ותותירו בכל מעשה טוב:

דברים 29:12
לעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום:

אפסים 3:20
ולו אשר יכל להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכח הפעל בקרבנו:

שמות 34:6
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת:

יעקב 1:17
כל מתנה טובה וכל מנחה שלמה תרד ממעל מאת אבי האורות אשר חלוף וכל צל שנוי אין עמו:

יוחנן 10:10
הגנב לא יבוא כי אם לגנוב ולהרוג ולאבד ואני באתי לבעבור הביא להם חיים ומלא ספקם:

לוקס 6:38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם:

לוקס 6:45
האיש הטוב מאוצר לבבו הטוב מפיק את הטוב והאיש הרע מאוצר לבבו הרע מפיק את הרע כי משפעת הלב ימלל פיהו:

מתי 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה:

פיליפים 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע:

משלי 3:5-10
[5] בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען:[6] בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך:[7] אל תהי חכם בעיניך ירא את יהוה וסור מרע:[8] רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך:[9] כבד את יהוה מהונך ומראשית כל תבואתך:[10] וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו:

תהילים 23:5
תערך לפני שלחן נגד צררי דשנת בשמן ראשי כוסי רויה:

תהילים 36:8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם:

תהילים 37:11
וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום:

תהילים 65:11
עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן:

תהילים 72:16
יהי פסת בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ:

רומים 15:13
ואלהי התקוה הוא ימלא אתכם כל שמחה ושלום באמונה למען תעדף תקותכם בגבורת רוח הקדש:

תהילים 66:8-12
[8] ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו:[9] השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו:[10] כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף:[11] הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו:[12] הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977