A A A A A

נוֹסָף: [כּוֹהֶל]


א' פטרוס 4:3
כי דינו עת החיים אשר עברה לעשות כחפץ הגוים בלכתנו בדרכי זמה ובתאות כסבאי יין וזללי בשר ורדפי שכר ותועבות עבדת האלילים:

א' טימותיאוס 5:23
אל תרבה לשתות עוד מים כי אם קח מעט יין בעבור בטנך ואשר פעמים רבות חלה אתה:

קהלת 9:7
לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך:

אפסים 5:18
ואל תשתכרו מיין המביא לידי פריצות כי אם המלאו ברוח:

משלי 20:1
לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם:

משלי 23:31
אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס עינו יתהלך במישרים:

רומים 13:13
וכמו ביום נתהלכה בצניעות לא בזוללות ובשכרון ולא בבעילות ועשות זמה ולא במריבה וקנאה:

משלי 31:4-5
[4] אל למלכים למואל אל למלכים שתו יין ולרוזנים או שכר:[5] פן ישתה וישכח מחקק וישנה דין כל בני עני:

תהילים 104:14-15
[14] מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ:[15] ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד:

א' קורינתים 10:23-24
[23] הכל ברשותי אבל אין הכל מועיל הכל ברשותי אבל אין הכל בנה:[24] איש איש אל יבקש את תועלת עצמו כי אם את תועלת רעהו:

ישעה 62:8-9
[8] נשבע יהוה בימינו ובזרוע עזו אם אתן את דגנך עוד מאכל לאיביך ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו:[9] כי מאספיו יאכלהו והללו את יהוה ומקבציו ישתהו בחצרות קדשי:

גלטים 5:19-21
[19] וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה:[20] עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות:[21] צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים:

א' קורינתים 9:19-23
[19] כי בהיותי חפשי מכל עשיתי עצמי עבד לכל אדם למען אקנא את הרבים:[20] ואהי ליהודים כיהודי לקנות היהודים ואשר הם תחת התורה הייתי להם כמו תחת התורה למען קנות אותם אשר תחת התורה:[21] לאלה אשר בלי תורה הייתי כבלי תורה אף כי אינני בלי תורת האלהים כי אם תחת תורת המשיח אנכי למען קנות אותם אשר בלי תורה:[22] ולחלשים הייתי כחלש לקנות את החלשים הכל לכלם נהייתי למען בכל דרך אושיע אחדים:[23] ואת זאת אני עשה בעבור הבשורה למען אקח חלקי בה גם אנכי:

רומים 14:15-21
[15] ואם יעצב אחיך על דבר האכל אינך מתהלך עוד בדרך האהבה אל נא תאבד באכלך את אשר בעדו מת המשיח:[16] לכן הזהרו פן יהיה טובכם לגדופים:[17] כי מלכות האלהים איננה אכילה ושתיה כי צדקה היא ושלום ושמחה ברוח הקדש:[18] והעבד באלה את המשיח רצוי הוא לאלהים ובחון לאנשים:[19] ועתה נרדפה דרך השלום ודרך הבנות יחד איש מרעהו:[20] אל תהרוס את מעשה אלהים על דבר מאכל הן הכל טהור הוא אבל רע לאדם אשר יאכלנו במכשל לבו:[21] טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש:

יוחנן 2:3-11
[3] ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם:[4] ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה:[5] ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו:[6] והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד:[7] ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה:[8] ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו:[9] ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן:[10] ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה:[11] זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו:

Hebrew Bible 1977
Public Domain: 1977