A A A A A

Alamomin lissafi: [Lamba 7]


Yohanna 6:35
Saʼan nan Yesu ya furta cewa, “Ni ne burodin rai. Wanda ya zo wurina ba zai taɓa jin yunwa ba, wanda kuma ya gaskata da ni ba zai taɓa jin ƙishirwa ba.

Mattiyu 26:26
Yayinda suke cikin cin abinci, Yesu ya ɗauki burodi, ya yi godiya ya kuma kakkarya, ya ba wa almajiransa yana cewa, “Ku karɓa ku ci; wannan jikina ne.”

Hausa Bible 2013
Hausa New Testament (Nigeria) ©2009, 2013 Biblica, Inc