A A A A A

Θεός: [Ελα όπως είσαι]


Ματθαίος 11:27-30
[27] »Όλα έχουν παραδοθεί σ’ εμένα από τον Πατέρα μου. Κανένας δε γνωρίζει πραγματικά τον Υιό, παρά μόνον ο Πατέρας· ούτε τον Πατέρα τον ξέρει κανείς πραγματικά, παρά μόνο ο Υιός, καθώς κι εκείνος στον οποίο θέλει ο Υιός να τον φανερώσει.[28] »Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας ξεκουράσω.[29] Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου και διδαχτείτε από το δικό μου παράδειγμα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και οι ψυχές σας θα βρουν ξεκούραση.[30] Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός, και το φορτίο μου ελαφρό».

Ιωάννης 6:63-65
[63] Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή· τα ανθρώπινα δεν ωφελούν σε τίποτα. Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή.[64] Υπάρχουν όμως μερικοί από σας που δεν πιστεύουν». Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξαρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε.[65] «Γι’ αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου», τους έλεγε, «αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα».

Ματθαίος 11:28
»Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε φορτωμένοι, κι εγώ θα σας ξεκουράσω.

Ματθαίος 15:7-9
[7] Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja:[8] See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel.[9] Ilmaaegu teenivad nad mind, õpetades õpetusena inimeste käskimisi.'

Μάρκος 10:13-16
[13] Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid.[14] Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: 'Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik![15] Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.'[16] Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale.

Ιακώβου 4:6-8
[6] Aga ta annab veel suuremat armu; seepärast ta ütleb: 'Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu!'[7] Alistuge siis Jumalale! Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest.[8] Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi! Patused, puhastage käed ja kasige südamed, te hingelt kahestunud!

2 Κορινθίους 5:17
Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.

Ιωάννης 5:24
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu, ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu.

Ρωμαίους 12:1-2
[1] Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks; see olgu teie mõistlik jumalateenistus.[2] Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik.

Εβραίους 12:1
Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu!

Λευϊτικόν 25:44
Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks!

Ψαλμοί 32:8-10
[8] Sina ütled: 'Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.'[9] Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi.[10] Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb heldus.

Ησαΐας 29:13
Ja Issand ütleb: Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees on ainult päritud inimlik käsk,

Ιωάννης 5:40
Aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu.

Ιωάννης 6:44-45
[44] Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba Isa, kes on minu läkitanud, ja mina äratan ta üles viimsel päeval.[45] Prohvetites on kirjutatud: Siis on nad kõik Jumalalt õppinud. Igaüks, kes Isa on kuulnud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde.

Ιωάννης 7:37-39
[37] Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: 'Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu![38] Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.'[39] Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.

Εβραίους 4:14-16
[14] Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala Poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame![15] Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta.[16] Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!

Αποκαλύψεις 22:16-17
[16] Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.'[17] Vaim ja mõrsja ütlevad: 'Tule!' Ja see, kes kuuleb, öelgu: 'Tule!' Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Ιωάννης 6:37
Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja.

Αποκαλύψεις 22:17
Vaim ja mõrsja ütlevad: 'Tule!' Ja see, kes kuuleb, öelgu: 'Tule!' Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Ησαΐας 13:6-8
[6] Ulguge, sest Issanda päev on ligidal, see tuleb kui hävitus Kõigeväeliselt![7] Seepärast lõtvuvad kõik käed ja kõik inimsüdamed löövad araks.[8] Nad kohkuvad. Vaevused ja valud haaravad neid, nad vaevlevad otsekui sünnitaja. Üks vaatab teisele jahmunult otsa, nende palged on tulipunased.

Αποκαλύψεις 12:9
Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse Kuradiks ja Saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad - ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga.

Φιλιππησίους 1:6
ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva.

Αποκαλύψεις 21:4
Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.'

Εβραίους 10:19-22
[19] Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika -[20] selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu -[21] ja et meil on suur preester Jumala koja üle,[22] siis mingem Jumala ette siira südamega usukülluses, olles südame poolest piserdamisega puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pestud puhta veega!

Ἰωήλ 2:32
Ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, pääseb. Sest Siioni mäel ja Jeruusalemmas on pääste, nii nagu Issand on öelnud; ja pääsenute hulgas on need, keda Issand kutsub.

Ψαλμοί 104:9
Sa oled seadnud piiri vetele, millest nad üle ei lähe ega tule tagasi katma maad.

Γένεσις 6:12
Ja Jumal vaatas maad, ja näe, see oli raisku läinud, sest kõik liha maa peal oli oma eluviisides raiskunud.

Γένεσις 8:9
Aga tuvi ei leidnud oma jalavarvastele puhkepaika ja tuli tagasi tema juurde laeva, sest vesi oli veel kogu maa peal; siis ta pistis oma käe välja ja võttis tema ning pani enese juurde laeva.

Γένεσις 9:11
Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.'

Γένεσις 7:20
Vesi tõusis neist viisteist küünart kõrgemale, nõnda et mäed olid kaetud.

Γένεσις 8:5
Ja vesi vähenes üha kümnenda kuuni; kümnenda kuu esimesel päeval paistsid mägede tipud.

Παροιμίαι 31:30
Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes Issandat kardab, on kiiduväärt.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739