A A A A A

Μαθηματικά σημάδια: [Αριθμός 5]


Αποκαλύψεις 13:5-18
[5] καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλαφημίας· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ ἐξουσία νὰ κάμῃ πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μῆνας.[6] Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὑτοῦ εἰς βλαφημίαν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, νὰ βλαφημήσῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνήν αὐτοῦ καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῷ οὐρανῷ.[7] Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ νὰ κάμῃ πόλεμον μὲ τοὺς ἁγίους, καὶ νὰ νικήσῃ αὐτούς, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλήν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.[8] 13:8 Καὶ θέλουσι προσκυνήσει αὐτὸ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν ἐγράφησαν ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.[9] Ὅστις ἔχει τίον, ἄς ἀκούσῃ.[10] Ὅστις φέρει εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει. Ὅστις φονεύσῃ μὲ μάχαιραν, πρέπει αὐτὸς νὰ φονευθῇ μὲ μάχαιραν. Ἐδὼ εἶναι ἡ ὑπομονή καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.[11] Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια μὲ ἀρνίου, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.[12] Καὶ ἐνήργει ὅλην τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου ἐνώπιον αὐτοῦ. Καὶ ἔκαμε τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ νὰ προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, τοῦ ὁποίου ἐθεραπεύθη ἡ θανατηφόρος πληγή.[13] Καὶ ἔκαμνε σημεῖα μεγάλα, ὥστε καὶ πῦρ ἔκαμνε νὰ καταβαίνῃ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.[14] Καὶ ἐπλάνα τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα, τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν εἰς αὐτὸ νὰ κάμῃ ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγον πρὸς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς νὰ κάμωσιν εἰκόνα εἰς τὸ θηρίον, τὸ ὁποῖον ἔχει τὴν πληγήν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.[15] Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ νὰ δώσῃ πνεῦμα εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, ὥστε καὶ νὰ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ νὰ κάμῃ, ὅσοι δὲν προσκυνήσωσι τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, νὰ θανατωθῶσι.[16] Καὶ ἔκαμνε πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, νὰ λάβωσι χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὑτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπὶ τῶν μετώπων αὑτῶν,[17] καὶ νὰ μή δύναται μηδεὶς νὰ ἀγοράσῃ ἤ νὰ πωλήσῃ, εἰμή ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, ἤ τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.[18] Ἐδὼ εἶναι ἡ σοφία· ὅστις ἔχει τὸν νοῦν, ἄς λογαριάσῃ τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, διότι εἶναι ἀριθμὸς ἀνθρώπου· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ εἶναι χξς᾿.

Ματθαίος 19:9
Σᾶς λέγω δὲ ὅτι ὅστις χωρισθῇ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ ἐκτὸς διὰ πορνείαν καὶ νυμφευθῇ ἄλλην, γίνεται μοιχός· καὶ ὅστις νυμφευθῇ γυναῖκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.

Αποκαλύψεις 11:2-3
[2] τὴν αὐλήν ὅμως τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἄφες ἔξω καὶ μή μετρήσῃς αὐτήν, διότι ἐδόθη εἰς τὰ ἔθνη, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μῆνας.[3] Καὶ θέλω δώσει εἰς τοὺς δύο μάρτυράς μου νὰ προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα ἡμέρας, ἐνδεδυμένοι σάκκους.

Ματθαίος 5:32
Ἐγὼ ὅμως σᾶς λέγω ὅτι ὅστις χωρισθῇ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, κάμνει αὐτήν νὰ μοιχεύηται, καὶ ὅστις λάβῃ γυναῖκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός.

2 Τιμόθεο 3:16
Ὅλη ἡ γραφή εἶναι θεόπνευστος καὶ φέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς ἐκπαίδευσιν τὴν μετὰ τῆς δικαιοσύνης,

Αποκαλύψεις 4:6-8
[6] καὶ ἔμπροσθεν τοῦ θρόνου ἦτο θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία μὲ κρύσταλλον· καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν.[7] Καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ἦτο ὅμοιον μὲ λέοντα, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μὲ μοσχάριον, καὶ τὸ τρίτον ζῶον εἶχε τὸ πρόσωπον ὡς ἄνθρωπος, καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ἦτο ὅμοιον μὲ ἀετὸν πετώμενον.[8] Καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα εἶχον ἕκαστον χωριστὰ ἀνὰ ἕξ πτέρυγας κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν ἦσαν γέμοντα ὀφθαλμῶν, καὶ δὲν παύουσιν ἡμέραν καὶ νύκτα λέγοντα· Ἃγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὤν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

Ἀριθμοί 5:11-31
[11] Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς τὸν Μωϋσῆν, λέγων,[12] Λάλησον πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ καὶ εἰπὲ πρὸς αὐτούς, Ἐὰν ἀνθρώπου τινὸς ἡ γυνή παραδρομήσῃ καὶ ἁμαρτήσῃ ἐναντίον αὐτοῦ,[13] καὶ συγκοιμηθῇ τις μετ᾿ αὐτῆς, καὶ λανθάσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ κρυφθῇ, καὶ αὐτή μολυνθῇ καὶ μάρτυς δὲν ὑπάρχῃ κατ᾿ αὐτῆς καὶ δὲν πιασθῇ,[14] καὶ ἐπέλθῃ εἰς αὐτὸν πνεῦμα ζηλοτυπίας καὶ ζηλοτυπήσῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ καὶ αὐτή ἦναι μεμολυσμένη· ἤ ἐὰν ἐπέλθῃ εἰς αὐτὸν τὸ πνεῦμα τῆς ζηλοτυπίας, καὶ ζηλοτυπήσῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ καὶ αὐτή δὲν ἦναι μεμολυσμένη·[15] τότε θέλει φέρει ὁ ἄνθρωπος τὴν γυναῖκα αὑτοῦ πρὸς τὸν ἱερέα καὶ θέλει προσφέρει τὸ δῶρον αὑτῆς ὑπὲρ αὐτῆς, τὸ δέκατον τοῦ ἐφὰ ἄλευρον κρίθινον· ἔλαιον ὅμως δὲν θέλει ἐπιχύσει ἐπ᾿ αὐτὸ, οὐδὲ λιβάνιον θέλει ἐπιθέσει ἐπ᾿ αὐτὸ· διότι εἶναι προσφορὰ ζηλοτυπίας, προσφορὰ ἐνθυμήσεως, φέρουσα εἰς ἐνθύμησιν ἀνομίαν.[16] Καὶ θέλει πλησιάσει αὐτήν ὁ ἱερεὺς καὶ στήσει αὐτήν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου·[17] Ἔπειτα θέλει λάβει ὁ ἱερεὺς ὕδωρ ἅγιον εἰς ἀγγεῖον πήλινον· καὶ ἀπὸ τοῦ χώματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐπὶ τοῦ ἐδάφους τῆς σκηνῆς, θέλει λάβει ὁ ἱερεὺς καὶ βάλει εἰς τὸ ὕδωρ.[18] Καὶ θέλει στήσει ὁ ἱερεὺς τὴν γυναῖκα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ θέλει ἀποκαλύψει τὴν κεφαλήν τῆς γυναικός, καὶ θέλει βάλει εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς τὴν προσφορὰν τῆς ἐνθυμήσεως, τὴν προσφορὰν τῆς ζηλοτυπίας· ἐν δὲ τῇ χειρὶ τοῦ ἱερέως θέλει εἶσθαι τὸ ὕδωρ τὸ πικρόν, τὸ ὁποῖον φέρει τὴν κατάραν·[19] Καὶ θέλει ὁρκίσει αὐτήν ὁ ἱερεὺς καὶ θέλει εἰπεῖ πρὸς τὴν γυναῖκα, Ἐὰν δὲν ἐκοιμήθη τις μετὰ σοῦ καὶ ἐὰν δὲν παρεδρόμησας διὰ νὰ μολυνθῇς, δεχομένη ἄλλον ἀντὶ τοῦ ἀνδρὸς σου, ἄς ἦσαι ἀβλαβής ἀπὸ τοῦ ὕδατος τούτου τοῦ πικροῦ, τὸ ὁποῖον φέρει τὴν κατάραν·[20] ἐὰν ὅμως παρεδρόμησας, δεχομένη ἄλλον ἀντὶ τοῦ ἀνδρὸς σου, καὶ ἐμολύνθης καὶ ἐκοιμήθη τις μετὰ σοῦ ἐκτὸς τοῦ ἀνδρὸς σου,[21] τότε ὁ ἱερεὺς θέλει ὁρκίσει τὴν γυναῖκα μεθ᾿ ὅρκου κατάρας, καὶ θέλει εἰπεῖ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὴν γυναῖκα, Ὁ Κύριος νὰ σὲ καταστήσῃ κατάραν καὶ ὅρκον μεταξὺ τοῦ λαοῦ σου, κάμνων ὁ Κύριος νὰ σαπῇ ὁ μηρὸς σου καὶ νὰ πρησθῇ ἡ κοιλία σου·[22] καὶ τὸ ὕδωρ τοῦτο, τὸ ὁποῖον φέρει τὴν κατάραν, θέλει εἰσέλθει εἰς τὰ ἐντόσθιά σου, διὰ νὰ κάμῃ νὰ πρησθῇ ἡ κοιλία σου καὶ νὰ σαπῇ ὁ μηρὸς σου. Καὶ θέλει εἰπεῖ ἡ γυνή, Ἀμήν, ἀμήν·[23] Ἔπειτα θέλει γράψει ὁ ἱερεὺς τὰς κατάρας ταύτας ἐν βιβλίῳ καὶ θέλει ἐξαλείψει αὐτὰς διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ πικροῦ·[24] καὶ θέλει ποτίσει τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ τὸ πικρόν, τὸ ὁποῖον φέρει τὴν κατάραν· καὶ τὸ ὕδωρ, τὸ φέρον τὴν κατάραν, θέλει εἰσέλθει εἰς αὐτήν διὰ πικρίαν·[25] Καὶ θέλει λάβει ὁ ἱερεὺς ἐκ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς τὴν προσφορὰν τῆς ζηλοτυπίας καὶ θέλει κινήσει τὴν προσφορὰν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καὶ θέλει προσφέρει αὐτήν εἰς τὸ θυσιαστήριον·[26] καὶ θέλει δράξει ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς προσφορᾶς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς καὶ θέλει καύσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ μετὰ ταῦτα θέλει ποτίσει τὴν γυναῖκα τὸ ὕδωρ.[27] Καὶ ἀφοῦ ποτίσῃ αὐτήν τὸ ὕδωρ τότε θέλει συμβῆ ὥστε, ἄν ἦναι μεμολυσμένη καὶ ἠδίκησε τὸν ἄνδρα αὑτῆς, θέλει εἰσέλθει εἰς αὐτήν τὸ ὕδωρ, τὸ φέρον τὴν κατάραν, διὰ πικρίαν, καὶ ἡ κοιλία αὑτῆς θέλει πρησθῆ καὶ ὁ μηρὸς αὐτῆς θέλει σαπῇ καὶ θέλει εἶσθαι ἡ γυνή κατάρα ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ αὑτῆς.[28] Ἐὰν ὅμως δὲν ἦναι μεμολυσμένη ἡ γυνή ἀλλὰ καθαρά, τότε θέλει μείνει ἀβλαβής, καὶ θέλει συλλάβει σπέρμα.[29] Οὗτος εἶναι ὁ νόμος τῆς ζηλοτυπίας, ὅταν γυνή τις παραδρομήσῃ, δεχομένη ἄλλον ἀντὶ τοῦ ἀνδρὸς αὑτῆς καὶ μολυνθῇ·[30] ἤ ὅταν ἔλθῃ τὸ πνεῦμα τῆς ζηλοτυπίας εἰς ἄνδρα τινὰ καὶ ζηλοτυπήσῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ καὶ στήσῃ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου, καὶ ὁ ἱερεὺς κάμῃ εἰς αὐτήν κατὰ πάντα τὸν νόμον τοῦτον·[31] Τότε ὁ μὲν ἀνήρ θέλει εἶσθαι ἀθῷος ἀπὸ τῆς ἀνομίας, ἡ δὲ γυνή ἐκείνη θέλει βαστάσει τὴν ἀνομίαν αὑτῆς.

3 Βασιλειῶν 7:23
Ἔκαμεν ἔτι τὴν χυτήν θάλασσαν, δέκα πηχῶν ἀπὸ χείλους εἰς χεῖλος, στρογγύλην κύκλῳ· καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς πέντε πηχῶν· καὶ γραμμή τριάκοντα πηχῶν περιεζώννυεν αὐτήν κύκλῳ.

Δευτερονόμιον 6:4
Ἄκουε, Ἰσραήλ· Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν εἶναι εἷς Κύριος.

Μαλαχίας 3:10
Φέρετε πάντα τὰ δέκατα εἰς τὴν ἀποθήκην, διὰ νὰ ἦναι τροφή εἰς τὸν οἶκόν μου· καὶ δοκιμάσατέ με τώρα εἰς τοῦτο, λέγει ὁ Κύριος τῶν δυνάμεων, ἐὰν δὲν σᾶς ἀνοίξω τοὺς καταρράκτας τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐκχέω τὴν εὐλογίαν εἰς ἐσᾶς, ὥστε νὰ μή ἀρκῇ τόπος δι᾿ αὐτήν.

Ψαλμοί 104:9
ἔθεσας ὅριον, τὸ ὁποῖον δὲν θέλουσιν ὑπερβῆ οὐδὲ θέλουσιν ἐπιστρέψει διὰ νὰ σκεπάσωσι τὴν γῆν.

Γένεσις 6:12
Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἰδού, ἦτο διεφθαρμένη· διότι πᾶσα σὰρξ εἶχε διαφθείρει τὴν ὁδὸν αὑτῆς ἐπὶ τῆς γῆς.

Γένεσις 7:20
Δεκαπέντε πήχας ὑπεράνω ὑψώθησαν τὰ ὕδατα, καὶ ἐσκεπάσθησαν τὰ ὄρη.

Γένεσις 8:5-9
[5] Τὰ δὲ ὕδατα λιγόστευον κατὰ συνέχειαν ἕως τοῦ δεκάτου μηνός· τὴν πρώτην τοῦ δεκάτου μηνὸς ἐφάνησαν αἱ κορυφαὶ τῶν ὀρέων.[6] Καὶ μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἤνοιξεν ὁ Νῶε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτοῦ, τὴν ὁποίαν εἶχε κάμει·[7] καὶ ἀπέστειλε τὸν κόρακα, ὅστις ἐξελθὼν ὑπήγαινε καὶ ἤρχετο, ἑωσοῦ ἐξηράνθησαν τὰ ὕδατα ἀπὸ τῆς γῆς.[8] Καὶ ἀπέστειλε τὴν περιστερὰν κατόπιν αὐτοῦ, διὰ νὰ ἴδῃ ἄν ἔπαυσαν τὰ ὕδατα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς·[9] καὶ μή εὑρίσκουσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τῶν ποδῶν αὑτῆς, ἐπέστρεψε πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, διότι τὰ ὕδατα ἦσαν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς· καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὑτοῦ, ἐπίασεν αὐτήν καὶ εἰσήγαγεν αὐτήν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.

Γένεσις 9:11
καὶ στήνω τὴν διαθήκην μου πρὸς ἐσᾶς· καὶ δὲν θέλει πλέον ἐξολοθρευθῆ πᾶσα σὰρξ ἀπὸ τῶν ὑδάτων τοῦ κατακλυσμοῦ· οὐδὲ θέλει εἶσθαι πλέον κατακλυσμὸς διὰ νὰ φθείρῃ τὴν γῆν.

Γένεσις 1:31
Καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς πάντα ὅσα ἐποίησε· καὶ ἰδού, ἦσαν καλὰ λίαν. Καὶ ἔγεινεν ἑσπέρα καὶ ἔγεινε πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.

Γένεσις 3:15
καὶ ἔχθραν θέλω στήσει ἀναμέσον σοῦ καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἀναμέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτὸ θέλει σοῦ συντρίψει τὴν κεφαλήν, καὶ σὺ θέλεις κεντήσει τὴν πτέρναν αὐτοῦ.

1 Κορινθίους 10:13
Πειρασμὸς δὲν σᾶς κατέλαβεν εἰμή ἀνθρώπινος πιστὸς ὅμως εἶναι ὁ Θεός, ὅστις δὲν θέλει σᾶς ἀφήσει νὰ πειρασθῆτε ὑπὲρ τὴν δύναμίν σας, ἀλλὰ μετὰ τοῦ πειρασμοῦ θέλει κάμει καὶ τὴν ἔκβασιν, ὥστε νὰ δύνασθε νὰ ὑποφέρητε.

Ἔξοδος 20:13
Μή φονεύσῃς.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770