A A A A A

Κακός χαρακτήρας: [Θυμός]


Εφεσίους 4:26-31
[26] Ὀργίζεσθε καὶ μή ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος ἄς μή δύῃ ἐπὶ τὸν παροργισμὸν σας,[27] μήτε δίδετε τόπον εἰς τὸν διάβολον.[28] Ὁ κλέπτων ἄς μή κλέπτῃ πλέον, μᾶλλον δὲ ἄς κοπιάζῃ ἐργαζόμενος τὸ καλὸν μὲ τὰς χεῖρας αὑτοῦ, διὰ νὰ ἔχῃ νὰ μεταδίδῃ εἰς τὸν χρείαν ἔχοντα.[29] Μηδεὶς λόγος σαπρὸς ἄς μή ἐξέρχηται ἐκ τοῦ στόματός σας, ἀλλ᾿ ὅστις εἶναι καλὸς πρὸς οἰκοδομήν τῆς χρείας, διὰ νὰ δώσῃ χάριν εἰς τοὺς ἀκούοντας.[30] Καὶ μή λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἃγιον τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸ ὁποῖον ἐσφραγίσθητε διὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀπολυτρώσεως.[31] Πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργή καὶ κραυγή καὶ βλασφημία ἄς ἀφαιρεθῇ ἀπὸ σᾶς μετὰ πάσης κακίας·

Ιακώβου 1:19-20
[19] Λοιπόν, ἀδελφοὶ μου ἀγαπητοί, ἄς εἶναι πᾶς ἄνθρωπος ταχὺς εἰς τὸ νὰ ἀκούῃ, βραδὺς εἰς τὸ νὰ λαλῇ, βραδὺς εἰς ὀργήν·[20] διότι ἡ ὀργή τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐργάζεται τὴν δικαιοσύνην τοῦ Θεοῦ.

Παροιμίαι 29:11
Ὁ ἄφρων ἐκθέτει ὅλην αὑτοῦ τὴν ψυχήν· ὁ δὲ σοφὸς ἀναχαιτίζει αὐτήν εἰς τὰ ὀπίσω.

Ἐκκλησιαστής 7:9
Μή σπεῦδε ἐν τῷ πνεύματί σου νὰ θυμόνης· διότι ὁ θυμὸς ἀναπαύεται ἐν τῷ κόλπῳ τῶν ἀφρόνων.

Παροιμίαι 15:1
Ἡ γλυκεῖα ἀπόκρισις καταπρανει θυμόν· ἀλλ᾿ ὁ λυπηρὸς λόγος διεγείρει ὀργήν.

Παροιμίαι 15:18
Ὁ θυμώδης ἄνθρωπος διεγείρει μάχας· ὁ δὲ μακρόθυμος καταπαύει ἔριδας.

Κολοσσαείς 3:8
τώρα ὅμως ἀπορρίψατε καὶ σεῖς ταῦτα πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματός σας·

Ιακώβου 4:1-2
[1] Πόθεν προέρχονται πόλεμοι καὶ μάχαι μεταξὺ σας; οὐχὶ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἠδονῶν σας, αἵτινες στρατεύονται ἐντὸς τῶν μελῶν σας;[2] Ἐπιθυμεῖτε καὶ δὲν ἔχετε· φονεύετε καὶ φθονεῖτε, καὶ δὲν δύνασθε νὰ ἐπιτύχητε· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε· ἀλλὰ δὲν ἔχετε, ἐπειδή δὲν ζητεῖτε·

Παροιμίαι 16:32
Καλήτερος ὁ μακρόθυμος παρὰ τὸν δυνατόν· καὶ ὁ ἐξουσιάζων τὸ πνεῦμα αὑτοῦ παρὰ τὸν ἐκπορθοῦντα πόλιν.

Παροιμίαι 22:24
Μή κάμνε φιλίαν μετὰ ἀνθρώπου θυμώδους· καὶ μετὰ ἀνθρώπου ὀργίλου μή συμπεριπάτει·

Ματθαίος 5:22
Ἐγὼ ὅμως σᾶς λέγω ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος ἀναιτίως κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὑτοῦ θέλει εἶσθαι ἔνοχος εἰς τὴν κρίσιν· καὶ ὅστις εἴπῃ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ Ῥακά, θέλει εἶσθαι ἔνοχος εἰς τὸ συνέδριον· ὅστις δὲ εἴπῃ Μωρέ, θέλει εἶσθαι ἔνοχος εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Ψαλμοί 37:8-9
[8] Παῦσον ἀπὸ θυμοῦ καὶ ἄφες τὴν ὀργήν· μηδόλως ἀγανάκτει ὥστε νὰ πράττῃς πονηρά.[9] Διότι οἱ πονηρευόμενοι θέλουσιν ἐξολοθρευθῆ· οἱ δὲ προσμένοντες τὸν Κύριον, οὗτοι θέλουσι κληρονομήσει τὴν γῆν.

Ψαλμοί 7:11
Ὁ Θεὸς εἶναι κριτής δίκαιος καὶ Θεὸς ὀργιζόμενος καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν.

4 Βασιλειῶν 11:9-10
[9] Καὶ ἔκαμον οἱ ἑκατόνταρχοι κατὰ πάντα ὅσα προσέταξεν Ἰωδαὲ ὁ ἱερεύς· καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὑτοῦ, τοὺς εἰσερχομένους τὸ σάββατον, μετὰ τῶν ἐξερχομένων τὸ σάββατον, καὶ ἦλθον πρὸς Ἰωδαὲ τὸν ἱερέα.[10] Καὶ ἔδωκεν ὁ ἱερεὺς εἰς τοὺς ἑκατοντάρχους τὰς λόγχας καὶ τὰς ἀσπίδας τοῦ βασιλέως Δαβίδ, τὰς ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου.

4 Βασιλειῶν 17:18
Διὰ ταῦτα ὁ Κύριος ὠργίσθη σφόδρα κατὰ τοῦ Ἰσραήλ καὶ ἀπέβαλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου αὑτοῦ· δὲν ἐναπελείφθη, παρὰ μόνη ἡ φυλή τοῦ Ἰούδα.

Παροιμίαι 14:29
Ὁ μακρόθυμος ἔχει μεγάλην φρόνησιν· ὁ δὲ ὀξύθυμος ἀνεγείρει τὴν ἀφροσύνην αὑτοῦ.

Greek Bible 1770
Public Domain Version 1770