A A A A A

Gott: [Segen]


Lukas 6:38
gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, ein gedrücktes und gerütteltes, ein überfließendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird euch zugemessen werden."

Matthäus 5:4
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.

Philipper 4:19
Mein Gott wird alle eure Wünsche auf das herrlichste erfüllen in Christus Jesus nach seinem Reichtum.

Psalm 67:7
Die Erde spendet ihre Ernte! Uns segnet Gott ja, unser Gott! Uns segne fürder Gott, daß sich die Erdenenden alle vor ihm fürchten!

4 Mose 6:24-25
[24] Dich segne der Herr und behüte dich![25] Sein Antlitz lasse leuchten über dich der Herr und sei dir gnädig!

Philipper 4:6-7
[6] Habt keine Sorge, bringt vielmehr alle eure Anliegen in innigem Gebete mit Dank vor Gott.[7] Der Friede Gottes, der jedes Begreifen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus behüten.

Jakobus 1:17
jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben her, vom Vater der Lichter, bei dem es keine Veränderung gibt und keinen Schatten von Veränderlichkeit.

Jeremia 17:7-8
[7] Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, und dessen Zuversicht der Herr.[8] Er gleicht dem Baum, gepflanzt am Wasser. Ist er am Bache eingewurzelt, so spürt er nicht, wenn Hitze kommt; sein Laub bleibt frisch und grün. In einem trocknen Jahre hat er keine Not, und unaufhörlich trägt er Früchte.

Jesaja 41:10
Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi. Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi; Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.

Johannes 1:16
Vì Ngài tràn đầy ân phúc cho nên nhờ Ngài mà chúng ta nhận hết ân phúc nầy đến ân phúc khác.

1 Mose 22:16-17
[16] rằng, “CHÚA phán, ‘Vì đối với ta, con đã không tiếc con trai, tức con một của con, nên nhân danh chính mình, ta hứa như sau:[17] Ta chắc chắn sẽ ban phước và cho con vô số con cháu. Chúng nó sẽ đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Chúng sẽ chiếm đoạt thành trì của quân thù.

1 Mose 27:28-29
[28] Nguyện Thượng Đế ban cho con đủ mưa và đất đai phì nhiêu để con tràn đầy ngũ cốc và rượu mới.[29] Nguyện các nước sẽ phục vụ con và các dân sẽ cúi lạy con. Nguyện con cai quản các anh em con và nguyện các con của mẹ con cúi lạy con. Nguyện kẻ nào nguyền rủa con sẽ bị nguyền rủa, kẻ nào chúc phước con sẽ được phước.”

Psalm 1:1-3
[1] Phúc cho người nào không nghe lời kẻ ác, không bước trong nẻo tội nhân, chẳng làm như kẻ xấc láo.[2] Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA, và suy tư lời ấy đêm ngày.[3] Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước, sinh hoa quả đúng mùa, lá chẳng khô héo. Mọi việc họ làm đều thành công.

Psalm 23:1-4
[1] CHÚA là Đấng chăn giữ tôi; nên tôi có đầy đủ mọi sự cần dùng.[2] Ngài để tôi nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh. Dẫn tôi đến suối nước an tịnh.[3] Ngài thêm sức mới cho tôi, dắt tôi vào các lối ngay thẳng vì danh tốt của Ngài.[4] Dù phải băng qua thung lũng tối tăm, tôi sẽ không sợ hãi gì, vì Ngài cùng đi với tôi. Cây trượng và cây gậy của CHÚA an ủi tôi.

2 Samuel 22:3-4
[3] CHÚA là khối đá, nơi tôi chạy đến ẩn núp. Ngài là cái thuẫn và là sức mạnh cứu tôi, Đấng bênh vực và là nơi trú ẩn tôi. CHÚA cứu tôi khỏi mọi kẻ muốn làm hại tôi.[4] Tôi kêu cầu cùng CHÚA, Ngài là Đấng đáng được ca ngợi. Tôi sẽ được giải thoát khỏi tay kẻ thù.

1 Johannes 5:18
Chúng ta biết ai làm con cái Thượng Đế không thể cứ mãi phạm tội. Con Thượng Đế giữ người ấy an toàn, Kẻ Ác không thể đụng tới họ được.

Psalm 138:7
Chúa ôi, khi những cảnh nguy khốn vây quanh tôi tứ phía, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống tôi. Khi kẻ thù tôi nổi giận, Chúa sẽ lấy quyền năng với tay xuống cứu tôi.

2 Korinther 9:8
Ngài có thể cho anh chị em dư dả ân phúc để có thể dâng hiến cho các việc thiện.

Philipper 4:7
thì sự bình an của Ngài vượt quá mọi sự hiểu biết của loài người sẽ bảo vệ lòng và trí của anh chị em trong Chúa Giê-xu.

Vietnamese Bible 2011
© 2002, 2011 World Bible Translation Center