A A A A A

Schlechter Charakter: [Verrat]


Matthäus 27:3-4
[3] Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, daß er verurteilt wurde, gereute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte:[4] Ich habe gesündigt, indem ich schuldloses Blut überliefert habe. Sie aber sagten: Was geht das uns an? Siehe du zu.

Matthäus 6:14-15
[14] Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben;[15] wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben.

Markus 11:25
Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con.

Matthäus 7:12
Vậy thì, bất cứ những gì con muốn người ta làm cho mình, hãy làm điều ấy cho họ, vì đó là Kinh Luật và Kinh Tiên Tri.”

Hebräer 4:15
vì chúng ta không có một vị thượng tế chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng vị thượng tế này đã chịu cám dỗ đủ mọi mặt cũng như chúng ta song không hề phạm tội.

1 Mose 12:3
Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn.Ta sẽ ban phước lành cho conVà làm nổi danh conVà con sẽ thành một nguồn phước.

Römer 3:23
vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời,

Vietnamese Bible 2002
Copyright Arms of Hope 2002