A A A A A

Deus: [Bendición]

LUKASI 6:38
Po pɑ hɑ ywə bi pyə shɑ́ pɔ, Si sɔ' hɑ ywə bi po; pu gɔ sɔ' nyəŋ pʉə dzə́ yɔ, hya, cʉ'nyə, a lo tə pfyə. Si gɔ sɔ' lɑ pɑ fo' yə po nə fo' pɔ a nə fo' wɔ.

MATIO 5:4
Mpuŋtsé bɑ mghɛ byanyə nə pa' wap gɔ sɔ' tsʉ guŋ,

FILIPO 4:19
Si a gɔ piŋ kwi' hɑ guŋ ywə awɛ yə ǎ wə shəŋ bi po a, nə dəŋ fʉ' e, nə ghu'tə Yeso Kristo.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

YAKOP 1:17
Guŋ ywə pɑpuŋ yə a sɔ' bi mo a, guŋ mcwɔ'fa' pɑpuŋ fɑ m̀ thə́ kɛbə̀ŋ, bi Si, Tá ŋkha' yə e tə́ fɛnyə pɑ́, e lə pɑ gnaknyə, nə kwyəpnyə lə nəŋ bɑ nə e a.

YOHANE 1:16
A shyə m pa' a bɑ ě lonyə nə gho' a, tə pɑ ghə gho' mzhəŋ mzhəŋ.

1 YOHANE 5:18
Pɑ zhyə gɑ mo yə pu tsə e m̀ nə Si a tə biŋ hɔnwə pɑ; Mu Si byap e, tə cwəpuŋ lɑ piŋ gə shɛ nə e.

2 KORINTO 9:8
Si ghə tʉɔ nə nə́ shəŋtə́ ŋkwi tsə gho' bi po po'o gɑ́ po ghə ywə yə a gɔ kwitə wɔ á a yɔm tə biŋ bvʉ' yə po gɔ hɑ nə mfa' pɑpúŋ a.

FILIPO 4:7
A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002