A A A A A

Pecados: [Fornicación]


1 KORINTO 5:1
Pu bɑwə ju' nə guŋ mtsʉ' awɛ gɑ́ mu' ghìŋ cwəpùŋ wə po, bɑ́ nthi ghiŋ cwəpùŋ yə́ pú tə́ jɔ́ yá ba m wə pɑ tə pɑ pɑ Yudea a pɑ́: A pɑ̌ gɑ́ mu' mo cəcɑ̌ po bɑwə bvɔk pu jwi tap e.

1 KORINTO 6:13
Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo

1 KORINTO 7:2
da' gɑ́ nə pwɔk va', bǎ yá mbɛ lə́ ghə yə mjwǐ, ba yɑ mjwǐ lə́ ghə yə́ dhə́.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

1 YOHANE 1:9
A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.

KOLOSAI 3:5
Po ghə ywə yə a bɑ nə po bɑ yə́ dəmcǎ' a, a pfʉ́: Nwə ghap, mvíŋ, nə yap tʉ̌m nə ywə, nə cəŋ ywə bɔkpɔ̌k, ba ghi'nyə yə a bɑ nə ghamtə kətwɔk a.

EFESO 5:3
Sɔm nthi nwə ghap, kɑ bɔkbɔk nwə̀, kɑ ghi'nyə lə kɑ pɑ cəcɑ̌ po, yə̌ŋ bɑ pa' pɔ dɔlɔ̌ gɔ pɑ vɔk a.

EBRAIKA 13:4
Lɔmdyə pɑ ywə mku' bi guŋ pɔ awɛ ba kǒdyə lɔmdyə pɑ tə mviŋ nə pa' Si gɔ sɔ' fyɛ' pɑ ghə ghap pu a pɑ kathə́.

MATIO 5:32
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ mo yə e zhəŋ jwi e, tə ně da' gɑ́ e ghə ghap a, bɑ e bɑ si pa' a shya e nə ghap. Bi a mo nəŋ ŋkho mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ ě ghə ghap.

MATIO 19:9
Gɑ ghɔm bi po gɑ: Mo zhəŋ jwi e tə a bɑ́ pɑ́ da' nə nwə nə ka thə a biŋ ŋkho mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap.

APOKALIPSƏ 21:8
Tə́ sɔ' nə mcwɔ̌'to, nə pɑ tə piŋ, pɑ ghə mɑ̀ cwəpùŋ, pɑ zhwə pɔmnəŋ, pɑ tə kuso, nə mghɛ sʉə, pɑ ghamtə mkətwɔk ba mcwanwə̀, yap tsʉ' bɑ m nthʉ̌m tamshyə́ mɔk pu sufra. A bɑ batə vʉ̌ yɑpʉə.

ROMA 12:1-2
[1] Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.[2] Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

YOHANE 8:41-42
[41] Po bɑwə fá' mfa' ta yɔ. Wap ghɔm bi Yeso gɑ: Pyə tə́ bɑ pó pyə́ pu dzə wap m pě a pɑ́! Pyə̌ bɑ pyə ghə da' ta' tá yɑmu', e pɑ́ Si.[42] Yeso ghɔm bi pu gɑ: Si lǎ' bɑ́ pé'e bɑ́ tá yɔ, bɑ po kuŋ a, nə pa' gɑ̌ nthəm m nə Si tə́ sɔ̌'; ŋ tə sɔ' m nə yɑ thə́ pɑ́. Yʉ́ nə nthəm a.

1 TESALONIKA 4:3-4
[3] Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,[4] gɑ bǎ yá mo lə́ nə po zhyə́ nə ghə yə mjwǐ tə bvɔk nə dɔlɔ̌ pu a mku',

1 KORINTO 6:9-20
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.[11] Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.[12] Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.[13] Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo[14] a nəŋ bɑ po'o, Si yə e lə yám Cyəpɔ nə vʉ̌ a pɑ gɔ sɔ' lɑ tʉɔ e nə yám wɔk pɑ.[15] Po ka zhyə gɑ́ nɑ́ tsɔ bɑ́ bú Kristo a? Tə́ gɑ̌ gɔ lɑ bú Kristo nə ghə bú gəgəm a? Gɛ̌![16] Po ka zhyə gɑ́ mo yə e nthamtə pu gəgəm a bɑ pu e cʉ' ta' nɑ́ a? Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Wap pɑpʉə gɔ cʉ' pɑ da' ta' nɑ.[17] Tɑ mo yə e nthamtə pu Cyəpɔ a bɑ pu e cu' ta' zhwenyə.[18] Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

GALATA 5:19-21
[19] Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap[20] nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,[21] nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.

MARKUSI 7:20-23
[20] E lə gɔm gɑ: Ywə yə a nthəm nə mo a nə bɑ ywə yə a bviŋ e a.[21] Nə pa' ywə yə a nthəm nə mo a, nthəm nthʉm tʉm é, bɑ mkwɛnyə cwəpùŋ, ghiŋ cwəpùŋ, cǔŋ, nə zhwə mo.[22] Ghap, nə cəŋ fʉ', yǎpnwə̀, fʉ̌, nwə cʉ̀', ghi'nyə, mcàp, ŋa'nɑ́, nwə tə ŋkhɛ̀.[23] Guŋ nwə cwəpuŋ bɔ nthəm m nthʉ̌m tʉ̀m mo, bviŋ è.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002