A A A A A

Pecados: [Maldición]


KOLOSAI 3:8
Kwa' cwəlɔ ba wɔ yɔ təm nə tsə bɔ: nə yɛlúŋ, nə kamshɛ, nə tʉm shɔkcɔ̌k, nə mcaptə pu a mghɔm nɔm myə a nthəm shwə̌ po a.

KOLOSAI 4:6
Mghɔm mɔ́ pɑ́ bɑ́ pɑ́ mghɔm pɑpúŋ, gwɛ̌ pɑ nə́, po zhyə və nə ba'nwə bǎ bi wɑ̌lə́ pa' a shəŋ a.

EFESO 4:29
A sɔm ghɔ̀m bɔkpɔ̌k kɑ təm shwə̌ po, po pɑ gɔ ghɔmnwə po ghɔm pɑ́ nwə pɑpúŋ, ghɔm nə ŋkwɑ́, ghɔm tsyə a gɔ lɑ hwitə sɔ' bi pɔ pyə wap yu' ghɔm bɔ a.

EFESO 5:4
Ka po ghɔm ghɔm mnɔ̀m, kɑ ghɔm mkəkʉɔ̀, kɑ ghɔm mviŋ lə, nə pa' a ka puŋ po'o. Po hɑ nɑ tsɔ m̀ nə mcwyɛ'nyə gho'tə́.

YAKOP 1:26
Mo sɛ gɑ́ e bɑ́ biŋ Si da' gɑ la' e pɑ nthɔm tʉm e nə ghɔm, bɑ e futə pɑ́ thə nɑ é, yə nə piŋ lɑ pɑ sɔmywə.

YAKOP 3:10
byanyə ba do nthəm pɑ́ nə ta' shwə yɑmu'. Mfɑ́ pɑ a tə bɑ gɔ pɑ́ po'o pɑ.

YAKOP 3:5-12
[5] Ba dəŋdəŋ po'o tʉ̌m mo bɑ pɑ mu kam nə zhəŋ nɑ mo, tə bɑ ŋkha'tə nə mɑ mnwə te'. Mɔk yə a ŋkhə mɑ vǒ a tə bɑ sak pɑ.[6] Ba tʉ̌m mo bɑ mɔk, dzʉ nwə cwəpuŋ; tʉ̌m bɑ cəcɑ́ mkam nɑ mɔk pɑ, bɑ bviŋ guŋ nɑ yɔk pɑ awɛ, ntho guŋ ywə awɛ, tə gehɛnə̀ piŋ ntho e yə a.[7] Sɔm nthi nɔm shɔkcɔ̌k, kə sə́ŋ, kə nɔk kɑ bapgu yə mo ghə nə e kəkɔ a tə̌ wə pɑ̌.[8] Tə sɔ' m nə tʉ̌m mo bɑ mǒ ghə nə e kəkɔ: Ghəghʉɔ tə dhə́, mcɔp zhwə mo![9] Pɑ dɑ pɑ tʉm yɔk pɑ go'tə Cyəpɔ Tá; biŋ bɑ dɑ pɑ yʉ́ nyə́ŋ do nə pɔmnəŋ, mu hwə Si;[10] byanyə ba do nthəm pɑ́ nə ta' shwə yɑmu'. Mfɑ́ pɑ a tə bɑ gɔ pɑ́ po'o pɑ.[11] Pɑ ta' tsəshyə fə shyə́ pɑpuŋ ba shyə dzəzə a?[12] Mfɑ pɑ pɑ́ thə figə yam olivə á? Kɑ thə nthɔm nə gə mlu' yam figə? Pɑ tsə shyə gwɛ lə fə shyə pɑpuŋ.

LUKASI 6:28
po nyəŋ byanyə́ nə pɔ pyə wap nyəŋ do nə po a, po cwyɛ'nyə Si nə thə pɔ pyə wap nthɛmnɛ mɔ a.

MATIO 5:22
Tɑ gɑ ghɔm bi po gɑ́ bǎ yɑ́ mo yə e yɛluŋ nə fɑ é a, bɑ pu gɔ fyɛ́' e dyə fyɛ'; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ: ŋkhəŋkhʉɔ a, bɑ pu gɔ fyɛ' e sanedrɛŋ; mo yə e ghɔm bi fɑ e gɑ bʉəpǒ a gɔ sɔ' ko nthʉm mɔk tə pǐ.

1 PƐTRƆ 3:10
Nə pa' mo pɑ shə́ŋ nə kuŋ vɔk, biŋ jɔ mtyɛ'dzʉ́ pɑpuŋ bɑ e gɔ lwɔ' tʉm e nə nwə cwəpuŋ ba mkwɔptə shwə myə́ nə ghɔm mfʉ̀m.

MATIO 15:11
Tə ywə yə a ŋkho shwə mo a nə bviŋ é pɑ́; ywə yə a nthəm shwə mo a nə bviŋ é.

ROMA 12:14
Po pɑ̀ nyəŋ byanyə nə pɔ pyə́ wap dɑ wɔ jɔgo' a; po pɑ nyəŋ byanyə, ka po nyəŋ dò.

MATIO 15:10-11
[10] Yeso lə́ piŋ ŋkhe pɔmnəŋ gɔm bi pú gɑ: Po yu', tə jú'![11] Tə ywə yə a ŋkho shwə mo a nə bviŋ é pɑ́; ywə yə a nthəm shwə mo a nə bviŋ é.

YAKOP 3:8-10
[8] Tə sɔ' m nə tʉ̌m mo bɑ mǒ ghə nə e kəkɔ: Ghəghʉɔ tə dhə́, mcɔp zhwə mo![9] Pɑ dɑ pɑ tʉm yɔk pɑ go'tə Cyəpɔ Tá; biŋ bɑ dɑ pɑ yʉ́ nyə́ŋ do nə pɔmnəŋ, mu hwə Si;[10] byanyə ba do nthəm pɑ́ nə ta' shwə yɑmu'. Mfɑ́ pɑ a tə bɑ gɔ pɑ́ po'o pɑ.

MATIO 15:18-20
[18] Tə́ ywə yə a nthəm shwə mo a fɑ m nthʉm tʉm e, biŋ bɑ ywə yə a bviŋ mo a.[19] Nə pa' mkwɛnyə cwəpuŋ, nə zhwə mo, nə ghə ghap, cǔŋ, cwanwə̀, mcap, bɑ́ tsə tsyə̀ a nthəm nthʉm tʉm mo a.[20] A bɑ ywə yə a bviŋ mo a; da' gɑ́ nə tsʉ̀ ywə́ tə sɔk bú tə́ bviŋ mo a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002