English
A A A A A

Pecados: [Apostasía]

2 TESALONIKA 2:3
Sɔmmo kɑ́ fʉtə wɔ́ nə sɔm məjyə. Nə piŋkhəŋ nyə Si gɔ ləŋdzə sɔ', Mo mnwə shɔkcɔk la'tə nɑ́ e, Mú bi pǐ,

1 TIMOTIO 4:1
Zhwenyə gɔm sɔsɔ̌ gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə mcwə jʉm shɑ́ pɔ kə́ŋnyə́ piŋnthʉm, pɑ la nɑ́ tsap pɑ nə mzhwenyə fʉ́tə̀ pu a nə mnwə myə́ a fɑ m̀ bi msata a,

EBRAIKA 3:12
Po pɔmtə́ mfɑmfɑ́ gɑ sɔmmo nə́ po kɑ́ ghə tʉ́m cwəpùŋ tsyə nə cyətə ghə piŋnthʉm gɔ té tsa nə Si nthʉ̀ɔnthʉ̀ɔ a.

LUKASI 8:13
Pɔ pyə wáp bɑ dəm gwɔ' a bɑ pɔ pyə wáp ju' ghɔm Si, biŋ nə́ ŋwɛnyə; tə bɑ wáp ka ghə gɛ́, wáp biŋ yap pɑ cwə o, mləŋtə cwə tə ŋkho nə pu, wap wuŋ gwa' nə piŋ.

EBRAIKA 6:4-6
[4] Pɔ pyə wap lě ŋkwi ŋkha' biŋ jwi'tə ywə pɑpuŋ yə a fɑ m kɛbəŋ a, pɔ pyə wap lě ŋkwi Zhwenyə Dɔlɔ̌[5] jwi'tə ghɔm pɑpúŋ Si ba gùŋ yə a wə sɔ' a,[6] da' gɑ biŋ bvʉ́tə si a, pɑ wap lə piŋ bʉɔtʉm tsap jyə́ pɑ́. Wap dɑ mfa' map biŋ jap Mú Si bɛnyəpɛnyə gə pu pɑ shap e.

2 PƐTRƆ 2:20-22
[20] A pɑ gɑ́ pɔ pyə wap təm nə mvìŋ dzʉ́ shyə m̀ nə nə zhyə́ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ biŋ bɑ Gɛvɔk wɔk pɑ, Yeso Kristo pìŋ biŋ gɑ mvìŋ bɔ tsʉ́m wap biŋ bɑ shya wap a, bɑ yap nə pɑ gɔ piŋ pɔk cwəlɔ tə cyə́ cwədzə.[21] Nə pa' dzə lə bɑ bi pu nə cyətə zhyə məjyə̀ nwə dəŋdəŋ, shyə́ nə zhyə́ biŋ fɛnyə́ nɑ tsap nə mco' dɔlɔ̌ myə pu lə hɑ̌ bi pu a.[22] A bɑ ywə yə ghɔm pu' gɔm a pəmtə nə pú gɑ: Bvʉ̌ bɑ e pɑnyə nə ywə yə e lə wyɛ'nyə á, ba m gɑ: Pu guŋ nə miŋ nə sɔk gənɔm e wuŋ nùŋ nthʉ́m mtwətwɔp.

EBRAIKA 10:26-29
[26] Nə pa' pɑ hɔnwə bɑ jyə́, nə cwə yə a bɑ pɑ̌ tsə zhyə nwə nyənyɔ a, bɑ sɔm pwɔ' nuŋnuŋ nə mhɔnwə tə yɑ̌wə pɑ́.[27] Da' nə pyap fyɛ' cwəpùŋ pu mɑ mɔk yə a gɔ sɔ' khə mtʉɔthə́ a.[28] Mo yə ě bvʉ̀ mco' Mosɛ a, pu jwə é tə cɔmmtso, nə cwə yə pɔ pɑpʉə kɑ pɑtá lɑ pɑ́ pɑ kwinthɛ́ nə a.[29] Tə́ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə dəŋ go' yə pu gɔ hɑ bi mo yə́ ě nəŋtə Mu Si, jəmtə́ mcyə kɔ myə e lə cyə m nə́ tə́ dɔ, biŋ jəmtə Zhwenyə gho'?

2 TIMOTIO 4:3-4
[3] Mu' cwə dzʉ̌ gɔ sɔ' sɔ' yə shɑ pɔ tə gɔ piŋ zhi'nwə dɔlɔ̌ a pɑ́, da' gɑ nə yap nthi yə wap shəŋ nə mtəŋ map a, wap ghə m tá zhi'tə pap wap yɔm.[4] Wap gɔ sɔ' fɛ mtə́ŋ map nə nwə nyənyɔ pɑ yu' pɑ tsə pɔ mkəfeli.

YOHANE 15:6
Mo pɑ tə́ cwə nə m̀ bɑ pú gɔ ma' e pé pa' bǔ mthə́ a, e yə́m, pú lak ma' mɔk, é khə́.

1 TIMOTIO 4:1-2
[1] Zhwenyə gɔm sɔsɔ̌ gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə mcwə jʉm shɑ́ pɔ kə́ŋnyə́ piŋnthʉm, pɑ la nɑ́ tsap pɑ nə mzhwenyə fʉ́tə̀ pu a nə mnwə myə́ a fɑ m̀ bi msata a,[2] bɑ mcwanwə, pɑ labǔ pyə a bɑ pu lə tʉɔ mɔk gə mtiŋ nə pu nə mtʉm map ghə wap pitə̀.

2 PƐTRƆ 2:1
Ba mghɛ ghɔm ghɔm Si cwanwə lə́ pɑ̌wə cəcɑ̌ pɔmnəŋ; a dəŋdəŋ po'o tə ba mtadyə zhi'tə cwanwə̀ gɔ sɔ' pɑ̀ cəcɑ̌ po pɑ̀ lɑ mfʉm zhi'tə cwanwə. Wap gɔ sɔ' lɑ ywə ji'tə̀zhǐ'tə́ cwəpuŋ nə ko cəcɑ̌ po. Wap gɔ sɔ' ghə tə́ kəŋnyə Tá yə e lə cu'nyə wap a, po'o nə ké vʉ tsyə ǎ wə gɔ wuŋ sɔ' a nyəŋ nə pú.

MATIO 24:10-12
[10] A gɔ sɔ' pɑ po'o pɔ jɔmyɔm pfʉtə́, wap pɑ hɑ nɑ tsǎp wap wap cəcɑ̌ pú pa' mghɛ bo a, piŋ pɑ pɔnyə cəcɑ̌ pú.[11] Mfʉtə mghɔm ghɔm Si gɔ sɔ' təm pɑ́ ghə pɔ jɔmyɔm pi.[12] Mnwə cwəpuŋ jɔmyɔ̌m gɔ sɔ' ghə ŋkhuŋnyə pɑ mimmim cəcɑ̌ pɔmnəŋ;

2 PƐTRƆ 3:17
Msó pɑ́, ǎ yɑ bɑ pu tɔk wɔ: Po pɔmtə́, po kɑ tak gɑ́ pɔ cwəpuŋ pyə wap bɑ́ pɔ bipǐ a lɑ wɔ gɔ, po kɑ nə̌ŋ biŋ gɑ pú té wɔ nə yɔ nə lə mku' bíŋ.

YOHANE 6:66
Tə fɑ cwə o bɔ, bo'gwyə pɔ nə pɑkhʉ̌ pyə́ təm, pu a pu lə kwi' bəmtə́ gǐŋ.

2 PƐTRƆ 2:17
Pɔ bɔ bɑ́ pa' mtsə́ shyə́ tə shyə, mlwa myə fəfa ŋkwa a: Jʉ́m sə́sə́ wə byap wap.

1 TIMOTIO 4:1-3
[1] Zhwenyə gɔm sɔsɔ̌ gɑ: A gɔ sɔ' pɑ́ nə mcwə jʉm shɑ́ pɔ kə́ŋnyə́ piŋnthʉm, pɑ la nɑ́ tsap pɑ nə mzhwenyə fʉ́tə̀ pu a nə mnwə myə́ a fɑ m̀ bi msata a,[2] bɑ mcwanwə, pɑ labǔ pyə a bɑ pu lə tʉɔ mɔk gə mtiŋ nə pu nə mtʉm map ghə wap pitə̀.[3] Wap gɔ sɔ' pɑ̀ kɔ lɔmdyə́, pɑ co' nə tsʉ shɑ́ potsə́, tə́ bɑ Si lə nyaptə tsə́ bɔ bi pɑ piŋ, wap pyə wap bɑ wap cəŋtə jyə́ nwə nyənyɔ a pɑ nə tsʉ̌ bɑ go'tə.

1 KORINTO 10:12
Pa' ǎ pɑ po'o a, mo yə ě wə ŋkwɛ́ gɑ́ e tiŋnyə thə́ a pɔmtə gɑ e kɑ vʉ̀si.

MATIO 24:9-10
[9] Pu gɔ sɔ' nyeŋ wɔ nə gǒ', pɑ zhwətə wɔ, guŋ pɑ́ tə pɑ pɑ Yudea pɑ bɔ wɔ nə tso tsɑ̌.[10] A gɔ sɔ' pɑ po'o pɔ jɔmyɔm pfʉtə́, wap pɑ hɑ nɑ tsǎp wap wap cəcɑ̌ pú pa' mghɛ bo a, piŋ pɑ pɔnyə cəcɑ̌ pú.

MATIO 26:14-16
[14] A lə pɑ̀ po'o, mu' mo nə pɔ shwɔppʉə mgham yə tso tsyə bɑ Yuda Iskariɔt a ghɔ ywə mkamsi gwyə,[15] gɔm bi pu gɑ: Po gɔ hɑ́ kɑ́ bəm a, biŋ hɑ e bi pǒ? Wap lə pǐŋ ŋkhap bɛ mgham ntha bi e.[16] Tə̀ fɑ po'o Yuda pɑ shəŋ sɔ̀ pɑpuŋ nə hɑ Yeso bi pú.

1 TIMOTIO 1:19-20
[19] dɑ piŋnthʉm ba tʉ́m pɑpúŋ do'. Shɑ́ pɔ lě gwa' ma, piŋnthʉm yap fá shyə.[20] Himeneo pu Aleksandrə bɑ́ nə pɔ bɔ. Ŋ dě hɑ wap bi Sata, tə wap zhyə nə zhi'tə nə cyətə̀ pɑ̌ shap Si.

1 YOHANE 2:19
Wap nthəm pɑ cəcɑ̌ pɑ, Tə wap lə pɑ pɔ pɔk pɑ; nə pa' wap la' pe' bɑ pɔ pɔk pɑ bɑ pa pú nə bəmtə bɑ; tə a lə shəŋ gɑ́ a la'tə gɑ guŋ yap awɛ la tə bɑ pɔ pɔk pɑ́ pɑ.

EBRAIKA 10:25-31
[25] Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.[26] Nə pa' pɑ hɔnwə bɑ jyə́, nə cwə yə a bɑ pɑ̌ tsə zhyə nwə nyənyɔ a, bɑ sɔm pwɔ' nuŋnuŋ nə mhɔnwə tə yɑ̌wə pɑ́.[27] Da' nə pyap fyɛ' cwəpùŋ pu mɑ mɔk yə a gɔ sɔ' khə mtʉɔthə́ a.[28] Mo yə ě bvʉ̀ mco' Mosɛ a, pu jwə é tə cɔmmtso, nə cwə yə pɔ pɑpʉə kɑ pɑtá lɑ pɑ́ pɑ kwinthɛ́ nə a.[29] Tə́ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə dəŋ go' yə pu gɔ hɑ bi mo yə́ ě nəŋtə Mu Si, jəmtə́ mcyə kɔ myə e lə cyə m nə́ tə́ dɔ, biŋ jəmtə Zhwenyə gho'?[30] Nə pa' a bɑ pɑ̌ zhyə mo yə e gɔm gɑ: Nə pa' bo bɑ bəm myə nə gap mcwɔ'fà'. Biŋ ŋkwi gɔm gɑ: Cyəpɔ gɔ sɔ' fyɛ' pɔ pyə́.[31] A bɑ kwa' mɑ bɔkbɔk nwə nə vʉ nə bu Si nthʉɔtʉɔ.

MATIO 13:20-21
[20] Mo yə pú dzə ywə nə e m pa' tsʉ' mwɔ' a, a bɑ mo yə e ju' ghɔm, gúŋ dɑ ŋwɛnyə ŋkwi.[21] Da' gɑ la' gɛ́ pɑ́ nə é, e pɑ́ yə pɑ́ mo cwə bɔ̌, ghəghʉɔ kɑ nə cwɔ' mkwə cwəpuŋ nə ghɔm cwə́ tə sɔ̌' e wuŋ bvʉ.

1 KORINTO 9:27
Tə gɑ̌ shəŋtə ŋkhyəp nɑ́ a, jap e nə ŋkhɛ̀ po'o bwɔk gɑ́ ŋ khɑ tǔŋ lwɔp nə siŋ nwə pu ti nthé a nə́.

EBRAIKA 6:4-8
[4] Pɔ pyə wap lě ŋkwi ŋkha' biŋ jwi'tə ywə pɑpuŋ yə a fɑ m kɛbəŋ a, pɔ pyə wap lě ŋkwi Zhwenyə Dɔlɔ̌[5] jwi'tə ghɔm pɑpúŋ Si ba gùŋ yə a wə sɔ' a,[6] da' gɑ biŋ bvʉ́tə si a, pɑ wap lə piŋ bʉɔtʉm tsap jyə́ pɑ́. Wap dɑ mfa' map biŋ jap Mú Si bɛnyəpɛnyə gə pu pɑ shap e.[7] Cwə yə ta' tsʉ' ca' nwə shyə bəŋ yə a du nə e biŋ sa' mghe myə a ŋkwitə pɔ pyə wap dzʉ' tsʉ' ca' bɔ, e ŋkwi ba yə byanyə bi Si.[8] Da' gɑ a pɑ́ sa' pɑ mka'tə́ pu a jǔŋ, bɑ pu gɔ yɔ gɑ e ka kwitə, nyəŋ do nə e nə miŋ to e mɔk.

MFA' MGHƐ NTHƏM 21:21
A nə́ pɑ̀ po'o bɑ wap tsə yu' ywə yə pú bɑ́wə gɔm nə o a: Gɑ ywə yə o bɑwə ji'tə pɔ a bɑwə gə́ gɑ́ pɑ Yudea pyə wap shwə cəcɑ̌ pɑ tə pɑ pɑ Yudea a wap wa' mco' Mosɛ, wap lə piŋ bɑ bvo po pap pɑ́, wap lə piŋ giŋ nə ŋkhɛ mco'.

GALATA 5:4
Po yap yɔ nə pɑ dəŋdəŋ pɑ nə́ mco' bɑ po a Kristo hapnyə, bɑ pǒ mi nə gho'.

1 KORINTO 6:9
Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,

EBRAIKA 10:26
Nə pa' pɑ hɔnwə bɑ jyə́, nə cwə yə a bɑ pɑ̌ tsə zhyə nwə nyənyɔ a, bɑ sɔm pwɔ' nuŋnuŋ nə mhɔnwə tə yɑ̌wə pɑ́.

MATIO 13:41
Mú mo gɔ sɔ' təm pɑ aŋgəle pyə́ wap cwɔ' guŋ tsə fa'tə awɛ pu a guŋ pɑ ghə mnwə cwəpuŋ, thé wap nə Nəfo

2 TIMOTIO 4:3
Mu' cwə dzʉ̌ gɔ sɔ' sɔ' yə shɑ pɔ tə gɔ piŋ zhi'nwə dɔlɔ̌ a pɑ́, da' gɑ nə yap nthi yə wap shəŋ nə mtəŋ map a, wap ghə m tá zhi'tə pap wap yɔm.

2 TESALONIKA 2:3-4
[3] Sɔmmo kɑ́ fʉtə wɔ́ nə sɔm məjyə. Nə piŋkhəŋ nyə Si gɔ ləŋdzə sɔ', Mo mnwə shɔkcɔk la'tə nɑ́ e, Mú bi pǐ,[4] mo yə e bɔ guŋ ywə yə pu ŋkhe gɑ́ Si kɑ ywə gamtə ghamtə lə, gə po'o tə cwə ba m̀ Dyə́ Si, ghɔm gɑ́ e bɑ́ Si.

YOHANE 1:14
Ghɔm lə cʉ' mo, biŋ shwə́ cəcɑ̌ pɑ́, pɑ́ piŋ jɔ ghu'tə e; ghu'tə bɔ, ŋkwi Mú Si yə gho' ba nyənyɔ bɑ ǎ lo nə é a ŋkwi bi Si.

1 TIMOTIO 4:10
Nə pa' a bi a pɑ gɑ pyə̌ wə́ jɔgo' biŋ bɑwə do'shù, ba a bɑ gɑ́ pyə̌ jap yɔk mɔktə̀ nə Si yə e bɑ nthʉɔ, yə e bɑ gɛvɔk guŋ pɔ awɛ a, tə bɑ te'te' bɑ gɛvɔk pɑ piŋ a.

1 PƐTRƆ 3:17
Nə pa' dzə̌ bɑ́ nə yɔgǒ' nə nə ghə pɑpúŋ bi a pɑ́ pa' Si jap á shyə́ nə́ nə ghə cwəpùŋ.

1 TESALONIKA 2:3
A du gɑ́ ghɔm tsɔk tə́ bɑ ghɔm fʉmnyə pɑ, a lə pɑ nthəm m̀ nə nwə mvíŋ, a lə pɑ nwə fʉ́tə.

1 TIMOTIO 4:2
bɑ mcwanwə, pɑ labǔ pyə a bɑ pu lə tʉɔ mɔk gə mtiŋ nə pu nə mtʉm map ghə wap pitə̀.

MARKUSI 10:11
E ghɔm bi pu gɑ: Mo zhəŋ jwi e, biŋ dɔm mu' mjwǐ, bɑ e bi yə mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap;

LUKASI 22:3-6
[3] A lə pɑ po'o Sata ko nə Yuda Iskariɔt yə e lə bɑ mu' nə pɑkhʉ Yeso shwɔppʉə m gham a.[4] E ghɔ pu a mtadyə mkamsi ba mtadyə səŋwi cɔm pa' wap gɔ ghə tə e hɑ Yeso bi pu a.[5] Wap lə ŋwɛnyə, biŋ gɑ wap gɔ hɑ ŋkháp bi e.[6] E lə piŋ cwəlɔ, bɑwə shəŋ kwa' pá' e gɔ nə hɑ Yeso bi pu tə pɔmnəŋ jyə a.

MATIO 12:31-32
[31] A po'o tə gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ pu gɔ sɔ' lɑ guŋ mhɔ bɑ guŋ mcap nə cwyɛ' pɔmnəŋ, da' gɑ pu tə gɔ sɔ' cwyɛ' mo nə nə cap Zhwenyə pɑ.[32] Mo yə e ghɔmnwə nə Mú mo a pu gɔ sɔ' nə cwyɛ' e, da' gɑ bi a pɑ́ e ghɔmnwə nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ bɑ pu tə gɔ sɔ' nə cwyɛ' e nthʉm yəŋ dzʉ̌ kɑ yə dzʉ̌ yə a gɔ tə sɔ' a lə.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002