English
A A A A A

Pecados: [Adulterio]

1 KORINTO 6:18
Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.

EBRAIKA 13:4
Lɔmdyə pɑ ywə mku' bi guŋ pɔ awɛ ba kǒdyə lɔmdyə pɑ tə mviŋ nə pa' Si gɔ sɔ' fyɛ' pɑ ghə ghap pu a pɑ kathə́.

YAKOP 4:17
Mo yə ě zhyə nə ghə nwə pɑpuŋ da' gɑ la' e ghə a, bɑ ě kwa mhɔ.

1 YOHANE 1:9
A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.

LUKASI 16:18
Bǎ yá mbɛ lə yə e zhəŋ jwi e biŋ ŋkho mu' a, bɑ e ghə ghap. Mo yə e nəŋ ŋkho nə mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ gɛ ghə ghap.

MATIO 19:9
Gɑ ghɔm bi po gɑ: Mo zhəŋ jwi e tə a bɑ́ pɑ́ da' nə nwə nə ka thə a biŋ ŋkho mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap.

ROMA 7:2-3
[2] A bɑ po'o tə mjwǐ yə e lɔmdyə a, mco' da e nə dhə́ e pɑ cwə yə dhə e yɑ̌wə a. Da' gɑ dhə́ e pfʉ́ bɑ mco' lɔmdyə́ ka piŋ gə sɔm shɛ́ nə e.[3] Tə́ dhə e yɑwə́, e ghɔ m bi mu' mbɛ, bɑ ě ghə ghap; tə́ dhə e pfʉ bɑ mco' ka piŋ gə sɔm gʉ' nə e, tə bi a e ghɔ jɔ mu' mbɛ bɑ e ka ghə ghap pɑ.

MARKUSI 10:11-12
[11] E ghɔm bi pu gɑ: Mo zhəŋ jwi e, biŋ dɔm mu' mjwǐ, bɑ e bi yə mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap;[12] a piŋ bɑ bi a mjwǐ zhəŋ dhə́ e biŋ dɔm bi mu' bɑ ě ghə ghap.

MATIO 5:27-32
[27] Po lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: kɑ ghə ghap a.[28] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ mo yə e lɑ mnyə ghi'nyə dé mjwǐ a, bɑ pu é é da' gə ghap nthʉm tʉm e.[29] A pɑ gɑ bɛtsə o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ́ nə mhɔ̀, o té e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə bu gɑ ta' zhəŋ nə mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ pu kɑ ma' guŋ nɑ o awɛ mɔk tə pi.[30] Biŋ bɑ bi a pú o yə tʉɔ fa'tə o nə́ vʉ nə́ mhɔ, o ya' e gwa' tə gʉə sʉəsʉə, nə pa' dzə̌ bu gɑ ta' zhəŋ nə́ mzhəŋ nɑ mu pfʉ́ po'o gɑ guŋ nɑ́ o awɛ kɑ́ ghɔ nthʉm mɔk tə pi.[31] A bɑ pu lé bǐŋ gɔm gɑ́: mo zhəŋ jwi e, e hɑ ŋwa'nyə nə jəŋ e bi e.[32] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ mo yə e zhəŋ jwi e, tə ně da' gɑ́ e ghə ghap a, bɑ e bɑ si pa' a shya e nə ghap. Bi a mo nəŋ ŋkho mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ ě ghə ghap.

1 KORINTO 6:9-16
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.[11] Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.[12] Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.[13] Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo[14] a nəŋ bɑ po'o, Si yə e lə yám Cyəpɔ nə vʉ̌ a pɑ gɔ sɔ' lɑ tʉɔ e nə yám wɔk pɑ.[15] Po ka zhyə gɑ́ nɑ́ tsɔ bɑ́ bú Kristo a? Tə́ gɑ̌ gɔ lɑ bú Kristo nə ghə bú gəgəm a? Gɛ̌![16] Po ka zhyə gɑ́ mo yə e nthamtə pu gəgəm a bɑ pu e cʉ' ta' nɑ́ a? Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Wap pɑpʉə gɔ cʉ' pɑ da' ta' nɑ.

LUKASI 18:18-20
[18] Mu' ŋkhám biŋ si lə həŋtə Yeso gɑ: Tá pɑpúŋ gɑ̌ gɔ ghə gɑ kɑ tə sɔ' kwi vɔk mama a?[19] Yeso ghɔm bi e gɑ: Nwə kɑ o ke a gɑ mo pɑpuŋ? Sɔmmo tə bɑ mo pɑpuŋ pɑ tə ně da' Si do e.[20] O bɑ o zhyə́ mco' gɑ: Kɑ ghə ghap; kɑ zhwə mo; kɑ zhʉ; kɑ cwanwə; ghə mku' tɔ ɔ pu mɔ ɔ.

1 TESALONIKA 4:3-5
[3] Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,[4] gɑ bǎ yá mo lə́ nə po zhyə́ nə ghə yə mjwǐ tə bvɔk nə dɔlɔ̌ pu a mku',[5] e kɑ́ wuŋ nthak gɑ́ ghi'nyə lɑ e gɔ pa' pɑ tə pǐŋ Si pyə a tə bɑ wap zhyə Si á gə a.

MARKUSI 7:20-23
[20] E lə gɔm gɑ: Ywə yə a nthəm nə mo a nə bɑ ywə yə a bviŋ e a.[21] Nə pa' ywə yə a nthəm nə mo a, nthəm nthʉm tʉm é, bɑ mkwɛnyə cwəpùŋ, ghiŋ cwəpùŋ, cǔŋ, nə zhwə mo.[22] Ghap, nə cəŋ fʉ', yǎpnwə̀, fʉ̌, nwə cʉ̀', ghi'nyə, mcàp, ŋa'nɑ́, nwə tə ŋkhɛ̀.[23] Guŋ nwə cwəpuŋ bɔ nthəm m nthʉ̌m tʉ̀m mo, bviŋ è.

MATIO 15:17-20
[17] Po ka zhyə́ gɑ́ ywə yə a ŋkho shwə́ mo a, shyə́ vam e, gɔ pu wa' ghʉm a?[18] Tə́ ywə yə a nthəm shwə mo a fɑ m nthʉm tʉm e, biŋ bɑ ywə yə a bviŋ mo a.[19] Nə pa' mkwɛnyə cwəpuŋ, nə zhwə mo, nə ghə ghap, cǔŋ, cwanwə̀, mcap, bɑ́ tsə tsyə̀ a nthəm nthʉm tʉm mo a.[20] A bɑ ywə yə a bviŋ mo a; da' gɑ́ nə tsʉ̀ ywə́ tə sɔk bú tə́ bviŋ mo a.

YOHANE 8:4-11
[4] Gɔm gɑ: Ta pu yɔ mjwǐ yəŋ e pɑwə gə ghap.[5] A bɑ́ nthʉm mcò' bɑ Mosɛ lě bvə gɑ́ pu lɑ mwɔ' nthamtə nthi pɑjwǐ bǎ. Kwa' wə ghɔm yǔ gɑ́ kɑ?[6] Wap lə́ gɔm po'o, a pɑ́ yo' bɑ wap tʉ' nə e tə́ nə pútə e. Da' gɑ́ Yeso lə pɔnyə si, bɑ dɑ nthə́ pu e nə ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.[7] Pa' wap lə́ pɑ həŋtə é nwə nə gɔ pɑ́ m dzə a, e lə pʉ' nɑ e gɔm bi pu gɑ: Mo yə ě cəcɑ̌ po bɑ e la m hɔnwə a, ma' dəŋdzə gwɔ' nə e.[8] E lə piŋ kwi' bɔnyə si, biŋ bɑ ŋkhʉə ŋkhɛ nə cǎ'.[9] Wap lə́ cwə̌ tə ju' mghɔm, gɔ pɑ yɑmu' yɑmu' tə́ ntho' fɑ nə mghətso, tə́ Yeso cʉ' dǒ e. Mjwǐ bɔ lə bɑ́ pɑ́ tùŋ.[10] Yeso lə pʉ' nɑ e gɔm bi e gɑ: Mɑmjwi, wap m hɑ́? Sɔmmo ka nyəŋ shɛ thə o a?[11] E pa' gɑ: Sɔmmo m Cyəpɔ; Yeso piŋ gɔm bi e gɑ: Ba myə̀ yɑ̌ ŋ kha nyəŋ shɛ thə o. Ghɔ, tə́ fɑ cwəlɔ, kɑ piŋ hɔnwə.

1 KORINTO 7:1-40
[1] Pɑ pɑ̀nyə nə ywə yə po kɑ və bəm a. A puŋ bi mbɛ nə cyətə kwak mjwǐ[2] da' gɑ́ nə pwɔk va', bǎ yá mbɛ lə́ ghə yə mjwǐ, ba yɑ mjwǐ lə́ ghə yə́ dhə́.[3] A dhə́ fá' mfà' mbɛ nə jwi e, ba mjwǐ ghə pɑ́ po' nə dhə́ e.[4] Tə́ mjwǐ nə gə nɑ e pá, dhə́ e nə gə e; dəŋdəŋ po'o tə́ mbɛ nə gə nɑ e pɑ́, jwi e nə gə e.[5] Ka po kəŋnyə̀ nɑ tsɔ cəcɑ̌ po, tə ně da' cwə yə po cɔm bɑ ŋkwishwə, da' gɑ pɑ nə mu kam cwə, nə cwə nə cwyɛ'nyə Si; tə́ guŋ bɑnyə nthamtə, bwɔk gɑ́ pa' po ka ku'nyə nə tɔm nɑ́ tsɔ a, a ka hɑ sɔ bi sata gɑ́ e ləŋtə wɔ.[6] Gɑ̌ gɔm pɑ da' nə mu kam cwə bi po. Ŋ tə nə jap pɑ mco' pɑ.[7] Kɑ miŋnyə m myə bɑ guŋ pɑbɛ awɛ cwə pɑ́ pa' myə a; da' gɑ Si bɑ e hɑ bǎ yə nə pɑ́ wɑlə́ bi e, hɑ yəŋ bi yə̌ŋ, hɑ yə bi yə̌.[8] Bi pɔ pyə wap ka lɔmdyə a, ba bi mpfɔk, gɑ ghɔm gɑ́ a puŋ gɑ wap cwə pa' myə a:[9] Tə a pɑ́ gɑ́ bi a pɑ́ wap lə tɔm nɑ tsap, wap lɔmdyə̌; nə pa' dzə nə́ lɔmdyə̌ shyə nə pɑ́ di'.[10] Sɔ' m nə́ pɔ pyə wap lɔmdyə a, gɑ yap gɑ́, tə́ tə myə nə jap pɑ́ Cyəpɔ nə jap gɑ: Mjwǐ kɑ haptə nə dhə́ e.[11] Bi a nəŋ bɑ́ gɑ ě tsə́ hap nə é, e kɑ pìŋ dɔmdyə́, a taktə pɑ̌ po'o pu dhə́ e piŋ nyaptə lɔmdyə yap, a ba mbɛ kɑ zhə̀ŋ jwi e.[12] Bi pyə shɑ́ pɔ gɑ̌ wə́ gɔm gɑ́, myə nə́ gɔm tə́ Cyəpɔ nə́ gɔm pɑ́; gɑ wə́ gɔm gɑ: A pɑ́ gɑ́ mu' fɑ ghə jwi e, e lə pɑ mo Kristo, tə biŋ gɑ́ pu e gɔ cwə́, e kɑ́ zhə̀ŋ é.[13] Bi a nəŋ bɑ gɑ́ mjwǐ ghə dhə́ e, e lə pɑ mo Kristo, tə biŋ gɑ pu e cwə e kɑ təm bi e[14] nə pa' piŋnthʉm mjwǐ gɔ lɔnyə dhə yə e kɑ wuŋ biŋ a; a piŋnthʉm mbɛ lɔnyə jwi e, nə pa' a ka pɑ́ po'o a bɑ po pɔ bɑ wap ka lɔ́, tə a bɑ wap lɔ́.[15] Tə mo yə e ka piŋ a pɑ́ gɔ tə́m, e ghɔ, nə pa' sɔmywə tə̌ wə shəŋ fɑ yə mbɛ kɑ yə mjwǐ lə nə cwə o bɔ pɑ̀. Si ŋkhe wɔk pɑ m gɑ pɑ cwə nə hwitə̀.[16] Nə pa' wə mjwǐ, ǒ zhyə́ bi a o gɔ sɔ' vɔk dhə o a? Ba wə mbɛ ǒ zhyə́ bi o gɔ sɔ' vɔk jwi o a?[17] A piŋ bɑ́ po'o, bǎ yá mo lə́ vɔk pɑ́ nə nthi pa' Cyəpɔ nə hɑ bi a, nthi pa' e lə bɑ tə́ Si ké e a; a ywə yə gɑ̌ gɔm bi guŋ mcu'tə pɔ Kristo awɛ a.[18] Mo yə a lə́ bɑ pu vó é tə́ Si ké e a, e kɑ́ tʉm gɑ pu vó é. Yə́ mo yə́ a lə bɑ pu ka vó e a é kɑ́ cəŋ gɑ pu vó e.[19] Nə vo mo kɑ nə cyətə vǒ e lə tə bɑ sɔmywə pɑ́. Nwə bɑ pɑ́ gɑ́ mo ghiŋ nə mco' Si.[20] Bǎ yá mo lə́ wuŋ pɑ́ pa' é lə bɑ́ tə́ Si ké é a.[21] Si lə nə kě o, o pɑ ŋkwɔ, a kɑ paknyə o; lɑ nthə́ pa' o kɑ́ bɑ gɔ cəŋ nə təm ŋkwɔ a shəŋ m gɑ yu nə pɑ ŋkwɔ kwitə́.[22] Nə pa' ŋkwɔ yə Cyəpɔ ké é a, bɑ nə Cyəpɔ e lə yɑ́ ŋkwɔ; ba mo yə pu lə́ nə ké é e lə́ pɑ ŋkwɔ pɑ́ bɑ ě cʉ' ŋkwɔ Cyəpɔ.[23] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə biŋ jó wɔ, kɑ po piŋ bʉɔ shʉ' mkwɔ bi pɔmnəŋ.[24] Mfɑmfɑ́ bǎ ya mo lə cwə dzə́ Si pɑ pa' e lə bɑ́ tə́ é ké e a.[25] Sɔ' m nə́ pɔ pyə wap ka wuŋ dɔmdyə a, mco' myə gɑ gɔ hɑ a fɑ m bi Cyəpɔ a tə̌ wə́ pɑ; ywə yə gɑ̌ gɔm a pɑ́ mə̌ mkwɛnyə, mkwɛnyə mo yə bi a pɑ pu cyə m nə cɔmmtso yə Si gə bi a ju' ywə yə e gɔm a.[26] Gɑ̌ yɔ gɑ́ nə pɑ́ po'o pùŋ, bwɔk zhwiŋ nthi nthi nə yəŋ cwə dzʉ̌; ə̌ŋ, gɑ̌ kwɛ gɑ́ a puŋ bi mbɛ nə cwə po'o.[27] A pɑ́ bɑ po mjwǐ tamtə́ o kɑ cə́ŋ haptə. Bɑ́ bɑ po mjwǐ kɑ tamtə, o kɑ cə́ŋ mjwǐ.[28] Tə a pɑ́ po'o ǒ lɔmdyə̌ bɑ o ka hɔnwə; bi a múgò nəŋ dɔmdyə́ bɑ e ka hɔnwə. Nə pa' pɔ pyə wap lɔmdyə a gɔ sɔ' kwa kwa' mɑ ghəghʉɔ, a piŋ bɑ ywə yə gɑ bɑwə shəŋ nə te wɔ nə a.[29] Mfɑ́mfɑ́ ywə yə gɑ gɔm a bɑ gɑ: Cwədzʉ̌ ghɔptə́. Tə́ fɑ cwəlɔ, pɔ pyə wap ghə mjwǐ a, cwə pa' cwə yə wap ka ghə mjwǐ a,[30] pɔ pyə wap wə dɔ a cwə pa' wap tə́ wə dɔ a pɑ́, pɔ pyə wap wə ŋwɛnyə a cwə́ pa' cwə yə wap tə wə ŋwɛnyə a pɑ́, pɔ pyə wap wə jó ywə a pa' pɔ pyə wap ka ghə ywə a;[31] pɑ tsʉ́pe nə yəŋ dzʉ̌ cwə pa' wap tə̌ wə dzʉ sɔm pé a pɑ́. Nə pa' tsə́ yəŋ dzʉ̌ shyəcyə́.[32] Gɑ̌ shəŋ gɑ́ ka sɔm nə zhwiŋ pɑ́ nə po. Mo yə e ka lɔmdyə a e jwiŋ nə mnwə Cyəpɔ: E shə́ŋ pa' e gɔ ghə tə́ puŋ Cyəpɔ a.[33] Tə́ mbɛ yə ě lɔmdyə a e jwiŋ nə mnwə dzʉ́: E shə́ŋ pa' e gɔ ghə tə puŋ jwi e a,[34] biŋ bɑ nə́ fəŋnyə. A bɑ dəŋdəŋ po'o nə mjwǐ yə e ka lɔmdyə a ba m nə múgò. Wap jwiŋ nə mnwə Cyəpɔ shəŋ pa' wap gɔ pɑ dɔlɔ̌ nə nɑ tsap ba m nə zhwenyə yap a. Tə́ mjwǐ yə e lɔmdyə a jwiŋ nə mnwə dzʉ́. É shəŋ pa' e gɔ ghə tə́ puŋ dhə́ e a.[35] Gɑ̌ siŋ wɔ po'o bɑ nə ŋkwitə́ pɑ́ wɔ, ŋ tə nə dʉ' yo' nə po pɑ́, gɑ siŋ wɔ gɑ́ po ghə yə ywə́ yə po yɔ gɑ́ ǎ puŋ bi po a, biŋ da nɑ tsɔ nə Cyəpɔ, tə piŋ bɑ nə́ fəŋnyə.[36] Mo yə e yɔ pɑpúŋ gɑ́ e tə́ gɔ tak gò yə pu e ŋkha'nyə lɔmdyə a nəŋ a pɑ́, e lɔmdyə̌, bɑ e ka hɔnwə.[37] Tə́ mo yə ě cəŋtə́ jɔ nthʉm tʉm tsyə tə́ pu nthə́nyə́ e thə́nyə gɑ e tə́ gɔ lɑ mjwǐ mka'nyə́ lɔmdyə pɑ́, nthak e nə́ŋ bɑ é ghə a cəŋtə búŋ.[38] A po'o tə mo yə ě kwi jwi mka'nyə e bɑ e ghə a puŋ ba mo yə e ka kwi e a bɑ e ghə a cəŋtə́ buŋ.[39] Mjwǐ bɑ e tamtə nə dhə́ e nthʉm lɔmdyə́ nə cwə yɑ́ yə e ka wuŋ pfʉ a; tə́ e cwə tə pfʉ́ bɑ sɔmywə tə yɑ̌ wə da e nə́ e pɑ; bɑ e yɔ gɑ e gɔ kwi' lɔmdyə́ e lɔmdyə̌, da' gɑ e lɔm pɑ da' bi mo Kristo.[40] Tə́ gɑ̌ gɔm gɑ́ e cyətə piŋ dɔmdyə bɑ e ghə kwa' pɑpúŋ; gɑ wə ŋkwɛ gɑ ba myə yɑ̌ gɑ̌ ghə Zhwenyə Si.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002