A A A A A

Pecados: [Roubo]


1 KORINTO 6:10
kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.

1 TIMOTIO 6:10
Guŋ mnwə cwəpuŋ awɛ nthəm nə́ nə kúŋ ŋkhǎp. Shɑ pɔ pyə wap lə hɑ̌ nɑ́ tsap nə a wap lě bi tə gʉə sʉəsʉə nə piŋnthʉm, dɑ nthinthi mɛnyə swɔp mtʉm map.

EFESO 4:28
Mo yə e kɑ jʉ́ a wa' cwúŋ; e kaktʉɔ dɑ bu myə́ fa'fà' dəŋdəŋ tə́ gə ywə yə pu mo yə e ka ghə ywə a gɔ ghap a.

YOHANE 10:10
Shwǔŋ sɔ' yə pɑ̀ nə zhʉ̀, nə zhwə, kɑ nə ghə a pi lə; tə́ gɑ̌ sɔ' po'o gɑ́ pɔmnəŋ ghə vɔ̀k, biŋ shəŋtə gə a yɔm.

LUKASI 19:8
Sakio lə nə yɔ po'o sɔ' bəŋ Cyəpɔ gɔm gɑ: Cyəpɔ gɑ gɔ ghaptə tsə tsɑ nə ghə dəŋdəŋ jyə pʉə, hɑ ta' jyə bi mpə̌ŋ. Bi a pɑ bɑ gɑ̌ hɔnwə bi mo, bɑ gɑ gɔ pa' bi e m cʉm pfʉə.

MARKUSI 10:19
O bɑ ǒ zhyə mco' gɑ: Kɑ zhwə mo, kɑ ghə ghap, kɑ zhʉ, kɑ kwǐnthɛ́ cwanwə̀, kɑ ghə ywə yə a ka tiŋnyə a bi sɔmmo, ghə mku' tɔ́ ɔ pu mɔ́ ɔ.

MATIO 19:18
E həŋtə́ Yeso gɑ: Má mco'? Yeso pa' gɑ: Kɑ zhwə mò. Kɑ ghə́ ghàp. Kɑ zhʉ̀. Kɑ kwinthɛ cwanwə̀.

ROMA 13:7
Po pa' bǎ yə wɑlə́ bi e: nthinthi mshwɔp bi gɛ mshwɔp; bwɔk mo yə pu gɔ pwɔk e a, mku' bi gɛ mku'.

ROMA 13:9
Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002