A A A A A

Pecados: [Mentirosa]


YOHANE 8:44
Tá yɔ bɑ́ Sata, po piŋ bɑ shəŋ pɑ nə ghə ywə yə tá yɔ shəŋ a. Tə́ fɑ pɑ́ nə to' e pɑ́ shəŋ pɑ nə zhwə mo; e lě tə́ ku' nə wuŋ nthʉm nyənyɔ pɑ́, nə pa' nyənyɔ tə́ bɑ nə́ é pɑ. Cwə yə e bɑ gɔm mcwanwə á, e té pɑ nə pa' e nə bɑ á, nə pa' e bɑ shwanwə, biŋ bɑ tá mcwanwə.

MFA' MGHƐ NTHƏM 5:3
Da' gɑ́ Pɛtrɔ ghɔm bi é gɑ: Ananias, nwə kɑ́ bɑ Sata lo nə tʉm tsǔ po'o? Ǒ cwanwə bi Zhwenyə Dɔlɔ̌ biŋ dwɔ' mu' nə ŋkhap pě.

EFESO 4:29
A sɔm ghɔ̀m bɔkpɔ̌k kɑ təm shwə̌ po, po pɑ gɔ ghɔmnwə po ghɔm pɑ́ nwə pɑpúŋ, ghɔm nə ŋkwɑ́, ghɔm tsyə a gɔ lɑ hwitə sɔ' bi pɔ pyə wap yu' ghɔm bɔ a.

KOLOSAI 3:9
Cwanwə kɑ́ piŋ bɑ cəcɑ̌ po nə pa' a bɑ pǒ sya bvo mo nə pó pu a mgənyə nwə myə́,

1 TIMOTIO 4:2
bɑ mcwanwə, pɑ labǔ pyə a bɑ pu lə tʉɔ mɔk gə mtiŋ nə pu nə mtʉm map ghə wap pitə̀.

YAKOP 3:1
Mfɑ pɑ, ka guŋ yɔ awɛ pɑ́ pɑ́ pɑ la'tə. Pǒ zhyə́ nthi cɔk yə pu gɔ sɔ' nə fyɛ' wɔk pɑ á nə nthi pa' guŋ yɔk pɑ awɛ nə nthya a.

APOKALIPSƏ 22:15
Mbvʉ̌ təm pu a mghɛsʉə̀, pu a pɑ tə kuso, ba pɑ zhwə pɔ̀, pu a pɑ ghamtə kətwɔk, ba mo yə e fa' pɑ cwanwə a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002