English
A A A A A

Pecados: [Adicción]

1 KORINTO 10:13-14
[13] Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.[14] A po'o tə wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a, po kʉ́ nə ghamtə kətwɔk.

1 YOHANE 2:16
Nə pa' tsə dzʉ, ghi'nyə nɑ, ghi'nyə mnyə, ŋa'nɑ nə fʉ dzʉ tə fɑ m bi Ta pɑ. A fɑ m bi dzʉ.

1 KORINTO 15:33
Ka mo fʉtə wɔ: Mso cwəpuŋ bɔptə mà pɑpuŋ.

YAKOP 4:7
Po yu'nyə bi Si; da' gɑ ŋkhəŋnyə sata, e kʉ́ wɔ gɔ gʉə sʉəsʉə.

1 KORINTO 6:12
Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.

1 PƐTRƆ 5:10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.

ROMA 5:3-5
[3] Pɑ biŋ ŋkwi' jap yɔk pɑ̀ ŋa'nɑ pɑ̀ nə mghəghʉɔ mɔk pɑ jyə gɑ ghəghʉɔ hɑ kaktʉɔ[4] kaktʉɔ pɑ hɑ nə pɑ nyənyɔ, nyənyɔ pɑ hɑ mɔktə.[5] Mɔktə lə nəŋ bɑ fʉtə́ mo, nə pa' a bɑ ŋkhuŋnyə Si lě sɛ̀ nthʉm mtʉm mɔk pɑ shyə m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə pu lə hɑ bi pɑ a.

1 KORINTO 6:9-11
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.[11] Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.

TITO 2:12
A ji'tə wɔk pɑ nə kəŋnyə nə cyətə́ pǐŋ pɑpúŋ ba nə kəŋnyə nwə dzʉ́ yə̌ŋ, po'o gɑ pɑ cwə̌ nə yəŋ dzʉ̌ tə ghə sɛsɛ nwə, bɑ dəŋdəŋ, gə piŋ pɑpúŋ.

YAKOP 1:2-3
[2] Mfɑ̌mfɑ́, po lə kwa' tʉm pɑpuŋ tə́ nə ŋkwi guŋ go' awɛ yə pǒ wə shyə́ m̀ nə a.[3] Po zhyə́ gɑ́ mləŋtə myə ǎ wə sɔ' nə piŋnthʉm yɔ a gɔ hɑ nə kyəptʉ̌m bi po.

EBRAIKA 4:15-16
[15] Pɑ tə bɑ pɑ̌ ghə ŋkhamsi gwyə yə e tə́ bɑ e ka ku' nə zhyə pwa yɔk pɑ a pɑ. Pu lə lə̌ŋtə́ e nə guŋ mghə́ŋ awɛ pa' wɔk pɑ a, da' gɑ́ la' e hɔnwə̀.[16] Pɑ cəŋtə gɔ pɑ mdzə tə pwɔk bəŋ leŋ fo gho', po'o tə gə cɔmmtso biŋ sɔ' jɔ gho' gɑ cwə ku' pɑ ghə kwitə̀.

YOHANE 3:16-17
[16] Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.[17] Nə pa' Si la tə́ nthəm Mu é nthʉm dzʉ gɑ e sɔ' fyɛ' dzʉ pɑ, e lə nthəm e gɑ dzʉ̌ cyə m nə e bvɔk.

FILIPO 4:13
Pɑ́ gə guŋ ywə awɛ shyə m̀ nə Mo yə e hɑ gʉ' bəm a.

MATIO 6:13
Biŋ o kɑ́ tak wɔk nə mləŋtə, da' nə kwi wɔk bi Cwəpuŋ

MATIO 26:41
Po tisɛ, bɑ́ shwyɛ'nyə Si gɑ̀ po kɑ̀ vʉ̀ nə mləŋtə. Zhwenyə wə bɑ a ló kaktʉɔ, da' gɑ bɑ bap nɑ́ pwa.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002