A A A A A

Pecados: [Aborto]


1 KORINTO 1:27
Tə ywə yə a bɑ pʉə bi dzʉ̌ a Si bɑ e cwɔ' yá nə nə jʉ́m mzhyə́fʉ́; ywə yə́ a bɑ ywə bwapwǎ bi dzʉ́ a, Si pɑ bɑ ě cwɔ' ya nə nə jʉ́m ywə nthʉɔtʉɔ.

GALATA 1:15
Da' gɑ mo yə́ e lə ci a tə jɑ vǎm ma á, e gho' a á lə cwə̌ tə jɔ gɑ́ a puŋ gɑ́

EFESO 1:7
M nə é, shyə́ m nə mcyə́ myə, pɑ vɔk, pu lɑ mhɔ mɔk pɑ shwyɛ' wɔk pɑ shyə m̀ nə dəŋ gho' e nə pɑ.

LUKASI 2:6-7
[6] Wap lə ko tsʉ'u, cwə yə Maria lə́ bɑ́wə gɔ tsə́ a ku'.[7] E tsə́ mu mbɛ, thə́sə e. Dɑ mkam dzə́ nə dzʉmtə é, nuŋ é nthʉm kɔp ywətsʉ mnɔm, nə pa' tsʉ' lá tə́ jɑ dyə mghʉɔ bi pu pɑ́.

EFESO 1:3-4
[3] Byǎnyə́ bi Si Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo: Ě nyəŋ guŋ byanyə́ zhwenyə nə pɑ̀ thə́ kɛbəŋ shyə m̀ nə Kristo.[4] E lə shwɔ' wɔk pɑ shyə m̀ nə e tə́ dzʉ̌ la' bɑwə́ po'o gɑ pɑ pɑ́ pɔ dɔlɔ̌, pɔ tə bya. Nə́ mnyə́ myə́, nthʉm ŋkhuŋnyə̀.

1 KORINTO 6:19-20
[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

LUKASI 1:41-44
[41] Elisapet lə nə yu' ca'tə Maria, mú ŋaknyə vam é, e lonyə nə Zhwenyə Dɔlɔ̌.[42] E cwe tə thə́ gɔm gɑ: O bɑ mjwǐ byanyə cəcɑ̌ pɑ jwǐ, Mu yə e vam o a, pɑ mu byanyə.[43] A shyə m gɑ́ kɑ̀ tə́ má Cyəpɔ a piŋ nə́ sɔ' bəŋ m̀?[44] Nə pa' gɑ̌ nə yu' gi ca'tə o, mú a ŋaknyə vam m̀, ŋwɛnyə́.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002