A A A A A

Misterios: [Dragóns]


APOKALIPSƏ 1:7
Yɔ́, ě wə sɔ' cəcɑ̌ mlwa, a guŋ mnyə awɛ yɔ é, ba pɔ pyə wap lə swɔp e a: Nə pa' guŋ gwya monəŋ dəmcǎ' gɔ sɔ' pɑ lɔ, cyə pɑ m nə é. Amɛn!

APOKALIPSƏ 11:7
Da' gɑ́ cwə yə wap gɔ sɔ' miŋ nə kwinthɛ a, nɔ̀m yə e nthəm tsʉ̀m bʉɔ a, lo' wap shù. Gwa wap, gə́ wap pfʉtə.

APOKALIPSƏ 13:8
Guŋ pɔ pyə́ wap shwə́ demcǎ', guŋ po pyə a bɑ pu lě tə la' bvə mtso map nthʉm ŋwa'nyə vɔk mú jʉ̀jʉ̀ yə́ pu lə́ lɑ́ e nuŋpwɔ' a, bvə tə́ cwə nə nyaptə dzʉ̌ a, gɔ sɔ' pɑ ghamtə́ nɔ̀m bɔ.

APOKALIPSƏ 16:13
Ŋ də yɔ mzhwenyə cwəpuŋ mɑntha pa' mtɔ̀m a tə́m shwə̌ nɔk mkwə pfʉə, ba m shwə̌ nɔ̀m ba m shwə̌ mghɔm ghɔm Si cwanwə.

APOKALIPSƏ 12:1-17
[1] Pu lə yɔ mu' mɑ mtìŋ təm kɛbəŋ: Bɑ mjwǐ, bɑ ě kwa nàm pa' dzə a, mɑŋwə́ pɑ to mkwə e, co' fo pɑ thə e, msɛ shwɔppʉə mgham pɑ nə.[2] E lə́ bɑ tsʉm, bɑwə shwě, bɑ monəŋ ghəm e, bɑwə dəm e.[3] A lə pɑ̌ po'o pu piŋ jɔ shɑ mtiŋ təm kɛbəŋ: A lə́ bɑ́ pəpɛ mɑ nɔk mkwə pfʉə. A lə́ bɑ ě ghə mthə́ sɔmbʉə, biŋ gə nthu' ghǎm. Mco'fo sɔmbʉə lə bɑ nə mthə myə sɔmbʉə.[4] Ŋkho é lə bɑwə ŋkhʉm ta' kam nə msɛ kɛbəŋ dəŋdəŋ mkam nthá ma'tə dəmcǎ' a. Nɔk mkwə pfʉə lə tiŋnyə dzə mjwǐ yə e lə́ bɑwə dzəŋnyə a, ga e nə tsə e mi mú.[5] Mjwǐ bɔ lə tsə ta' mú, mú mbɛ; Mú bɔ nə gɔ sɔ' pɑ lɑ guŋ mguŋ awɛ nə ghɔ khim wap, pɑ lə shɔm mtʉ̌ɔ nə cya wap. Pu lə lɑ̌ mú e bɔ nə kwɔ' m bə̌ŋ Si pu leŋfo e.[6] A lə pɑ̌ po'o mjwǐ bɔ ŋkhʉ gɔ m ghakgo tsʉ́ yə Si lə́ ghə pu nyaptə bi a, po'o gɑ pu kim e tsʉ'u nə mtyɛ'dzʉ po nthɔk mŋkhəpʉə dəm shǎ'.[7] A lə́ pɑ̌ po'o shù tə́m kɛbə̀ŋ: Mikaɛl pu pɑ aŋgəle pyə́ pɑ do' nɔk mkwə pfʉə. Nɔk mkwə pfʉə pu a pɑ aŋgəle pyə́ piŋ bɑ̀ do' e,[8] da' gɑ́ la' wap cyə́ é; wap lə piŋ gə yap tsʉ' thə kɛbəŋ[9] pu lə kwɔk nɔk mkwə pfʉə bɔ ma' sì, mɑ kukù nɔk, nɔk yə pu ŋkhe é gɑ Diablə ba gɑ́ Sata a, mo yə e nwɔ' mnyə bi guŋ dzʉ̀ awɛ. Pu lə kwɔk e ma'si pu a guŋ pɑ aŋgəle pyə́ awɛ.[10] A lə pɑ́ po'o ju' ta' gi kɛbə̀ŋ pɑwə gɔm gɑ: Yəŋ gɑ́ bɑ cwə̀ ywə vɔk cwə̀ tʉ́ɔ ba nə sa' Si yɔk pɑ, ba tʉɔ Kristo e, nə pa' e kwɔk nthɛmnɛ mfɑ pɔk pɑ. Ma' e si Mo yə́ e lə nthɛmnɛ map dzə̌ Si mɔkcʉ́ ba mtsʉ̌'.[11] Tə́ wap lě dó' shyə e shyə m nə́ mcyə mú jʉ̀jʉ̀ ba m nə ghɔm myə wap ŋkwinthɛ̌ nə́ gɑ: Wap lě tə kuŋ vɔk tsap tə la' wap pwɔk vʉ́.[12] A po'o tə: Kɛbəŋ ŋwɛnyə ba wɔ pyə mla' mɔ bɑ nthʉm o a! Ghəghʉɔ bi po: cǎ' ba shyə̀ lɑpʉə. Nə pa' Sata bɑ e fi' sɔ' m bəŋ po pu a cɔk yɛ̌lúŋ nə pa' bɑ e zhyə gɑ yə cwə wuɔk.[13] Pu kwɔk nɔk mkwə pfʉə tə́ ma' e si, e cʉm jʉ̌m mɑmjwi yə́ e lə tsə̌ mú mbɛ a, bɑ jəŋ é.[14] Da' gɑ pu hɑ mbáp gwighə́m mɑbʉə bi mjwǐ bɔ, gɑ e nə ntha gɔ ghakgo, tsʉ' yə a bɑ pú yap bi e, gɑ e cwə tsʉ'u, pu khim e, tə gʉə sʉəsʉə nə nɔk, nə cwə, ba m nə mcwə, ba nə ta' kam nə cwə dəŋdəŋ mkam bʉə.[15] A lə pɑ̌ po' nɔk wyɛ́'nyə pa' ta' shyə́ gwyə a jʉ̌m mɑmjwi po'o gɑ e fa nthʉm o.[16] Da' gɑ cǎ' ghyɛ' shwə̌ e mi shyə yə nɔk mkwə pfʉə lə wyɛ́'nyə a.[17] Nthʉm cɔk yɛluŋ e, nɔk mkwə pfʉə lə té shù nə bvʉ' ŋkhənyə mjwǐ bɔ: Pɔ pyə́ wap giŋ nə mcò' Si ba nə pa' Yeso gɔm a.

APOKALIPSƏ 13:1-18
[1] A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ nɔm bɑ ě ghə mnthu' ghǎm, ba mthə́ sɔmbʉə kwɔ́' fɑ shyə lɑpʉə, mco'fò ghǎm lə bɑ nə mnthu' myə biŋ gə tsó mcap nə mthə́ myə.[2] Nɔm bɔ yə ŋ də yɔ e a lə bɑwə hwənyə nɔmgwi, mkwə myə pɑwə shwə́ pa' mkwə́ bvʉ gǒ a, shwə é pɑwə shwə́ pa' shwə nɔmtəma' a. Nɔk mkwə pfʉə lə piŋ hɑ gʉ' e bi e, ba leŋfò e, biŋ gə tʉ̀ɔ gwyə.[3] Mu' thə́ e lə bɑ pa' pu po' fiŋ vʉ̌ nə a, da' gɑ́ pu yɛ̀ fiŋ vʉ̌ bɔ. A lə púŋ pɑ dəmcǎ' wap támjʉm nɔm bɔ awɛ.[4] Pu lə ghamtə nɔk mkwə pfʉə nə pa' e lə hɑ tʉɔ bi nɔm bɔ a, biŋ gamtə nɔm bɔ gɔm gɑ: Wɑ̌ bɑ́ pa' nɔm a? Bi a pɑ́ wɑ̌ piŋ do' e shù?[5] Pu lə hɑ ta' shwə bi e nə́ nə gɔm ghɔm ŋa'nɑ́ ba mcap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə nə fa' nə mŋwə shwɔppʉə mghappfʉə.[6] E lə ŋa' shwə é shap Si, shap tso tsyə ba nthap e ba pɔ pyə tsʉ' shwə́ yap bɑ kɛbəŋ a.[7] Pu lə hɑ̌ gɑ́ e lo' pɔ dɔlɔ̌ shù gwatə wap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə guŋ gwya awɛ, guŋ pɔ awɛ, guŋ mghɔm awɛ ba guŋ mgùŋ awɛ.[8] Guŋ pɔ pyə́ wap shwə́ demcǎ', guŋ po pyə a bɑ pu lě tə la' bvə mtso map nthʉm ŋwa'nyə vɔk mú jʉ̀jʉ̀ yə́ pu lə́ lɑ́ e nuŋpwɔ' a, bvə tə́ cwə nə nyaptə dzʉ̌ a, gɔ sɔ' pɑ ghamtə́ nɔ̀m bɔ.[9] Mo yə e ghə mtəŋ a yu':[10] Mo yə a nyəŋ gɑ é gɔ sɔ' pɑ ŋkwɔ a, gɔ sɔ' ghɔ dyə mkwɔ. Mo yə a nyəŋ gɑ e gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp a, gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp. Yəŋ bɑ cwə nə kaktʉɔ, cwə piŋnthʉm pɔ dɔlɔ̌.[11] A lə pɑ̌ po'o biŋ jɔ mu' nɔm kwɔ' fɑ ca'. E lə́ bɑ ě ghə nthu' məbʉə pa' mú jʉ̀jʉ̀ a, da' gɑ bɑwə gɔm m pa' nɔk mkwə pfʉə a.[12] Guŋ tʉɔ dəŋdzə̀ nɔm lə bɑ bi e, e pɑwə nə fa' dzə e. E gə gùŋ dəmcǎ' awɛ pu a pɔ pyə́ pɑ́ gamtə dəŋdzə̀ nɔm yə pu lə yɛ̀ fiŋ vʉ e a.[13] E gə msya gwyə́gwyə́ tə gə mɔk fi' fɑ kɛbəŋ sɔ' dəmcǎ' tə guŋ pɔ awɛ yɔ́.[14] E dɑ msya bɔ myə a bɑ̀ pu piŋ gɑ́ e ghə dzə nɔm a, nə nwɔ'mnyə bi pɑ dəmcǎ', wap yap jʉ̀m e: E nthənyə wap, wap kə́m ywə́ a hwə́ nɔm bɔ yə fiŋ nyədwɔp bɑ nə e tə e yɑ pɑwə tə wuŋ pfʉ́ a bɑ nə hɑ mku' bi e.[15] Pu lə́ hɑ gɑ́ e ghə fo' nɔm bɔ ŋaknyə tə bi a pɑ̀ e ghɔm ba nwə̀, biŋ gə ba pɔ pyə wap kəŋnyə nə́ ghamtə fo' nɔm bɔ a pfʉ́tə.[16] E jap mtiŋ nə́ pú tʉ̀ɔ ba nə́ sə guŋ pɔ̀ awɛ: Pɔ ŋkho'ŋkho' ba pɔ gwyə́gwyə́, mghɛ ywə́ ba mpə̌ŋ, pɑ tə pɑ mkwɔ ba mkwɔ.[17] Tə bi a pɑ mo pɑ tə ghə mtiŋ nɔm bɔ, ba tsǒ nɔm bɔ kɑ dəŋ tso tsyə́ lɑ bɑ bi a pɑ e lə yo ywə kɑ nə fiŋ ywə lɑ. Mo yə ě ghə zhyənwə a tútə dəŋ nɔm[18] yəŋ bɑ cwə nə́ zhyə nə tya nwə: Nə pa' a bɑ dəŋ mò: Dəŋ e pɑ po shwɔp nthɔk m po nthɔk mŋkhə nthɔk.

APOKALIPSƏ 20:1-15
[1] A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' ta' aŋgəle e fi' fɑ thə kɛbəŋ. E lə bɑ ě wim ki tsʉ̀m pu e ba mɑ gwɑ́ mtʉ̌ɔ.[2] E lə ghəm nɔk mkwə pfʉə, kukú nɔk yə e bɑ Diablə biŋ ba Sata a, dɑ gwɑ́ mtʉ̌ɔ shəŋ e nə́ mgu' shǎ'.[3] E lə Kwɔk e ma' tsʉ̀m, jo' biŋ ntham stam nə e po'o gɑ e kɑ piŋ fʉtə mgùŋ tə̌ mgu' shǎ' kǔ'. A gɔ cwə tə́ cyə pú piŋ na' nthak e nəŋ.[4] Ŋ də pǐŋ jɔ mleŋfò. Pɔ pyə́ wap lə bɑwə sɔ' shwətə́ dəm o a pu lə hɑ̌ nə fyɛ' bi pu. Ŋ də pǐŋ jɔ ba mtʉ̌m pɔ pyə pu lə ya' mthə́ map shyə́ m nə nə kwinthɛ nə Yeso ba nə ghɔm Si, ba pɔ pyə wap la tə ghamtə nɔm kə fo' e lə pɔ pyə wap lə bɑ wap ka ghə mtiŋ myə nə tsé tsap ba nə bú map a. Wap jám nə vʉ̌, pu a Kristo piŋ sa'dzʉ́ nə mgu' shǎ'.[5] Pyə shɑ́ mpfə pɔ la tə yam nə vʉ̌ tə mgu' shǎ' guŋ shyə́ pɑ. A lə bɑ dəŋdzə̀ nə́ yam nə́ vʉ̌.[6] Mpuŋtsé ba dɔlɔ̌ bɑ pɔ pyə wap bɑ nə́ dzə̀ nə́ yam nə́ vʉ̌ a. Batə vʉ̌ yɑpʉə tə́ bɑ ě ghə sɔm gʉ' nə pu pɑ́. Wap gɔ sɔ' pɑ mkamsi ba Kristo, a pu a pú sa'dzʉ́ nə mgu' shǎ'.[7] Cwə yə mgu' shǎ' gɔ sɔ' ku' a pu té Sata dyə́ cɛ̌ e,[8] e ghɔ nə guŋ dzʉ́ msak pfʉə awɛ fʉ́tə́ mgùŋ mgùŋ, Gog ba Magog. E gɔ sɔ' cu'tə wap nə shù; də̀ŋ yap bɑ pa' mkwa'lɛ shyə́ lɑpʉə a,[9] wap lə́ sǎ guŋ dəmca' awɛ, dɑ tsʉ' shwə pɔ dɔlɔ̌ ba tisuŋ yə pu kuŋ ya té' a. Da' gɑ́ mu' ta' mɔk lə fi' fɑ kɛbəŋ ŋkhə́ wap.[10] A lə pɑ̌ po'o, pu kwɔk Sata yə ba mo yə e fʉ́tə wap ma' e nthʉm tamshyə mɔk pu sufra, bəŋ nɔm pú gɔm ghɔm Si cwanwə. Wap gɔ sɔ' yɔgo' mɛnyə mɔkcʉ ba mtsʉ̌' nə mgu' nə gu'.[11] A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ mu' leŋfò fəfə pu mo yə e lə bɑ ě cwə́ dəm o a: Cǎ' pu kɛbəŋ lə ŋkhʉ́ dzə e tə tak sɔmywə.[12] A lə piŋ bɑ po'o, ŋ jɔ pɔ pyə́ wap lə pfʉ a, pɔ gwyə́gwyə́ ba pɔ ŋkho'ŋkho' bɑ wap tiŋnyə dzə leŋfò; pu lə pǐŋ gyɛ' mŋwa'nyə̀. Pu lə ghyɛ' mu' ŋwa'nyə, ŋwa'nyə vɔk, pu piŋ fyɛ' pɔ pyə wap lə pfʉ̀ a. Fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ́ nə mfà' myə́, nə ywə yə́ a lə́ bɑ pu və nthʉm ŋwa'nyə a.[13] Shyə́ lɑpʉə lə pa' pyə pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, vʉ̌ pu Hadɛs pa' pap pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, pu piŋ fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ nə mfa' myə.[14] A lə pɑ̌ po'o pu ma' vʉ̌ pu Hadɛs nthʉm tamshyə mɔk. Tamshyə mɔk batə vʉ̌ yɑpʉə.[15] Bǎ ya mo lə́ yə pu la tə yɔ bɑ pu lě bvə tsò tsyə nthʉm ŋwa'nyə vɔk a, pu lə ma' e nthʉm tamshyə mɔk.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002