A A A A A

Misterios: [Destino]


YOHANE 16:33
Gɑ̌ siŋ wɔ nwə bɔ po'o gɑ́ po cyə m nə m̀ gə hwitə̀. Nthʉm yəŋ dzʉ̌ po bɑwə jɔ ghəghʉɔ. Tə́ po kaktʉɔ, gɑ̌ bɑ gɑ̌ ló' shyə́ dzʉ́.

APOKALIPSƏ 20:12
A lə piŋ bɑ po'o, ŋ jɔ pɔ pyə́ wap lə pfʉ a, pɔ gwyə́gwyə́ ba pɔ ŋkho'ŋkho' bɑ wap tiŋnyə dzə leŋfò; pu lə pǐŋ gyɛ' mŋwa'nyə̀. Pu lə ghyɛ' mu' ŋwa'nyə, ŋwa'nyə vɔk, pu piŋ fyɛ' pɔ pyə wap lə pfʉ̀ a. Fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ́ nə mfà' myə́, nə ywə yə́ a lə́ bɑ pu və nthʉm ŋwa'nyə a.

ROMA 12:2
Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

ROMA 8:28-29
[28] Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.[29] Pɔ pyə a bɑ e lě dəŋdzə jyə wap a, e lě jap gɑ́ wap gɔ pɑ hwə́ pa' Mú e bɑ a, po'o gɑ e pɑ́ thə́sə mu nə dú mfɑ,

EFESO 2:8-9
[8] Nə pa' a shyə pɑ m nə gho'tə́ po vɔk, shyə m̀ nə piŋnthʉm; tə́ wɔ nə́ gə pɑ́, Si nə hɑ.[9] A tə́ shyə m̀ nə mfa' mɔ pɑ̀, po' gɑ sɔmmo kɑ nə ŋa' nɑ́ e.

1 PƐTRƆ 2:8-9
[8] Biŋ bɑ gwɔ' fa'tə̀, ghǔ gwɔ' yə a gə mo vʉ si a. Wap shwɔ' mkwə map nə nə́ kɑlə́ wap kəŋnyə nə nə piŋ ghɔ̀m, a piŋ bɑ pɑ ywə yə a lə bɑwə byap wap a.[9] Da' gɑ sɔ' m̀ nə po, pǒ bɑ gwya shicǐ, cu'tə nuŋpwɔ' fò, guŋ dɔlɔ̌, pɔ pɑ pyə Si lə cwɔ' wap a, po' o gɑ po pɑ shyanyə mnwə gwyə́ gwyə́ mo yə e lə kě wɔ nə nthəm nə jʉ̌m, ŋkho nə ŋkha' e yə pɑpuŋ a.

1 KORINTO 2:7-9
[7] Pyə ji'tə fʉ́ yə a bɑ́ yə́ Si a, nwə cyə zhyənwə, yə a lə bɑ ǎ tʉmnyə, bɑ Si lə la' ŋkha' tə tyɛ̌' gɑ a gɔ sɔ' pɑ ghu'tə bi pɑ a.[8] Sɔm fo yəŋ dzʉ̌ la tə́ zhyə́ yá, nə pa' wap lə pe' jyə bɑ wap lě tə́ kam Cyəpɔ ghu'tə thə bɛnyəpɛnyə.[9] Da' gɑ a bɑ pu lě bvə gɑ: A bɑ́ ywə yə bɛtsə́ ka yɔ a, ywə yə mtə̌ŋ ka yu' a, ywə yə a ka kwɔ' nthʉm tʉ̀m sɔmmo a, guŋ ywə awɛ yə Si lə nyaptə bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ e a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002