English
A A A A A

Misterios: [Cancro]

2 KORINTO 4:16-19
[16] A po'o tə pyə tə bɑwə bwa nə kaktʉɔ pɑ; tə bi a pɑ pɑ́ gɑ mò m nə bap wə gɔ mimi bɑ mò m̀ nthʉm o syanyə guŋ mcwə awɛ.[17] Nə pa' ghəghʉɔ yɔk pɑ cwəlɔ ka ku' sɔmywə nə dəŋ mɑ ghu'tə mama yə a bɑwə nyaptə yá bi pɑ a.[18] Ywə yə pɑ shəŋ a tə bɑ ywə yə pu wə jɔ a pɑ́, a bɑ ywə yə pu tə jɔ a pɑ, nə pa' ywə yə pu jɔ a gɔ sɔ' mi, tə́ ywə yə pu tə́ jɔ a pɑ́ bɑ mama.[19] Nə pa' a bɑ pɑ̌ zhyə gɑ a bi a tsʉ' shwə́ yɔk pɑ dəmcǎ' yə a bɑ pɑ nthap a sa'tə, bɑ pɑ̌ ghə ta' pà', yə a bɑ mfa' Si, tsʉ' shwə́ mama thə́ kɛbəŋ yə tə bú mo nə ŋkwɑ ya a pɑ́.

MATIO 11:28-29
[28] Po sɔ' bəm guŋ yɔ awɛ pyə ŋkhəm bɑ́wə dzá wɔ a, hɑ hwitə bi po.[29] Po kwa kəlo' á nə po, sɔ ji'tə nwə a, nə pa' gɑ bɑ gɑ ghə tʉm byányə́ ba nə fi'nɑ hɑ Si, po gɔ ghə hwitə nə tʉm tsɔ.

YOHANE 14:1-4
[1] A lam tsɔ kɑ sɔ; po piŋ Si, po piŋ ba myə̀ yɑ̌.[2] Mtsʉ' bɑ dyə Tá a tə́ jɔ́m; ka po'o a bɑ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ gɑ̌ gɔ ghɔ nyaptə tsʉ' bi po yə po gɔ sɔ' pɑ́ nə á lə?[3] Cwə yə gɑ̌ gɔ ghɔ tə nyaptə tsʉ' bi po a, a biŋ sɔ' dɑ wɔ pɑ ghɔ̌, po'o gɑ́ tsʉ' yə gɑ̌ nə a, ba wɔ yɔ sɔ' bɑ́ tsʉ'u.[4] Sɔ' m nə tsʉ' yə gɑ̌ gɔ m nə́ a, a bɑ po zhyə məjyə.

ROMA 8:16-25
[16] Zhwenyə bɔ biŋ bi mzhwenyə mɔk pɑ gɑ pɑ bɑ́ po Si.[17] Bɑ pó biŋ bɑ mtsʉ́ mcʉ', mtsʉ̌ mcʉ' Si, pa Kristo, nə pa' pɑ ghə yɔk pɑ tsʉ' nə go' e, bɑ pɑ gɔ sɔ' ghə yɔk pɑ tsʉ' nə ghu' e.[18] Gɑ zhyə gɑ gǒ' yə a si nə yəŋ gɑ́ cwə dzʉ̌ a ka ku' sɔmywə nə ghu'tə yə Si gɔ sɔ' la'tə nə pɑ a.[19] Nə pa' dzʉ̌ bɑwə byap tə səŋnyə nə pa' pu gɔ ghə wap zhyə Mu Si a:[20] Nə pa' dzʉ̌ bɔ bɑ pu hɑ nə gʉ' simnyə, tə m pa' yʉ nə ŋkhuŋ a pɑ́, m pa' mo yə e nyəŋ e nə́ a nə ŋkhuŋ a; tə́ e yɑwə mɔktə.[21] Nə pa' ba yʉ́ yə pu gɔ sɔ' kwi e bi ŋkwɔ vʉ̌, e ghə yə tsʉ' nə nə cyətə pɑ ŋkwɔ ba nə ghu'tə yə a bɑ yə po Si a.[22] Pyə bɑ pyə̌ zhyə́ gɑ guŋ dzʉ awɛ jɑwə cwəlɔ bɑwə pfə́ nə ywələ̌m nə dzə́.[23] A tə bɑ da' yʉ́ do e pɑ́, ba wɔk pɑ yɔk pɑ pyə a bɑ pɑ ghə zhwi'tə Zhwenyə a, pɑ bɑwə pfə̌ nthʉm tʉm pɑ, byap gɑ pɑ pɑ́ mcwə po, byap nə vɔk nɑ tsɔk pɑ.[24] Nə pa' a bɑ pu lě bvɔk wɔk pɑ, tə́ bvɔk wɔk pɑ po'o m nə mɔktə. Tə bi a pɑ mo yɔ ywə yə o mɔktə ya a bɑ o tə́ gɔ piŋ mɔktə pɑ: Bi a pɑ mo yɔ ywə biŋ mɔktə m gɑ kɑ?[25] Tə nə mɔktə ywə yə pɑ tə jɔ a pɑ́, a bɑ nə cəŋtə byap.

1 PƐTRƆ 1:3
Byanyə nə Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo: A cyə m̀ nə cɔ̌mmtso e ghə pu piŋ dzə wɔk pɑ m nə mɔktə yə a gə mo vɔk a shyə m̀ nə́ nə yam nə vʉ̌ Yeso Kristo.

2 KORINTO 1:3-6
[3] Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.[4] E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.[5] Dəŋdəŋ pa' go' Kristo jɔm nə pɑ̀ a, a dəŋdəŋ pa' a shyə́ m nə Kristo nə zhwyətə yɔm nə pɑ̀ a.[6] Pyə pɑ́ jɔ́go' bɑ pyə jɔgo' po'o nə yɔ zhwyətə ba nə ywə vɔk yɔ́. Pu zhwyətə wɔk bɑ á bɑ́ nə́ yɔ zhwyətə, yə a gə po piŋ nə yɔgǒ' yə pyə jɔ a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002