English
A A A A A

Misterios: [Estranxeiros]

KOLOSAI 1:16
Nə pa' Si lə nyaptə guŋ ywə awɛ m nə é kɛbəŋ ba m̀ dəmcǎ', tsə́ tsyə pu jɔ a ba tsyə pu tə́ jɔ a pɑ́. Guŋ mtʉɔ zhwenyə, pɑ sa' dzʉ̌ pu a gʉ' nə sa'dzʉ́. Yʉ́ nə́ nyaptə guŋ ywə awɛ, guŋ ywə awɛ pɑ yə́,

EFESO 2:19
A po'o tə po tə́ biŋ bɑ mghʉɔ pɑ̀, po lə nəŋ bɑ́ pɑ khʉlǎ'; po a pɔ dɔlɔ̌ bəmtə bɑ po á gùŋ; po ba pɔ nə́ tuŋdyə́ Si.

EFESO 6:12
Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.

EBRAIKA 11:13
Wap lě pfʉ́ nthʉm piŋnthʉm tə mka'nyə bɔ bəmtə́, da' gɑ́ bɑ wap tiŋnyə gʉɔ sʉəsʉə jɔ má, biŋ jyə́ gɑ wap lə́ bɑ mghʉɔ, bɑ pɑ mkazhùŋ dəmcǎ'.

EBRAIKA 13:2
Ka po tʉɔnyə nə lɑ mghʉɔ, nə pa' a lě shyə m̀ nə nə lɑ mghʉɔ, shɑ pɔ nyəŋ pɑ aŋgəle dyə.

1 PƐTRƆ 2:11
Wɔ pyə́ gɑ̌ ŋkhùŋ wɔ te' a, po pɑ́ pa' mcyəjyə biŋ bɑ mghʉɔ, gɑ̌ wə səso wɔ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə tsə ghi'nyə bap nɑ́ tsyə a do' tʉm mò shù a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 19:35
Dwɔ'cam lə ghə̌ tə pɔmnəŋ lɛ́tə, e ghɔm gɑ: Wɔ pɑ Efeso mu' mo wə bɑ e ka zhyə gɑ tisuŋ Efeso bɑ tisuŋ dɔlɔ̌ bi Artemis bɑ bi kətwɔk e yə a lə fɑ kɛbəŋ shʉm a?

APOKALIPSƏ 12:12
A po'o tə: Kɛbəŋ ŋwɛnyə ba wɔ pyə mla' mɔ bɑ nthʉm o a! Ghəghʉɔ bi po: cǎ' ba shyə̀ lɑpʉə. Nə pa' Sata bɑ e fi' sɔ' m bəŋ po pu a cɔk yɛ̌lúŋ nə pa' bɑ e zhyə gɑ yə cwə wuɔk.

APOKALIPSƏ 13:1
A lə pɑ̌ po'o ŋ jɔ nɔm bɑ ě ghə mnthu' ghǎm, ba mthə́ sɔmbʉə kwɔ́' fɑ shyə lɑpʉə, mco'fò ghǎm lə bɑ nə mnthu' myə biŋ gə tsó mcap nə mthə́ myə.

APOKALIPSƏ 9:7-11
[7] Mgǎmnthɔ bɔ lə bɑwə hwə́ mnɔmlěŋ pyə́ pú yap tsə́ shù nə pú a; ywə pɑ thə́ pú pa' co'fo tʉɔ gɔl a, msə́ map pɑwə hwə́ sə mò.[8] A lə́ bɑ wap ghə mnəŋthə́ pa' mnəŋthə pɑjwǐ a, msuŋ map piŋ bɑwə hwə́ msuŋ nɔmtəma'.[9] Wap lə bɑwə shʉ pa' pú kwa dzə́ mtʉɔ nə́ pú a, gi bap map pɑwə shwə pa' gi mnɔmlěŋ pyə́ wap wə ŋkhʉdʉ gɔ mshʉ̀ a.[10] A bɑ wap ghə mŋkho pa' ŋkho gɔm mtiŋ a, mkuŋ pɑ́ nə́, gʉ' nə dɑ pɔ jɔgo' nə mŋwə tɔ piŋ bɑ nə mŋkho map bɔ.[11] Fo yap bɑ aŋgəle yə́ pú ŋkhe é nə Ebraika gɑ́ Abadon, a piŋ bɑ́ nə Grikia tso tsyə́ pɑ Apolion.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002