A A A A A

Signos matemáticos: [Número 10]


1 KORINTO 6:9-11
[9] Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,[10] kɑ mcǔŋ, kɑ msamshwə, kɑ mpǎm mlu', kɑ pɑ tɛmnɛ, kɑ pɑ lɑ ywə tə yap lə tə́ gɔ sɔ' ko nə Nəfo Si pɑ́.[11] Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

ROMA 1:20
Nə pa' tə fɑ nə nə́ nyaptə dzʉ̌, tsə dɔlɔ̌ Si tsyə́ pú tə́ jɔ a pɑ, yə a bɑ tʉɔ mama, ba pa' e nə bɑ a, pu jɔ nə mfa' myə, nə zhyənwə; a po'o tə bi a pu lə lɑ sɔmywə nə shwyɛ' wap pɑ.

FILIPO 4:19
Si a gɔ piŋ kwi' hɑ guŋ ywə awɛ yə ǎ wə shəŋ bi po a, nə dəŋ fʉ' e, nə ghu'tə Yeso Kristo.

2 TIMOTIO 3:16
Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

LUKASI 23:34
Yeso lə ghɔm gɑ: Ta lɑ mhɔ map shwyɛ' wap nə pa' wap ka zhyə́ ywə yə wap bɑwə gə a. Wap lə ghɔ m̌ nə ghaptə mdzə́ myə́, nə nthamnthuŋ.

LUKASI 11:11
Yǎ tá mú cəcɑ̌ po bi a pɑ́ mú é lo bapgu bi e, e hɑ nɔk bi é nə tsʉ' bapgu?

1 KORINTO 6:9
Po ka zhyə gɑ pɔ pyə wap tə gə nwə dəŋdəŋ a pɑ́ tə gɔ sɔ' ko nə́ Nəfo Si a? Ka mo fʉtə wɔ! Kɑ mgəgə́m, kɑ pɑ ghamtə mkətwɔk, kɑ pɑ ghə ghap, kɑ nthinthi pɔ bwapwǎ lə,

YOHANE 1:8
E la tə́ bɑ ŋkha' pɑ, da' gɑ e lə bɑ́ ŋkwǐnthɛ bi ŋkha'.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002