English
A A A A A

Signos matemáticos: [Número 7]

YOHANE 6:35
Yeso ghɔm bi pu gɑ: Myə̀ nə bɑ́ msɛ vɔk; mo yə e sɔ' bəm a bɑ jikǔ' tə gɔ kwi' yɛ e pɑ; mo yə e piŋ a, bɑ ji shyə tə gɔ la' kwi' yɛ e pɑ́.

MATIO 26:26
Wap lə pɑ dzʉ̀ ywə, Yeso pe msɛ̌, nyəŋ byanyə nə, bo', biŋ hɑ bi pɑkhʉ̌ pyə gɔm gɑ: Po kɑ̀ pfɑ́, yəŋ gɑ bɑ́ bapnɑ a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002