A A A A A

Signos matemáticos: [Número 5]


APOKALIPSƏ 13:5-18
[5] Pu lə hɑ ta' shwə bi e nə́ nə gɔm ghɔm ŋa'nɑ́ ba mcap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə nə fa' nə mŋwə shwɔppʉə mghappfʉə.[6] E lə ŋa' shwə é shap Si, shap tso tsyə ba nthap e ba pɔ pyə tsʉ' shwə́ yap bɑ kɛbəŋ a.[7] Pu lə hɑ̌ gɑ́ e lo' pɔ dɔlɔ̌ shù gwatə wap, biŋ hɑ tʉɔ bi e nə guŋ gwya awɛ, guŋ pɔ awɛ, guŋ mghɔm awɛ ba guŋ mgùŋ awɛ.[8] Guŋ pɔ pyə́ wap shwə́ demcǎ', guŋ po pyə a bɑ pu lě tə la' bvə mtso map nthʉm ŋwa'nyə vɔk mú jʉ̀jʉ̀ yə́ pu lə́ lɑ́ e nuŋpwɔ' a, bvə tə́ cwə nə nyaptə dzʉ̌ a, gɔ sɔ' pɑ ghamtə́ nɔ̀m bɔ.[9] Mo yə e ghə mtəŋ a yu':[10] Mo yə a nyəŋ gɑ é gɔ sɔ' pɑ ŋkwɔ a, gɔ sɔ' ghɔ dyə mkwɔ. Mo yə a nyəŋ gɑ e gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp a, gɔ sɔ' pfʉ́ vʉ́ mnyə̌dwɔp. Yəŋ bɑ cwə nə kaktʉɔ, cwə piŋnthʉm pɔ dɔlɔ̌.[11] A lə pɑ̌ po'o biŋ jɔ mu' nɔm kwɔ' fɑ ca'. E lə́ bɑ ě ghə nthu' məbʉə pa' mú jʉ̀jʉ̀ a, da' gɑ bɑwə gɔm m pa' nɔk mkwə pfʉə a.[12] Guŋ tʉɔ dəŋdzə̀ nɔm lə bɑ bi e, e pɑwə nə fa' dzə e. E gə gùŋ dəmcǎ' awɛ pu a pɔ pyə́ pɑ́ gamtə dəŋdzə̀ nɔm yə pu lə yɛ̀ fiŋ vʉ e a.[13] E gə msya gwyə́gwyə́ tə gə mɔk fi' fɑ kɛbəŋ sɔ' dəmcǎ' tə guŋ pɔ awɛ yɔ́.[14] E dɑ msya bɔ myə a bɑ̀ pu piŋ gɑ́ e ghə dzə nɔm a, nə nwɔ'mnyə bi pɑ dəmcǎ', wap yap jʉ̀m e: E nthənyə wap, wap kə́m ywə́ a hwə́ nɔm bɔ yə fiŋ nyədwɔp bɑ nə e tə e yɑ pɑwə tə wuŋ pfʉ́ a bɑ nə hɑ mku' bi e.[15] Pu lə́ hɑ gɑ́ e ghə fo' nɔm bɔ ŋaknyə tə bi a pɑ̀ e ghɔm ba nwə̀, biŋ gə ba pɔ pyə wap kəŋnyə nə́ ghamtə fo' nɔm bɔ a pfʉ́tə.[16] E jap mtiŋ nə́ pú tʉ̀ɔ ba nə́ sə guŋ pɔ̀ awɛ: Pɔ ŋkho'ŋkho' ba pɔ gwyə́gwyə́, mghɛ ywə́ ba mpə̌ŋ, pɑ tə pɑ mkwɔ ba mkwɔ.[17] Tə bi a pɑ mo pɑ tə ghə mtiŋ nɔm bɔ, ba tsǒ nɔm bɔ kɑ dəŋ tso tsyə́ lɑ bɑ bi a pɑ e lə yo ywə kɑ nə fiŋ ywə lɑ. Mo yə ě ghə zhyənwə a tútə dəŋ nɔm[18] yəŋ bɑ cwə nə́ zhyə nə tya nwə: Nə pa' a bɑ dəŋ mò: Dəŋ e pɑ po shwɔp nthɔk m po nthɔk mŋkhə nthɔk.

MATIO 19:9
Gɑ ghɔm bi po gɑ: Mo zhəŋ jwi e tə a bɑ́ pɑ́ da' nə nwə nə ka thə a biŋ ŋkho mu' mjwǐ bɑ e ghə ghap.

APOKALIPSƏ 11:2-3
[2] Da' gɑ́ sɔ' m nə pə̌ŋ giŋnyə dzʉ́ o taknəŋ tə fo' nə pa' a bɑ pu lé hɑ bi mguŋ pyə wap gɔ sɔ' lɑ mkwə nə̀ŋtə guŋ dɔlɔ̌ nə́ mŋwə́ shwɔppʉə mghappfʉə a.[3] Gɑ gɔ sɔ' piŋ ghɔm bi mkwinthɛ pɑ̌ pɑpʉə gɑ wap ghɔm ghɔm Si, nə mtyɛ'dzʉ́ po nthɔk mkhəpʉə dəm shǎ', nə ghɔm bɑ wap kwadzə́ mko'tə́ pʉ̀ə.

MATIO 5:32
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ mo yə e zhəŋ jwi e, tə ně da' gɑ́ e ghə ghap a, bɑ e bɑ si pa' a shya e nə ghap. Bi a mo nəŋ ŋkho mjwǐ yə pu zhəŋ e a bɑ ě ghə ghap.

2 TIMOTIO 3:16
Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

APOKALIPSƏ 4:6-8
[6] Mu' ywə pa' shyə lɑpʉə dɔlɔ̌, bɑwə pa' mwé bəŋ a lə́ bɑ dzə leŋfo bɔ. Shɑ̀ mnɔm papfʉə lə bɑ́ tuŋ ba m geŋnyə leŋfo bɔ. Mnyə́ lə bɑ a sam wap dzə̀ ba m jʉ̀m.[7] Dəŋdzə̀ nɔm lə́ bɑwə hwə́ a nɔmtəma', yə mu' pɑwə́ hwə́ a mú hùŋ, yə mu' pɑ bɑ e ghə sə́ monəŋ, batə yapfʉə pɑwə hwə́ a mətʉɔya' é pɑwə nthǎ.[8] Mnɔm bɔ papfʉə lə́ bɑ́ bɑ bǎ ya lə ghə mbap nthɔk bɑ a lo mnyə́ geŋnyə o ba m nthʉ̀m o. Wap lə jwɔp mtsʉ' ba m mɔktcʉ́ gɑ: Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Dɔlɔ̌, Cyəpɔ, Si Nthʉɔtʉɔ. Mo yə e lə́ bɑ, yə e bɑ, biŋ bɑwə sɔ' a!

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002