English
A A A A A

Signos matemáticos: [Número 3]

1 TIMOTIO 2:5
Nə pa' da' ta' Si nə bɑwə, da' ta' giŋ jyə nə pɑwə bɑ cəcɑ̌ pɔmnəŋ pu a Si ta' mo, Kristo Yeso

2 TIMOTIO 3:16
Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

MFA' MGHƐ NTHƏM 17:28
Nə pa' pɑ bvɔk, ŋaknyə, biŋ bɑwə pɑ nə e, dəŋdəŋ pa' shɑ mghɛ zhwɔp pɔ lə́ gɔm a: nə pa' pɑ bɑ gwyá e.

KOLOSAI 2:9
Nə pa' guŋ pa' Si nə bɑ a bɑ ǎ lonyə nə yʉ́ Kristo nə nɑ é,

EBRAIKA 4:12
Ghɔm Si bɑ ǎ cwə nthʉɔ, gʉ̌' pɑ nə́, bɑ a pìŋ shɔk tə shyə guŋ mnyə mcɔk bʉə awɛ. A ŋkhonyə tə gap lam mo pu zhwenyə e, gap zhəŋ kwé pu mhə̌m. A fyɛ' ywə yə mo ju' nthʉm tʉm e biŋ ŋkwɛnyə a.

YOHANE 4:24
Si bɑ zhwenyə, a piŋ shyə m po'o tə́ pɔ pyə wap gamtə é a ghɔ pɑ́ ghamtə é m nə zhwenyə ba m nə́ nyənyɔ.

MATIO 12:40
Nə pa' dəŋdəŋ pá' Yona lə ghə mtyɛ'dzʉ́ məthá ba mtsʉ̌' məthá vam mɑ bapgu a, a dəŋdəŋ po'o tɑ́ Mú mo gɔ sɔ' ghə mtyɛ'dzʉ́ məthá ba mtsʉ̌' məthá nthʉm ca'.

APOKALIPSƏ 1:4
Yohane bvə bi mcu'tə pɔ Kristo sɔmbʉə myə a Asia a: Gho' ba hwitə́ pɑ́ bi po, fɑ bi mo yə e bɑ́, mo yə́ e lə́ bɑ́, mo yə ě wə sɔ' a, fɑ bi mzhwenyə sɔmbʉə myə ǎ dzə leŋfo e a,

TITO 1:12
Mu' mo cəcɑ̌ pú, gɔm ghɔm Si yap lə ghɔ̌m gɑ: Pɑ Kreta, mcwanwə nə guŋ mcwə awɛ, mnɔm shɔkcɔk, mvàm tə fa'.

1 KORINTO 15:33
Ka mo fʉtə wɔ: Mso cwəpuŋ bɔptə mà pɑpuŋ.

1 YOHANE 5:7-9
[7] Mkwinthɛ bɑ pɑta:[8] Zhwenyə, shyə ba mcyə; wap bɔ pɑta pɑ kwishwə nə ta' nə kwinthɛ̌.[9] Pɑ́ piŋ yə nə kwinthɛ pɔmnəŋ, bɑ yə nə kwinthɛ Si bɑ a ghu' tə shyə̌. Yə nə kwinthɛ Si pɑ gɑ e ŋkwinthɛ̌ Mu e.

YOHANE 3:16-18
[16] Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.[17] Nə pa' Si la tə́ nthəm Mu é nthʉm dzʉ gɑ e sɔ' fyɛ' dzʉ pɑ, e lə nthəm e gɑ dzʉ̌ cyə m nə e bvɔk.[18] Mo yə e piŋ é a, pu tə gɔ fyɛ' e pɑ; mo yə e ka piŋ e a bɑ pu é da' fyɛ' e nə pa' a bɑ e ka piŋ tsó ŋkwi Mu Si.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002