A A A A A

A vida: [Mozo]


2 KORINTO 6:14-18
[14] Ka po a pɑ tə piŋ ko msǒ; pɑ nwə dəŋdəŋ pu nə cyətə pǐŋ Si yu'tə nə kɑ? Pɑ́ ŋkha' pu jʉ̌m tamtə nə kɑ?[15] Pɑ́ Kristo pu Beliar pɑ́ ŋkwishwə nə kɑ? Pɑ́ biŋpǐŋ pu tə piŋ pɑ́ nə kɑ?[16] Pɑ́ Dyə Si pu a mkətwɔk pəmtə nə́ kɑ? Nə pɑ pɑ̀ bɑ Dyə Si nthʉɔtʉɔ dəŋdəŋ pa' yʉ́ Si gɔm gɑ: Gɑ gɔ sɔ' cwə́ cəcɑ̌ pú, piŋ pɑ́ ghiŋ cəcɑ̌ pú, gɑ gɔ sɔ' pɑ́ Si yap, wap pɑ pɔ pɑ̌.[17] Cyəpɔ gɔm gɑ: Po təm cəcɑ̌ pɔ bǎ, shwə nə yɔ tsʉ'; ka po kwak sɔmywə mviŋ, tə̌ kwa' myə̀ sɔ' nyəŋ wɔ dyə́.[18] Gɑ gɔ sɔ' pɑ́ tá yɔ, po pɑ́ po pɑ̌ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, Cyəpɔ nthʉɔtʉɔ nə gɔm po'o.

EFESO 5:19
Po pɑ bəmtə́ gɔm mghɔm zhwɔp dɔlɔ̌ cəcɑ̌ po, bɑ jwɔp mzhwɔpshyə mku', ba mzhwɔpshyə́ zhwenyə; po pɑ jwɔp mzhwɔpshyə biŋ bɑ gu'tə Cyəpɔ nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.

FILIPO 4:13
Pɑ́ gə guŋ ywə awɛ shyə m̀ nə Mo yə e hɑ gʉ' bəm a.

YAKOP 4:4
Mgəgə́m! Po ka zhyə́ gɑ nə kùŋ dzʉ́ bɑ nə pɔ̀ Si a? Mo yə e shə́ŋ nə pɑ so dzʉ̌ a, bɑ gɛ bò Si.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002