A A A A A

A vida: [Viúvas]


YAKOP 1:27
Nə piŋ dɔlɔ̌, tə sɔm pap mviŋ dzə̌ Si Tá; yə bɔ nthi bɑ nə pɑ dé pó mcyə́ pu a m mpfɔ̌k nthʉm ghəghʉɔ; bɑ bɔmtə́ nɑ e nə dzʉ̌ gɑ́ a kɑ viŋ é.

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:1
A lə pɑ́ cwə o bɔ, dəŋ pɑkhʉ̌ pɑ ŋkwi'. Pɑ Elenistə to' nə ghɔmtə nə́ pɑ Ebraika nə pa' pu lə bɑ dʉɔnyə mpfɔk pap nə cwə nə ghap ywətsʉ nə tyɛ'dzʉ.

1 TIMOTIO 5:3-16
[3] Ghə mku' mpfɔk pɑ jwǐ, pyə wap kwa' mpfɔ́k nyənyɔ a.[4] A pɑ̀ gɑ́ pfɔk mjwǐ ghə pó, kə́ pǒ pó lə, bɑ wap nə gɔ ləŋdzə zhi'tə nə lɑ mku' biŋ nə tuŋdyə yap piŋ pɑ kwitə́ pɑ tsə́ wap. Yə̌ŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ nə mnyə́ Si a.[5] Sɔ' m̀ nə́ yə mjwǐ yə e bɑ kwa' pfɔ̌k nyənyɔ, bɑ e lě guŋ shwə yə pɑ́ do e á, a bɑ ě yap yə mɔktə nə Si, bɑ ŋkhaktʉɔ mtsʉ' ba mɔkcʉ́ nə nə pu' bǔ ba nə mcwyɛ̌'nyə̀.[6] Tə sɔ' m̀ nə yə pfɔ́k yə e sɛ yə́ nwə pɑ́ nə nə yu' pɑpúŋ a, yə bǎ pfɔ̌k bɑ ě pfʉ́ ba tə pa' e jɑ pɑwə a.[7] Yə̌ŋ bɑ mu'ywə yə o gɔ və bi pú pa' mco' a, po'o gɑ pu kɑ pɑ̌ ŋkhyak wap nə sɔmywə.[8] Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.[9] Pu gɔ nə və mjwǐ cəcɑ̌ mpfɔ̌k, bɑ e ghə bǎ da' gu' mgham nthɔk biŋ bɑ́ bɑ e lə ghə̌ da' ta' dhə́.[10] A shəŋ gɑ a pɑ́ bɑ pu zhyə́ e nə mfa' pɑpuŋ myə́: E pɑ̀ bɑ ě wim pɑkhʉ̌, dɑ mghʉɔ, sɔk mkwə pɔ dɔlɔ̌, jwyətə mghɛ́ ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nə mfa' pɑpúŋ.[11] Sɔ' m nə mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ pɑkhʉ̌ a, o kɑ pǐŋ wap, nə pa' zhɑzhəŋ gɔ cwə tə ko nə pú, fɛ wap nə Kristo, wap pɑ shəŋ nə lɔmdyə̌,[12] a pɑ po'o pu tébya nə pú nə pa' wap ka tɔm ywə yə wap lə ləŋdzə biŋ a.[13] A piŋ nə pɑ̌ po'o, pa' wap tə fa' ywə a pɑ́, wap pɑ ŋkhəka mdyə́ mdyə̌, biŋ bɑ gɔm tə a cyə, wap lə pɑ́ jyə́ nə tʉm sɔm nwə̀, bɑ gɔm pɑ́ tə ghə ŋkhɛ.[14] Gɑ̌ shəŋ gɑ mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ po gò a lɔmdyə, gɑ́ wap tzə po, bɑ gwim mdyə map, wap kɑ hɑ sɔ bi gɛ bò nə tebya nə pú.[15] Nə pa' shɑ mpfɔk bɑ wap lě shʉmjʉ̌m sata gɔ bi.[16] A pɑ gɑ mu' gɛ piŋnthʉm ghə mpfɔk pɑ mjwǐ nə ŋkhənyə é, e pɑ ŋkwitə wap. A ka puŋ gɑ cu'tə pɔ Kristo nə pɑ gwim wap, po'o gɑ e kwitə pɑ̀ kwa' pyə wap wə shəŋtə bɑ pɑ kwa' mpfɔk a.

1 TIMOTIO 5:9
Pu gɔ nə və mjwǐ cəcɑ̌ mpfɔ̌k, bɑ e ghə bǎ da' gu' mgham nthɔk biŋ bɑ́ bɑ e lə ghə̌ da' ta' dhə́.

1 TIMOTIO 5:3
Ghə mku' mpfɔk pɑ jwǐ, pyə wap kwa' mpfɔ́k nyənyɔ a.

1 TIMOTIO 5:16
A pɑ gɑ mu' gɛ piŋnthʉm ghə mpfɔk pɑ mjwǐ nə ŋkhənyə é, e pɑ ŋkwitə wap. A ka puŋ gɑ cu'tə pɔ Kristo nə pɑ gwim wap, po'o gɑ e kwitə pɑ̀ kwa' pyə wap wə shəŋtə bɑ pɑ kwa' mpfɔk a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:39
A lə pɑ̌ po'o pu a Pɛtrɔ lə wuŋ gɔ. E lə ŋwak pu lɑ e bʉɔ nə twɔ'dyə̌ zhə̀ŋ thə. Guŋ mpfɔk awɛ tiŋnyə dzə é, bɑ dɔ̌, lə da'tə e msʉəsʉə dzə myə Dorkas lə ba' cwə yə pu a pu lə bɑ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 6:1-6
[1] A lə pɑ́ cwə o bɔ, dəŋ pɑkhʉ̌ pɑ ŋkwi'. Pɑ Elenistə to' nə ghɔmtə nə́ pɑ Ebraika nə pa' pu lə bɑ dʉɔnyə mpfɔk pap nə cwə nə ghap ywətsʉ nə tyɛ'dzʉ.[2] Mghɛ nthəm shwɔppʉə mgham ke guŋ pɑkhʉ̌ awɛ nə mɑ cu'tə gwyə gɔm gɑ: A ka puŋ gɑ pyə tak fa' Si nəŋ nə fa' ywətsʉ.[3] Mfɑ̌mfɑ́ po ghɔ pɑ cəcɑ̌ po shəŋ pɔ sɔmbʉə, pɔ dəŋdəŋ pyə Zhwenyə ba zhyənwə lo nə pu a, pyə yap wap nə fa' mfa' bɔ.[4] Tə̀ sɔ' m nə pyə, pyə gɔ pɑ lɑ nə cwyɛ'nyə Si ba fa' Ghɔm nə ghɔ dzə.[5] Guŋ cu'tə awɛ lə piŋ mkwɛnyə bɔ: Pu cwɔ' Etiennə, ta' mbɛ bɑ piŋnthʉm ba Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə e, shwɔ' Filipo, ba Prokor ba Nikanor pu Timon ba Parməna biŋ gə Nikola yə Antiokia yə e lə kǒ nə mà pɑ Yudea tə biŋ a.[6] Pu lə la'tə wap bi mghɛ nthəm, shwyɛ'nyə Si, jap bu thə pu.

1 TIMOTIO 5:11-14
[11] Sɔ' m nə mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ pɑkhʉ̌ a, o kɑ pǐŋ wap, nə pa' zhɑzhəŋ gɔ cwə tə ko nə pú, fɛ wap nə Kristo, wap pɑ shəŋ nə lɔmdyə̌,[12] a pɑ po'o pu tébya nə pú nə pa' wap ka tɔm ywə yə wap lə ləŋdzə biŋ a.[13] A piŋ nə pɑ̌ po'o, pa' wap tə fa' ywə a pɑ́, wap pɑ ŋkhəka mdyə́ mdyə̌, biŋ bɑ gɔm tə a cyə, wap lə pɑ́ jyə́ nə tʉm sɔm nwə̀, bɑ gɔm pɑ́ tə ghə ŋkhɛ.[14] Gɑ̌ shəŋ gɑ mpfɔk pyə wap yɑ̌ pɑ po gò a lɔmdyə, gɑ́ wap tzə po, bɑ gwim mdyə map, wap kɑ hɑ sɔ bi gɛ bò nə tebya nə pú.

1 KORINTO 7:8-9
[8] Bi pɔ pyə wap ka lɔmdyə a, ba bi mpfɔk, gɑ ghɔm gɑ́ a puŋ gɑ wap cwə pa' myə a:[9] Tə a pɑ́ gɑ́ bi a pɑ́ wap lə tɔm nɑ tsap, wap lɔmdyə̌; nə pa' dzə nə́ lɔmdyə̌ shyə nə pɑ́ di'.

LUKASI 2:37
Dhə e pfʉ tə fɑ po'o e zhi pfɔ̌k. E lə nəŋ biŋ dɔmdyə. A lə́ bɑ ě ghə gu' shwɔppfʉə mgham hɔm, bɑ shwə pɑ Dyə Si. Bɑ fa' bi Si guŋ nthyatə ba m mɔkcʉ; bɑ shwə tə tsʉ̌ ywə nthʉm cwyɛ'nyə Si.

ROMA 7:3
Tə́ dhə e yɑwə́, e ghɔ m bi mu' mbɛ, bɑ ě ghə ghap; tə́ dhə e pfʉ bɑ mco' ka piŋ gə sɔm gʉ' nə e, tə bi a e ghɔ jɔ mu' mbɛ bɑ e ka ghə ghap pɑ.

1 TIMOTIO 5:4
A pɑ̀ gɑ́ pfɔk mjwǐ ghə pó, kə́ pǒ pó lə, bɑ wap nə gɔ ləŋdzə zhi'tə nə lɑ mku' biŋ nə tuŋdyə yap piŋ pɑ kwitə́ pɑ tsə́ wap. Yə̌ŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ nə mnyə́ Si a.

1 TIMOTIO 5:10
A shəŋ gɑ a pɑ́ bɑ pu zhyə́ e nə mfa' pɑpuŋ myə́: E pɑ̀ bɑ ě wim pɑkhʉ̌, dɑ mghʉɔ, sɔk mkwə pɔ dɔlɔ̌, jwyətə mghɛ́ ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nə mfa' pɑpúŋ.

MARKUSI 12:42-43
[42] Mu' npfɔk bəŋ mjwǐ lə sɔ' nyəŋ po mpfʉ́ tsə bɛ pʉ̌ə, kwa' jʉ̀m ŋkhap.[43] Yeso lə kě pɑkhʉ̌ pyə́ gɔm bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ npfɔk bəŋ mjwǐ yə̌ŋ nyəŋ shyə guŋ pɔ pyə wap bɑwə nyəŋ ywə nthʉm kak a.

1 TIMOTIO 5:5
Sɔ' m̀ nə́ yə mjwǐ yə e bɑ kwa' pfɔ̌k nyənyɔ, bɑ e lě guŋ shwə yə pɑ́ do e á, a bɑ ě yap yə mɔktə nə Si, bɑ ŋkhaktʉɔ mtsʉ' ba mɔkcʉ́ nə nə pu' bǔ ba nə mcwyɛ̌'nyə̀.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002