A A A A A

A vida: [Guerra]


EFESO 6:11
Po kwa dzə́ shù Si tə a ghə po ku' nə cyə Sata nə mgənyə mnwə myə́.

MATIO 24:6
Po gɔ sɔ' yu' shù, pú piŋ bɑ gɔmnwə nə shù. Po kɑ pwɔk. A puŋ gɑ tsə bɔ təm awɛ, da' gɑ a lə wuŋ bɑ́ nə́ miŋ.

APOKALIPSƏ 21:7
Mo yə ě cyə shù a gɔ sɔ' kwi tsə́ mcʉ' mɔ̌ a biŋ bɑ́ Si é, e pɑ́ mú à.

ROMA 8:37
Da' gɑ́ nə guŋ e awɛ pɑ̌ shyə m nə mo yə́ e lə kuŋ wɔk pɑ a, bɑ pɑ cyəshù.

ROMA 12:19
Ka po pa' sʉ̌' mnwə cwəpuŋ myə pu ghə bi po a pɑ kwa' wɔ, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ a; da' gɑ po tak bi yɛlúŋ Si e pǎ', nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Nə pa' bo bɑ m bəm, myə nə pɑ gɔ la' hɑ mcwɔ'fa' Cyəpɔ nə gɔm po'o.

1 TIMOTIO 6:12
Lo'shù pɑpúŋ, shù piŋnthʉm, lo' vɔk mama yə pu lə ké o nə a, pa' o jyə́ nə nə la'tə piŋnthʉm pɑpúŋ yə o gɔm dzə̌ mkwǐnthɛ jɔmyɔ̌m a.

2 KORINTO 10:4
Gɛ̌, tsə shù tsɔk tə fɑ m bi monəŋthə́ pɑ, gʉ' tsə shù tsɔk fɑ m bi Si nə nə́ sa'tə pɔ pyə wap sɛ gɑ a bɑ wap ku' a. Pyə sa'tə msɛnwə ŋa'nɑ́,

ROMA 13:4
nə pa' gɛ sa' bɑ gɛfa' Si nə ghə gɑ́ o ghə nwə pɑpúŋ. Da' gɑ́ o ghə cwəpuŋ o pwɔk gɛ sa'. Nə pa' e tə gwim nyədwɔp pɑ pɔpɔ pɑ́. Gɛ sa' fa' pa' a pɑ́ bi Si, fa' tsyə pɑ nə la'tə yɛ̌lúŋ Si.

YAKOP 4:1-2
[1] Mshɛ́ fɑ m hɑ́, mshǔ fɑ m hɑ́ cəcɑ̌ pǒ? Tə nə tsə́ tsyə a buŋ wɔ, bɑ do' nə kam nə mɔ a pɑ a?[2] Pǒ gi'nyə, po lə nəŋ gə sɔmywə; pǒ bɑ pɑ zhwə pɔ̀, biŋ bɑ ŋkhíŋ pɔ, da' gɑ la' a pɑ dɑ wɔ dɑ m sɔm jyə̀. Pǒ do'shù nthinthi. Po tɑ́ bɑ pǒ ghə sɔmywə pɑ, nə pa' po tə bɑ pɑ ló ywə pɑ.

ROMA 13:1-5
[1] Bǎ yá mo lə́ yu'nyə́ bi pɑ sa' gùŋ pyə wap sa' a, nə pa' nə sa' fɑ pɑ bi Si, yʉ́ nə jap bǎ ya nə sa' lə̀.[2] A po'o tə mo yə é nthʉɔthə bi sa' guŋ a nthʉɔthə pa' a pɑ́ nə ŋkhɛ yə Si jap a, mtʉɔthə́ pɑ́ fəŋ pa' shɛ nyəŋ nə pú.[3] Nə pa' mo tə́ bwɔk pɑ fyɛ' nə cwə yə ǒ gə nwə pɑpúŋ a pɑ́, mo bwɔk wap nə cwə yə o gə nwə cwəpùŋ a. O pɑ́ tə pɑ̌ shəŋ nə pwɔk gɛ sa' o ghə nwə pɑpúŋ; pu gɔ gho'tə o,[4] nə pa' gɛ sa' bɑ gɛfa' Si nə ghə gɑ́ o ghə nwə pɑpúŋ. Da' gɑ́ o ghə cwəpuŋ o pwɔk gɛ sa'. Nə pa' e tə gwim nyədwɔp pɑ pɔpɔ pɑ́. Gɛ sa' fa' pa' a pɑ́ bi Si, fa' tsyə pɑ nə la'tə yɛ̌lúŋ Si.[5] A po'o tə a puŋ gɑ mo yu'nyə, e lə nə yu'nyə bɑ bwɔk pɑ lúŋ pɑ́, e yu'nyə m pa' a ŋkwɔ' fɑ nthʉm tʉm e a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002