A A A A A

A vida: [Ensaios]


YAKOP 1:2-4
[2] Mfɑ̌mfɑ́, po lə kwa' tʉm pɑpuŋ tə́ nə ŋkwi guŋ go' awɛ yə pǒ wə shyə́ m̀ nə a.[3] Po zhyə́ gɑ́ mləŋtə myə ǎ wə sɔ' nə piŋnthʉm yɔ a gɔ hɑ nə kyəptʉ̌m bi po.[4] Da' gɑ nə kyəptʉ̌m bɔ ghə po pɑ́ pɔ dɔlɔ̌, pɔ bɑ wap pə̀mtə, pɔ tə bya.

1 PƐTRƆ 1:6
Po'o lə́, po lo nə ŋwɛnyə̀, tə bi a po pɑ gɔ na' yɔ pɑ gǒ' nə nthinthi mləŋtə.

YOHANE 16:33
Gɑ̌ siŋ wɔ nwə bɔ po'o gɑ́ po cyə m nə m̀ gə hwitə̀. Nthʉm yəŋ dzʉ̌ po bɑwə jɔ ghəghʉɔ. Tə́ po kaktʉɔ, gɑ̌ bɑ gɑ̌ ló' shyə́ dzʉ́.

ROMA 8:28
Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.

ROMA 12:12
Po pɑ ŋwɛnyə nthʉm mɔktə̀, ŋkhyəptʉm cwə ghəghʉɔ, ŋkhaktʉɔ nthʉm mcwyɛ'nyə.

YAKOP 1:12
Bùŋtsě bɑ mo yə ě sɔ̀k nə mləŋtə a, nə pa' mləŋtə gɔ cwə́ tə́ mi, e kwi co' fo vɔk yə Si bɑ ě ka'nyə bi pɔ pyə́ wap ŋkhuŋ e a.

1 PƐTRƆ 5:10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.

ROMA 8:18
Gɑ zhyə gɑ gǒ' yə a si nə yəŋ gɑ́ cwə dzʉ̌ a ka ku' sɔmywə nə ghu'tə yə Si gɔ sɔ' la'tə nə pɑ a.

1 PƐTRƆ 4:12
Wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, a kɑ pɑ̌ bi po bɑ́ nwə sə nə yɔ gɑ́ pǒ nthʉm mɔk go' m pa' cwə yə gǒ' bɔ tə́ bɑ ywə yə́ po kɑ́ bɑwə byap a pɑ́.

1 TESALONIKA 5:16-18
[16] Po pɑ bɑ́ pɑ nthʉm ŋwɛnyə guŋ mcwə awɛ.[17] Bɑ shwyɛ'nyə Si tə́ pwa,[18] bɑ go'tə e guŋ m cwə awɛ, nə pa' a bɑ ywə́ yə Si shəŋ bi po á shyə m̀ nə Kristo Yeso.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

ROMA 5:3-5
[3] Pɑ biŋ ŋkwi' jap yɔk pɑ̀ ŋa'nɑ pɑ̀ nə mghəghʉɔ mɔk pɑ jyə gɑ ghəghʉɔ hɑ kaktʉɔ[4] kaktʉɔ pɑ hɑ nə pɑ nyənyɔ, nyənyɔ pɑ hɑ mɔktə.[5] Mɔktə lə nəŋ bɑ fʉtə́ mo, nə pa' a bɑ ŋkhuŋnyə Si lě sɛ̀ nthʉm mtʉm mɔk pɑ shyə m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə pu lə hɑ bi pɑ a.

MARKUSI 4:17
da' gɑ́ la' mŋɛ pɑ́ nə pú, bɑ yáp pɔ̀ pɑ cwə o bɔ; ghəghʉɔ kɑ nə cwɔ' mkwə nə Ghɔm lə cwə́ tə sɔ̌', wap wuŋ bvʉ́tə si.

ROMA 8:35
Wɑ gɔ té wɔk pɑ nə ŋkhuŋnyə Kristo? Ghəghʉɔ lə? Kɑ nə zhwiŋ? Kɑ nə cwɔ' mkwə mo cwəpuŋ? Kɑ jikǔ'? Kɑ pə̌ŋ? Kɑ ywə vʉ? Kɑ nyədwɔp?

1 PƐTRƆ 4:12-13
[12] Wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, a kɑ pɑ̌ bi po bɑ́ nwə sə nə yɔ gɑ́ pǒ nthʉm mɔk go' m pa' cwə yə gǒ' bɔ tə́ bɑ ywə yə́ po kɑ́ bɑwə byap a pɑ́.[13] Po pɑ́ jɔ yɔ ghəŋ go' nə go' Kristo, po pɑ́ ŋwɛnyə, po'o gɑ́ cwə yə pu gɔ sɔ' la'tə ghu'tə e a, ba wɔ yɔ pɑ́ nthuŋ ŋwɛnyə bɑ pɑpúŋ.

YAKOP 4:7
Po yu'nyə bi Si; da' gɑ ŋkhəŋnyə sata, e kʉ́ wɔ gɔ gʉə sʉəsʉə.

2 KORINTO 1:3-4
[3] Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.[4] E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.

FILIPO 4:13
Pɑ́ gə guŋ ywə awɛ shyə m̀ nə Mo yə e hɑ gʉ' bəm a.

FILIPO 4:19
Si a gɔ piŋ kwi' hɑ guŋ ywə awɛ yə ǎ wə shəŋ bi po a, nə dəŋ fʉ' e, nə ghu'tə Yeso Kristo.

ROMA 5:3-4
[3] Pɑ biŋ ŋkwi' jap yɔk pɑ̀ ŋa'nɑ pɑ̀ nə mghəghʉɔ mɔk pɑ jyə gɑ ghəghʉɔ hɑ kaktʉɔ[4] kaktʉɔ pɑ hɑ nə pɑ nyənyɔ, nyənyɔ pɑ hɑ mɔktə.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002