A A A A A

A vida: [Crianza]


KOLOSAI 3:21
Pɑ tsə́ pó, ka po pɑ dwɔp luŋ po pɔ́, po' gɑ wap kɑ pwa.

EFESO 6:4
Wɔ pɑ tsə pǒ, ka po pɑ dwɔp lúŋ po pɔ, da' gɑ po kwyə wap nə ŋkhɛ bɑ nə nthɔ̌k myə́ a fɑ bi Cyəpɔ a.

EBRAIKA 12:11
Pu tə bɑ shɔk mo cwə o bɔ o ŋwɛnyə pɑ. O ŋiŋtə pɑ sə o. Da' gɑ a sɔ' jʉm, pɔ pyə a lě siŋ wap a, a yam nthɔm ŋwɛnyə, nthɔm dəŋdəŋ nə pú.

MATIO 6:33-34
[33] Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.[34] Ka po pɑ́ dzɔp nɑ tsɔ nə yǒ: Yǒ gɔ ti nyatə nɑ e. Yə dəŋ go' bǎ ya tyɛ'dzʉ a ŋkhu' pɑ nə e.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

1 PƐTRƆ 5:2-3
[2] Po cya ka jʉ̀ dzə́ Si tsyə pu hɑ wap bi po a, po kɑ cya wap m̀ pa' pu nthɔm wɔ tɔm a; po cyá wap nə tʉm pɑpuŋ kwa' pa' Si shəŋ a. Po kɑ lɑ ghi'nyə tə́ nə shya wap, po cəŋtə shya nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.[3] Ká po lɑ pɑ gʉ̌' tə nə sa' pɔ pyə pu hɑ wap bi po a. Po pɑ cəcɑ̌ pu bɑ́ fo' pa' guŋ kadzə awɛ gɔ nə pɑ́ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 2:38-39
[38] Pɛtrɔ pa' bi pu gɑ: Po kwyəpnyə́ bǎ ya mo lə́ nə po kwishyə nə tso Yeso Kristo nə lɑ mhɔ myə́ shwyɛ́' é, po piŋ kwi Zhwenyə Dɔlɔ̌.[39] Nə pa' mka'nyə bɔ bɑ̀ bi po ba m bi pó pɔ́, ba m bi pɔ pyə wap tə gʉə sʉəsʉə a nə dəŋ pa' Cyəpɔ Si yɔk pɑ gɔ sɔ' nə kè wap a.

2 TIMOTIO 3:14-16
[14] Tə sɔ' m nə o, cwə nthʉm ywə́ yə o lə zhi'tə biŋ bíŋ nyənyɔ a, nthɔm a tʉɔ: O zhyə́ mo yə e lə zhi'tə o.[15] O lə jyə ŋwa'nyə dɔlɔ̌ tə fɑ mukhʉ̌. A bɑ ǎ ghə tʉɔ nə hɑ fʉ́ yə a dɑ mo gɔ nə ywə vɔk shyə m̀ nə piŋnthʉm nə Kristo Yeso a bu.[16] Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

EFESO 6:1-4
[1] Pɑkhʉ́, po pɑ́ ju'nyə bi pɑ tsə́ wɔ shyə m nə Cyəpɔ, a bɑ ywə yə a bɑ dəŋdəŋ a.[2] Ghə mku' tɔ pu mɔ, a bɑ dzə̀ mco' myə a bɑ pu ka' mcwɔ'fa' nə a:[3] po'o tə́ o pɑ pɑpuŋ biŋ shwə mgu' jɔmyɔ̌m dəmcǎ'.[4] Wɔ pɑ tsə pǒ, ka po pɑ dwɔp lúŋ po pɔ, da' gɑ po kwyə wap nə ŋkhɛ bɑ nə nthɔ̌k myə́ a fɑ bi Cyəpɔ a.

EBRAIKA 12:7-11
[7] Pǒ jɔgo' pa' a a pɑ́ pɑ nə da'tə wɔ jyə pɑpuŋ. Si gə nə po pa' nə po pyə a. A bɑ ya mu yə tap e tə shɔktə e a pɑ?[8] Mo pɑ tə cɔktə wɔ pa' bǎ ya mu a, bɑ pǒ bɑ pó ghɔ́, po lə pɑ pó mò.[9] Pɑ bɑ pɑ̌ ghə mta pɔk pɑ dəmca', wap pɑ́ nthɔk wɔk pɑ, a pɑ buŋ wɔk pɑ. Tə mcʉ̌m sʉ' nə pa' pɑ gɔ fi'nɑ hɑ si bi Ta mzhwenyə tə e hɑ vɔk bi pɑ?[10] Wap nthebya nə pɑ pɑ́ nə mú kam cwə dzʉ̌; tə sɔ' m nə Ta bɔ, e pɑ nthɔk wɔk pɑ bɑ nə ŋkhuŋ pɑ wɔk pɑ po'o gɑ e hɑ dɔlɔ́ e bi pɑ.[11] Pu tə bɑ shɔk mo cwə o bɔ o ŋwɛnyə pɑ. O ŋiŋtə pɑ sə o. Da' gɑ a sɔ' jʉm, pɔ pyə a lě siŋ wap a, a yam nthɔm ŋwɛnyə, nthɔm dəŋdəŋ nə pú.

TITO 2:2-8
[2] A mvo pɔ kɑ pɑ̌ mkʉə pɔ, wap pɑ pɔ bɑ wap ku'nyə, bɑ jyə dhə nwə, bɑ wap lonyə nə piŋnthʉm dɔlɔ̌, nə ŋkhúŋnyə nə nə́ kaktʉɔ.[3] Ba mvo pɑ jwǐ gɔ pɑ ghiŋ pa' ǎ ku'nyə nə pɔ pyə wap bɑ pɔ dɔlɔ̌: wap lə pɑ gɔm mghɔm cwəpuŋ nə pyə shɑ́ pɔ, wap lə pɑ hɑ nɑ́ tsap nə mlu'. Wap gɔ pɑ́ la'tə nwə pɑpúŋ,[4] pɑ zhi'tə bi mgomgo nə pɑ ŋkhúŋ mthə́ pap pu a po pap.[5] Nə cyətə pɑ̌ gə ya'nyə nwə, nə pɑ nthɔm nɑ tsap, nə pɑ ŋkhaktʉɔ dyə pú, bɑ pɑjwǐ pɑpúŋ, bɑ ju'nyə mthə́ pap po'o gɑ pu kɑ captə ghɔm Si.[6] Tɔk ba pó sə̀m nə pɑ gə nwə m də̀ŋ nə guŋ ywə awɛ.[7] La'tə kwa' nə nɑ́ o mtiŋ fa' pɑpúŋ: nə zhi'nwə dɔlɔ̌, nwə mku'də̀ŋ,[8] nə ghɔm dɔlɔ̌, tsyə pɑ́ mo lə kam tsa a, po'o gɑ gɛ bò kɑ̀ yɔ sɔm cwəpuŋ yə e gɔ ghɔm a, sǒ kú e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002