A A A A A

A vida: [Cumpreanos]


EFESO 2:10
Nə pa' yʉ́ nə lə́ bəm wɔk pɑ̀; e lě bəm wɔk pɑ̀, shyə m̀ nə Yeso Kristo, po'o m nə́ mfa' pɑpuŋ myə́ Si lə la' nyaptə́ tə tyɛ', po'o gɑ pɑ pɑ́ fa' a.

YOHANE 16:21
Cwə yə mjwǐ bɑ dzə́ a, jwiŋ nə pa' yə cwə bɑ ǎ ku'; da' gɑ́ e shwə tə́ dzə́ mú, e lə piŋ ŋkhamtə́ ghəghʉɔ e, e ŋwɛnyə ŋwɛnyə nə pa' e tsə mo a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002