A A A A A

A vida: [Dor]


APOKALIPSƏ 21:4
E gɔ sɔ' ci' guŋ shyətsə́ awɛ nə́ mnyə́ map. Vʉ̌ tə gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́. Nə́ lɔ ba nə cwé kə gǒ' lə tə́ gɔ sɔ' piŋ pɑwə pɑ́, nə pa' bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə.

MATIO 4:23-25
[23] Yeso lə́ kǎ nə gùŋ Galilea awɛ bɑ ji'tə pɔmnəŋ ywə sinagogə pú, biŋ bɑ siŋ Cuŋ pɑpuŋ nə́ Nəfo, biŋ bɑ jɛ́ mgho pu a mkho'tə cəcɑ́ pɔmnəŋ.[24] Pu lə cyanyə tso tsyə́ nə gúŋ pɑ Siria awɛ, pù piŋ bɑ dɑ gùŋ pɑ yɔgo' awɛ, mghɛ gho, kɑ kɑ́ nthi gho mɛnyə lɑ́: Mghɛ ghə zhwenyə cwəpùŋ, pɑ vʉwa', mghɛ po'tə nɑ̀ sɔ' bi é. E pɑ jɛ wáp.[25] Vəŋ du pɔ lə biŋ bɑ́ giŋ jʉ̌m Yeso: Pɔ pyə wap lɑ fɑ Galilea bɑ m Dekapoli, bɑ m Yerusalɛm, bɑ m Yudea, bɑ m nə yə mu' jʉɔ Yurdɛŋ.

2 KORINTO 1:3-8
[3] Byanyə bi Si, Tá Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Tá cɔ́mmtso biŋ bɑ Si gɛ zhwyə́tə.[4] E jwyətə wɔk pɑ̀ nə ghəghʉɔ, gə́ gɑ́ pɑ ku' nə zhwyətə guŋ pɔ awɛ pyə wap nthʉm ghəghʉɔ, shyə m̀ nə zhwyə́tə yə kwa' wɔk pɑ̀ ŋkwi bi Si a.[5] Dəŋdəŋ pa' go' Kristo jɔm nə pɑ̀ a, a dəŋdəŋ pa' a shyə́ m nə Kristo nə zhwyətə yɔm nə pɑ̀ a.[6] Pyə pɑ́ jɔ́go' bɑ pyə jɔgo' po'o nə yɔ zhwyətə ba nə ywə vɔk yɔ́. Pu zhwyətə wɔk bɑ á bɑ́ nə́ yɔ zhwyətə, yə a gə po piŋ nə yɔgǒ' yə pyə jɔ a.[7] Pyə shəŋtə́ mɔktə nwə nə thə́ yɔ gɑ́: Pyə zhyə́ gɑ pɑ nthamtə nthʉm go' yɔk, biŋ nthamtə nthʉm zhwyətə yɔk.[8] Mfɑmfɑ, pyə tə́ gɔ tʉm wɔ pɑ́: Go' yə pyə kɑ yɔ Azia a, kɑ cəŋtə dzɑ́ nə pyə tə́ shyə yɔk gʉ', tə la' pyə zhyə bɑ gɑ́ pɑ pyə vɔk.

1 PƐTRƆ 4:12-19
[12] Wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, a kɑ pɑ̌ bi po bɑ́ nwə sə nə yɔ gɑ́ pǒ nthʉm mɔk go' m pa' cwə yə gǒ' bɔ tə́ bɑ ywə yə́ po kɑ́ bɑwə byap a pɑ́.[13] Po pɑ́ jɔ yɔ ghəŋ go' nə go' Kristo, po pɑ́ ŋwɛnyə, po'o gɑ́ cwə yə pu gɔ sɔ' la'tə ghu'tə e a, ba wɔ yɔ pɑ́ nthuŋ ŋwɛnyə bɑ pɑpúŋ.[14] Pú pɑ dɑ wɔ jɔgo' nə tsǒ Kristo bɑ pǒ bɑ mpuŋtsé, nə pa' Zhwenyə ghu'tə, Zhwenyə Si bɑ nə po.[15] Ka sɔmmo nə po yɔgǒ' m̀ gɑ́ ě zhwə mo, kɑ m̀ gɑ́ ě zhʉ, kɑ gə nwə cwəpùŋ, kɑ ŋkho m̀ nə nwə pyə shɑ pɔ lə.[16] Da' gɑ e pɑ jɔ́go' m pa' mo Kristo a, sǒ kɑ kǔ e, e pɑ́ gù'tə pɑ Si nə tsǒ bɔ.[17] Yəŋ bɑ cwə yə nə fyɛ' ntho' m nə dyə́ Si a; bi a pɑ gɑ ǎ to' m nə pɑ po'o, bɑ a gɔ sɔ' miŋ nə pɔ pyə wap ŋkhəŋnyə nə piŋ Cuŋ pɑpuŋ Si a m gɑ́ kɑ?[18] A piŋ bɑ bi a nə ywə vɔk mo dəŋdəŋ tsɑ́ dəŋ po'o, bɑ a gɔ sɔ' pɑ nə pɔ cwəpuŋ pu a mghɛ mhɔ pɑ m̀ gɑ́ kɑ̀?[19] Po'o lə, pɔ pyə wap wə nə yɔ̌go' a pɑ́ pa' Si jap a, wap tak tʉm tsap bi gɛ Nyaptə dzʉ́ yə e tə ŋkwyəpnyə a, biŋ bɑ gə pɑ nwə pɑpúŋ a.

YOHANE 16:16-24
[16] A cʉ' muywə́ po lə piŋ jɔ a, biŋ shʉ' muywə po piŋ jɔ a.[17] Shɑ pɑkhʉ̌ pyə lə bɑ gɔm cəcɑ̌ pú gɑ: E shəŋ nə ghɔm bí pɑ̀ gɑ́ kɑ tə́ gɔm gɑ: A cʉ' muywə po lə piŋ jɔ a, biŋ shʉ' múywə po yɔ a? Kɑ nə ghɔm gɑ́: Gɑ gɔ m bi Tá á?[18] Wap lə bɑwə gɔm gɑ: Muywə bɔ da'tə gɑ kɑ̀? Pyə tə̌ wə ju' ywə yə é bɑwə shəŋ nə ghɔm a pɑ́.[19] Yeso lə́ zhyə́ gɑ́ wap wə́ shəŋ nə həŋtə e nwə, gɔm bi pu gɑ: Po wə shəŋ cəcɑ̌ po nə zhyə ywə yə́ ghɔm tsɑ̌ gɑ́: A cʉ' muywə po lə piŋ jɔ a, biŋ shʉ' muywə po piŋ jɔ a da'tə a.[20] Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ́ po gɔ pɑ zhwíŋ piŋ pɑ lɔ̀, a dzʉ̌ pɑ ŋwɛnyə; po gɔ sɔ' pɑ zhwiŋ, da' gɑ zhwìŋ yɔ gɔ sɔ' pʉɔ cʉ' ŋwɛnyə̀.[21] Cwə yə mjwǐ bɑ dzə́ a, jwiŋ nə pa' yə cwə bɑ ǎ ku'; da' gɑ́ e shwə tə́ dzə́ mú, e lə piŋ ŋkhamtə́ ghəghʉɔ e, e ŋwɛnyə ŋwɛnyə nə pa' e tsə mo a.[22] A bɑ po'o tə́ pǒ cwəlɔ̀ bɑwə jwiŋ; da' gɑ gɑ̌ gɔ sɔ' piŋ yɔ wɔ m sə, tʉm tsɔ ŋwɛnyə, ŋwɛnyə yə bi a pɑ́ sɔmmo lə kwi bi po a.[23] A po'o tə́ a gɔ sɔ' pɑ́ nə tyɛ'dzʉ́ bɔ, po lə piŋ həŋtə a sɔmywə. Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ wɔ gɑ̀ po ló bǎ kɑ̀ lə bi Tá a m nə tso tsɑ̌ bɑ e gɔ hɑ bi po.[24] Tə́ ŋkhəm cwəlɔ po ka lo sɔmywə bi Ta a m nə tso tsɑ̌: Po ló, pu gɔ hɑ bi po tə́ ŋwɛnyə yɔ pɑ tə dzə.

EBRAIKA 12:1-11
[1] Po'o lə, ba wɔk pɑ pyə a bɑ pɑ̌ ghə kwa' du vəŋ mkwinthɛ giŋnyə̌ pɑ pa' pɑ gɔm a, pɑ wa' guŋ pi' ba guŋ mhɔ awɛ myə a bɑ a tsam wɔk pɑ a, biŋ ŋkhaktʉɔ nə khʉdʉ̌ yə pu hɑ gɑ pɑ ŋkhʉ a tə pwa.[2] Pɑ nə khʉdʉ bɑ nthʉ mnyə mɔk pɑ nə Yeso Kristo, mo yə e hɑ piŋnthʉm biŋ gə a pəmtə a. Yʉ́ Yeso yə e lə kəŋnyə ŋwɛnyə yə a lə bɑ yə a, jɔgo' bɛnyəpɛnyə, tə kuso, biŋ shwə nə ghəŋ tʉɔ leŋfo Si a.[3] Əŋ, po kamtə mo yə e lə yɔ yəŋ nthi gǒ' nə thə mghɛ mhɔ a, tə a ghə po kɑ pwa.[4] Pǒ bɑ po ka wuŋ sɔk nthʉm go' tə ŋkhəm nə mcyə nə nə lo'shù nə mhɔ,[5] biŋ bɑ bɑ̀ pǒ tʉɔnyə nthɔk myə pu hɑ bi po pa' bi pǒ a gɑ: Mu a, pɔm tə wak bya Yə Cyəpɔ nthe nə o a. Kə pwa nə cwə yə E shɔktə o a.[6] Nə pa' Cyəpɔ shɔktə Mo yə e ŋkhúŋ e a. E shwɔ mu yə e sɔ' bi e a.[7] Pǒ jɔgo' pa' a a pɑ́ pɑ nə da'tə wɔ jyə pɑpuŋ. Si gə nə po pa' nə po pyə a. A bɑ ya mu yə tap e tə shɔktə e a pɑ?[8] Mo pɑ tə cɔktə wɔ pa' bǎ ya mu a, bɑ pǒ bɑ pó ghɔ́, po lə pɑ pó mò.[9] Pɑ bɑ pɑ̌ ghə mta pɔk pɑ dəmca', wap pɑ́ nthɔk wɔk pɑ, a pɑ buŋ wɔk pɑ. Tə mcʉ̌m sʉ' nə pa' pɑ gɔ fi'nɑ hɑ si bi Ta mzhwenyə tə e hɑ vɔk bi pɑ?[10] Wap nthebya nə pɑ pɑ́ nə mú kam cwə dzʉ̌; tə sɔ' m nə Ta bɔ, e pɑ nthɔk wɔk pɑ bɑ nə ŋkhuŋ pɑ wɔk pɑ po'o gɑ e hɑ dɔlɔ́ e bi pɑ.[11] Pu tə bɑ shɔk mo cwə o bɔ o ŋwɛnyə pɑ. O ŋiŋtə pɑ sə o. Da' gɑ a sɔ' jʉm, pɔ pyə a lě siŋ wap a, a yam nthɔm ŋwɛnyə, nthɔm dəŋdəŋ nə pú.

ROMA 8:18-28
[18] Gɑ zhyə gɑ gǒ' yə a si nə yəŋ gɑ́ cwə dzʉ̌ a ka ku' sɔmywə nə ghu'tə yə Si gɔ sɔ' la'tə nə pɑ a.[19] Nə pa' dzʉ̌ bɑwə byap tə səŋnyə nə pa' pu gɔ ghə wap zhyə Mu Si a:[20] Nə pa' dzʉ̌ bɔ bɑ pu hɑ nə gʉ' simnyə, tə m pa' yʉ nə ŋkhuŋ a pɑ́, m pa' mo yə e nyəŋ e nə́ a nə ŋkhuŋ a; tə́ e yɑwə mɔktə.[21] Nə pa' ba yʉ́ yə pu gɔ sɔ' kwi e bi ŋkwɔ vʉ̌, e ghə yə tsʉ' nə nə cyətə pɑ ŋkwɔ ba nə ghu'tə yə a bɑ yə po Si a.[22] Pyə bɑ pyə̌ zhyə́ gɑ guŋ dzʉ awɛ jɑwə cwəlɔ bɑwə pfə́ nə ywələ̌m nə dzə́.[23] A tə bɑ da' yʉ́ do e pɑ́, ba wɔk pɑ yɔk pɑ pyə a bɑ pɑ ghə zhwi'tə Zhwenyə a, pɑ bɑwə pfə̌ nthʉm tʉm pɑ, byap gɑ pɑ pɑ́ mcwə po, byap nə vɔk nɑ tsɔk pɑ.[24] Nə pa' a bɑ pu lě bvɔk wɔk pɑ, tə́ bvɔk wɔk pɑ po'o m nə mɔktə. Tə bi a pɑ mo yɔ ywə yə o mɔktə ya a bɑ o tə́ gɔ piŋ mɔktə pɑ: Bi a pɑ mo yɔ ywə biŋ mɔktə m gɑ kɑ?[25] Tə nə mɔktə ywə yə pɑ tə jɔ a pɑ́, a bɑ nə cəŋtə byap.[26] Zhwenyə ŋkwitə wɔk pɑ nə pwa yɔk pɑ, nə pa' a bɑ pɑ ka zhyə nə cwyɛ'nyə pa' a shəŋ a; da' gɑ́ Zhwenyə giŋkam nə pɑ̀, bɑ shwiŋ tə dhə,[27] bɑ Mo yə é jyə́ tʉm mo a zhyə ywə yə Zhwenyə sɛ a: nə pa' Zhwenyə bɑ giŋkam pɔ dɔlɔ̌ m pa' Si shəŋ a.[28] Pɑ́ piŋ jyə́ gɑ guŋ ywə awɛ nyaptə pɑ nwə pɑpuŋ bi pɔ pyə wap ŋkhuŋ Si a, pɔ pyə́ a bɑ e ke wap pa' e jap a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002