A A A A A

A vida: [Matrimonio]


EBRAIKA 13:4
Lɔmdyə pɑ ywə mku' bi guŋ pɔ awɛ ba kǒdyə lɔmdyə pɑ tə mviŋ nə pa' Si gɔ sɔ' fyɛ' pɑ ghə ghap pu a pɑ kathə́.

1 KORINTO 13:4-7
[4] Ŋkhuŋnyə ŋkhyəp tʉm; ŋkhuŋnyə fa' fà' kwitə. E tə ŋkhíŋ mo pɑ, e lə pɑ́ da'tə nɑ é, e lə pɑ ŋa' nɑ́ e.[5] E lə pɑ gə sɔmywə yə ǎ pɔk a, e lə pɑ shəŋ pɑ yə́ fʉ', e lə pɑ́ jɛlúŋ, e lə pɑ́ dwɔ' bò.[6] E lə pɑ ŋwɛnyə nə nwə yə a ka tiŋnyə a, da' gɑ́ bɑ ŋwɛnyə nə nwə nyənyɔ.[7] E pfɔptə guŋ mnwə awɛ, biŋ guŋ mnwə awɛ, bɑ mɔktə guŋ mnwə awɛ, bɑ sɔk nə guŋ mnwə awɛ.

YOHANE 14:27
Gɑ wə nthak hwitə bi po; gɑ̌ hɑ hwitə a bi po. Ŋ tə hɑ m nthi pa' dzʉ̌ hɑ a pɑ́. Lam tsɔ kɑ kwi' sɔ, po kɑ kwi' bwɔk.

1 PƐTRƆ 3:7
Ba wɔ mthə́ pɑjwǐ, po a pɑjwǐ pɔ nə pə̌mtə vɔk, po pɑ ŋkhamtə gɑ pɑjwǐ pɔ́ bɑ pɔ̀ bwa pwǎ; po pɑ́ bvɔk nə msə̀m bəŋ pú nə pa' po a pú nə gɔ sɔ' pəmtə́ kwi gho' vɔk pa' mcʉ́' a, po' o gɑ́ sɔmywə kɑ fa'tə mcwyɛ'nyə mɔ.

2 KORINTO 6:14
Ka po a pɑ tə piŋ ko msǒ; pɑ nwə dəŋdəŋ pu nə cyətə pǐŋ Si yu'tə nə kɑ? Pɑ́ ŋkha' pu jʉ̌m tamtə nə kɑ?

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002