A A A A A

A vida: [Música]


EFESO 5:19
Po pɑ bəmtə́ gɔm mghɔm zhwɔp dɔlɔ̌ cəcɑ̌ po, bɑ jwɔp mzhwɔpshyə mku', ba mzhwɔpshyə́ zhwenyə; po pɑ jwɔp mzhwɔpshyə biŋ bɑ gu'tə Cyəpɔ nə guŋ tʉm tsɔ awɛ.

EBRAIKA 2:12
biŋ gɔm gɑ: Gɑ̌ gɔ sɔ' pɑ siŋ tso tsǔ bi mfɑ pɑ̌, gɑ̌ gɔ pɑ zhwɔp mku' mǔ cəcɑ́ cu'tə.

KOLOSAI 3:16
A Ghɔm Kristo pɑ shwə́ cəcɑ̌ po nə guŋ fʉ' yə a bɑ nə́ awɛ: Po pɑ ji'tə biŋ bɑ nthɔknyə wɔwɔ nə fʉ̌, po pɑ jwɔp nə go'tə Si nthʉm mtʉ́m mɔ, jwɔp mzhwɔp ghamtə ba mzhwɔp myə a fɑ m̀ bi Zhwenyə a.

APOKALIPSƏ 14:3-4
[3] Wap lə bɑwə jwɔp zhwɔpshyə sé dzə̌ leŋfo, dzə̌ mnɔm papfʉ̀ə pu a mghətso. Sɔmmo la tə́ ku' nə zhi'tə zhwɔpshyə bɔ tə ně da' pɔ sha' shwɔppfʉə mpo pfʉə m ŋkhə, pɔ pyə a bɑ pú lé shu' wap dəmcǎ' a.[4] A bɑ wap ka lɑ pɑjwǐ bviŋ nɑ tsap nə pa' a bɑ wap lam jyə mjwǐ. Wap jap pɑ jʉ̌m mǔ jʉ̀jʉ̀ nə guŋ mtsʉ' awɛ myə e gɔ nə a. A bɑ pu lě shu' wap cəcɑ̌ pɔmnəŋ pa' dəŋdzə̀ nthɔ̌m bi Si a ba m bi mú jʉ̀jʉ̀.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002