A A A A A

A vida: [O inferno]


APOKALIPSƏ 21:8
Tə́ sɔ' nə mcwɔ̌'to, nə pɑ tə piŋ, pɑ ghə mɑ̀ cwəpùŋ, pɑ zhwə pɔmnəŋ, pɑ tə kuso, nə mghɛ sʉə, pɑ ghamtə mkətwɔk ba mcwanwə̀, yap tsʉ' bɑ m nthʉ̌m tamshyə́ mɔk pu sufra. A bɑ batə vʉ̌ yɑpʉə.

MATIO 25:46
Pɔ bɔ gɔ sɔ' ghɔ nthʉm go' tə mì, a pɔ nyənyɔ ghɔ nthʉm vɔk tə mi.

2 TESALONIKA 1:9
Shɛ yə a gɔ sɔ' ko thə́ pu a gɔ sɔ' pɑ́ nə pɔptə mama, bɔptə po'o gʉə sʉəsʉə nə sə Cyəpɔ ba nə ləŋnyə ghu' e,

MATIO 13:50
ma' wap nthʉm mɔk gwyə́; tsʉ'u bɔ gɔ sɔ' pɑ tsʉ' lɔ̀ ba nə npfɑ msuŋ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 2:27
Nə pa' o tə gɔ sɔ' tak vɔk á bi vʉ̌ pɑ, o lə nəŋ bíŋ gɑ mo dɔlɔ̌ o pi.

MARKUSI 9:43
A pɑ gɑ́ pú ó gɔ ghə o fa'tə bvʉ́si, o ya' e; dzə̌ bɑ gɑ́ o ko nə vɔk kam pu, shyə́ nə lɑ bʉ́ mǔ məbʉ́ə gɔ nthʉm gehɛnə̀, nthʉm mɔk tə́ pi.

YUDA 1:7
Sɔ' m nə Sodɔm pu Gomora ba mtisuŋ myə́ ǎ giŋnyə̌ pu a, wap pyə wap lə hɑ nɑ tsap pa' wap a nə nwə ghap, shʉ́mjʉ̌m shɑ́ pɔ̀ pyə wap lə́ bɑ pɑ́ mu' nthi a, wap bɑ nthʉm nə nyəŋ shɛ yə a bɑ mɔk màmà bɑ pa' fo' a.

MATIO 13:42
biŋ ma' wap nthʉm mɔk gwyə́, tsʉ' u bɔ gɔ sɔ' pɑ tsʉ' lɔ̀ ba nə mpfɑ msuŋ.

MATIO 25:41
E gɔ sɔ' piŋ ghɔm bi pɑ ghəŋ kwyap gɑ: Mghɛ do, po fɑ bəŋ m̀ gɔ nthʉm mɔk tə pi, yə pu lə nyaptə bi Sata pu a pɑ aŋgəle pyə a.

APOKALIPSƏ 19:20
Pu lə kwia nɔm pu pɑ ghɔm ghɔm Si cwanwə pyə́ wap lə té msya dzə̌ e nə pɔmnəŋ pyə́ wap lə piŋ pu və mtiŋ nɔm nə pú wap piŋ gamtə fo' e a. Pu lə pəmtə wap pɑpʉə nthʉɔnthʉɔ ma' nthʉm tamshyə mɔk sufra.

MATIO 16:19
Gɑ̌ gɔ sɔ' hɑ ki Nəfo kɛbəŋ bu; guŋ ywə awɛ yə ǒ kwɑ́ dəmcǎ' a, pú gɔ sɔ' kwɑ́ kɛbəŋ, a guŋ ywə awɛ yə ǒ kyɛ' dəmcǎ' a, pu sɔ' ŋkhyɛ' kɛbəŋ.

2 PƐTRƆ 2:4
Nə pa' Si tə bɑ e lě nthak pɑ aŋgəle pyə wap lə hɔnwə a nəŋ tə nyəŋ shɛ thə pu pɑ̀, e lě nyəŋ wap nthʉm tsʉm jʉ́m Tartaron tə́ bɑ nə byap fyɛ'.

APOKALIPSƏ 20:13-14
[13] Shyə́ lɑpʉə lə pa' pyə pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, vʉ̌ pu Hadɛs pa' pap pɔ pyə wap lə pfʉ́ a, pu piŋ fyɛ' bǎ ya mo lə́ pɑ nə mfa' myə.[14] A lə pɑ̌ po'o pu ma' vʉ̌ pu Hadɛs nthʉm tamshyə mɔk. Tamshyə mɔk batə vʉ̌ yɑpʉə.

MATIO 10:28
Ka po pwɔk pɔ pyə bi a pɑ́ wap zhwə nɑ mo, tə bi a pɑ wap lə zhwə lam tsu a; po pwɔk pɑ́ mo yə bi a pɑ e zhwə lam tsɔ mo ba nɑ e nthʉm mɔk tə mi a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002