English
A A A A A

A vida: [Adopción]

2 KORINTO 6:18
Gɑ gɔ sɔ' pɑ́ tá yɔ, po pɑ́ po pɑ̌ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, Cyəpɔ nthʉɔtʉɔ nə gɔm po'o.

YAKOP 1:27
Nə piŋ dɔlɔ̌, tə sɔm pap mviŋ dzə̌ Si Tá; yə bɔ nthi bɑ nə pɑ dé pó mcyə́ pu a m mpfɔ̌k nthʉm ghəghʉɔ; bɑ bɔmtə́ nɑ e nə dzʉ̌ gɑ́ a kɑ viŋ é.

MATIO 25:40
Fo gɔ sɔ' pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ bǎ cwəkəlɑ yə po lə̀ gə bi mukəcɔk mú nə pǒ pɔ̀ pyə wap bɑ mfɑ pɑ̌ a, po lə́ gə pɑ́ bəm.

YOHANE 1:12-13
[12] Tə́ sɔ' bi pɔ pyə wap lə lɑ̌ e a, bi pɔ pyə wap biŋ tso tsyə a, e hɑ gʉ' nə jí pó Si bi pú.[13] Pu tə́ dzə́ pɔ bɔ̌ m nə mcyə pɑ́, kɑ́ m pá' bap nɑ́ nə ŋkhuŋ a lə, kɑ́ m pá' mo nə ŋkhuŋ a lə. Pu dzə́ wap m pa' Si nə ŋkhuŋ a.

GALATA 4:4-5
[4] Da' gɑ cwə lě shwə́ tə bəmtə́, Si tə́m Mu é, mjwǐ tsə é, e pɑ́ ŋkwɔ mco',[5] tə nə jó gɑ́ pɔ pyə́ wap bɑ mkwɔ bi mco' a wap kɑ piŋ bɑ́ mkwɔ bi mco', a pɑ́ po'o tə́ a ghə pɑ cʉ' mcwəpó.

ROMA 8:14-17
[14] Nə pa' pɔ pyə Zhwenyə Si nə shya wap a bɑ po Si.[15] Pǒ bɑ po ka kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mkwɔ, po pɑ́ bwɔk a pɑ. A bɑ po kwi Zhwenyə yə a dɑ wɔ gə mcwə po, Zhwenyə yə a gə po cwe gɑ: Aba, Ta.[16] Zhwenyə bɔ biŋ bi mzhwenyə mɔk pɑ gɑ pɑ bɑ́ po Si.[17] Bɑ pó biŋ bɑ mtsʉ́ mcʉ', mtsʉ̌ mcʉ' Si, pa Kristo, nə pa' pɑ ghə yɔk pɑ tsʉ' nə go' e, bɑ pɑ gɔ sɔ' ghə yɔk pɑ tsʉ' nə ghu' e.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002