A A A A A

A vida: [Finding Love]


YOHANE 3:16
“God i gat wanpela Pikinini tasol i stap. Tasol God i laikim tumas olgeta manmeri bilong graun, olsem na em i givim dispela wanpela Pikinini long ol. Em i mekim olsem bilong olgeta manmeri i bilip long em ol i no ken lus. Nogat. Bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.

1 YOHANE 4:8
Mo yə e tə ŋkhuŋ mo a pɑ bɑ e ka zhyə Si. Nə pa' Si bɑ kuŋnyə.

YOHANE 15:3
Ghɔm tsyə gɑ gɔm a bɑ a e da' só wɔ.

1 KORINTO 13:13
Cwəlɔ, mnwə̀ mɔ gɑ́ mənthá: piŋnthʉm, mɔktə, ŋkhuŋnyə tə́ mi pɑ́, tə yə gwyə yə a bɑ́ nə́ a bɑ ŋkhuŋnyə.

1 PƐTRƆ 4:8
Po ləŋdzə gə kwa' ŋkhuŋnyə tə pwa cəcɑ̌ po wɔwɔ, nə pa' ŋkhuŋnyə hwyətə bo'gwyə mhɔ̀.

1 YOHANE 4:7
Wɔ pyə gɑ ŋkhuŋ wɔ te' a, pɑ pɑ́ ŋkhuŋnyə cəcɑ̌ pɑ nə pa' kuŋnyə fə bi Si. Mo yə e ŋkhuŋ mo a bɑ bɑ pu tsə e m nə Si, e zhyə Si.

1 KORINTO 13:4-8
[4] Ŋkhuŋnyə ŋkhyəp tʉm; ŋkhuŋnyə fa' fà' kwitə. E tə ŋkhíŋ mo pɑ, e lə pɑ́ da'tə nɑ é, e lə pɑ ŋa' nɑ́ e.[5] E lə pɑ gə sɔmywə yə ǎ pɔk a, e lə pɑ shəŋ pɑ yə́ fʉ', e lə pɑ́ jɛlúŋ, e lə pɑ́ dwɔ' bò.[6] E lə pɑ ŋwɛnyə nə nwə yə a ka tiŋnyə a, da' gɑ́ bɑ ŋwɛnyə nə nwə nyənyɔ.[7] E pfɔptə guŋ mnwə awɛ, biŋ guŋ mnwə awɛ, bɑ mɔktə guŋ mnwə awɛ, bɑ sɔk nə guŋ mnwə awɛ.[8] Ŋkhuŋnyə tə mi pɑ́. Nə ghɔm ghɔm, pu gɔ sɔ' ghə a mi, nə ghɔm mghɔm dyɛ' gɔ sɔ' mi, zhyə̌nwə mǐ.

EFESO 5:25
Wɔ mthə́, po kúŋ pɑjwǐ pɔ dəŋdəŋ pa' Kristo lə kuŋ Cu'tə pɔ pyə tə biŋ hɑ vɔk e nə é á.

1 YOHANE 4:19
Pɑ̌ ŋkhùŋnyə cəcɑ̌ pɑ nə pa' a bɑ e le dəŋdzə ŋkhuŋ wɔk pɑ.

ROMA 5:8
Tə ywə yə Si nə da'tə ŋkhuŋnyə nə pɑ a bɑ gɑ: Kristo bɑ e lə nə pfʉ̌ nə thə́ yɔk pɑ̀, pɑ̀ yɑ̀ pɑ̀ mghɛ mhɔ.

YOHANE 14:15
Po kuŋ a bɑ po gɔ kaktʉɔ nə ghiŋ nə́ mco' mə̌;

1 YOHANE 4:10
Yɔ ywə yə ŋkhuŋnyə̌ bɑ yá: tə wɔk pɑ nə lə ŋkhùŋ Si pɑ, yʉ nə lə ŋkhuŋ wɔk pɑ tə nthəm ŋkwi Mu e nə gə ywə nə nuŋpwɔ' nə sɔk mhɔnwə mɔk pɑ.

KOLOSAI 3:14
Nə guŋ e awɛ po ŋkwa ŋkhuŋnyə nə po pa' dzə́ a; a bɑ dʉ̀ dɔlɔ̌.

1 KORINTO 16:14
Po ghə bǎ kɑ ywə lə́ pɑ́ nə ŋkhuŋnyə̀.

2 TIMOTIO 2:22
Khʉ́ mnwə cwəpuŋ myə ŋkhɛmo ŋkhuŋ ma a, cə́ŋ nwə dəŋdəŋ, shəŋ piŋnthʉm, ba ŋkhuŋnyə, ba hwitə pu a pɔ pyə wap dɑ tʉ̀m dɔlɔ̌ ŋkhe Cyəpɔ a.

1 YOHANE 4:16
Pɑ bɑ pɑ zhyə kuŋnyə yə Si da'tə bi pɑ a biŋ biŋ. Si bɑ kuŋnyə: Mo yə e shwə́ nthʉm kuŋnyə a, Si shwə nə e, e pɑ́ shwə nə Si.

YOHANE 17:24
Ta, gɑ̌ shəŋ gɑ́ tsʉ' yə gɑ̌ nə́ a, pɔ pyə o hɑ wap bəm a, pyə a pú pəmtə́ bɑ́ tsʉ'u, po'o gɑ́ wap yɔ ghu'tə yə́ o hɑ bəm a, nə pa' o le ŋkhuŋ a tə́ dá' nyaptə dzʉ́.

YOHANE 13:35
A pɑ gɑ̀ po ghə ŋkhuŋnyə cəcɑ̌ po, bɑ guŋ yap awɛ gɔ zhyə́ gɑ́ po bɑ pɑkhʉ̌ pɑ̌.

MATIO 5:43-48
[43] Po lɑ yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Kuŋ mo yə e bəŋ o a, bɔ gɛ bo o.[44] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ: Po kuŋ mghɛ bo pɔ́, po pu' bú bi Si nə pɔ pyə wap shwɔ'mkwə mɔ cwəpuŋ a,[45] Po'o gɑ́ po pɑ́ kwa' pǒ Tá yɔ yə ě thə kɛbəŋ a nyənyɔ; nə pa' e gə nàm e tyə́ nə pɔ cwəpuŋ ba m nə pɔ pɑpúŋ, biŋ gə bəŋ lú nə pɔ dəŋdəŋ ba pɔ tə pɑ́ dəŋdəŋ[46] Nə pa' po kúŋ pɑ pɔ pyə wap ŋkhuŋ wɔ a bɑ po gɔ kwi mcwɔ'fa' nə kɑ? Ba mghɛ kwishwɔp gə po'o.[47] A piŋ bɑ gɑ po sha'tə pɑ mfɑ pɔ bɑ po gə kɑ msya? Ba pɑ tə pɑ pɑ Yudea gə pɑ́ po'o.[48] Po pɑ́ tə byà pa' Ta yɔ kɛbəŋ bɑ́ tə bya a.

1 KORINTO 13:1-3
[1] A pɑ́ gɑ gɑ̌ ghɔm mghɔ̀m, gɔm myə pɔmnəŋ ba myə pɑ aŋgəle tə́ tɑ́ ghə ŋkhuŋnyə bɑ gɑ̌ bɑ pɑ́ kam tʉɔ yə a wə gi a, kɑ mbak kɔm myə ǎ wə gi a lə.[2] A pɑ gɑ́ gɑ̌ kwi nə ghɔm ghɔm Si, gɑ gɑ̌ zhyə guŋ ywə cyə zhyə̌nwə, jyə́ guŋ zhyə̌nwə awɛ, gə guŋ piŋnthʉm awɛ ba yə a shwɔ' mkǔŋgó a, tə́ la' ŋkhuŋnyə pɑ bəm bɑ ŋ tə sɔmywə pɑ́.[3] A pɑ gɑ́ gɑ̌ ghap guŋ potsə tsɑ̌ awɛ bi mghɛ jikǔ', bɑ gɑ́ gɑ̌ tò nɑ́ a pɑ́ mɔk, tə́ la' ŋkhuŋnyə pɑ bəm, bɑ ŋ tə gɔ tsʉpè sɔmywə nə́ pɑ.

ROMA 13:8
Ká po a sɔ́m mo pɑ́ jǔ tə ně da' jú kuŋnyə̀ cəcɑ̌ po; nə pa' mo yə e ŋkhuŋ yə mu' mo a bɑ ě ghiŋ nə mco'.

1 YOHANE 4:7-8
[7] Wɔ pyə gɑ ŋkhuŋ wɔ te' a, pɑ pɑ́ ŋkhuŋnyə cəcɑ̌ pɑ nə pa' kuŋnyə fə bi Si. Mo yə e ŋkhuŋ mo a bɑ bɑ pu tsə e m nə Si, e zhyə Si.[8] Mo yə e tə ŋkhuŋ mo a pɑ bɑ e ka zhyə Si. Nə pa' Si bɑ kuŋnyə.

1 YOHANE 3:1
Po yɔ mu' nthi kuŋnyə yə ta nə ŋkhuŋ wɔk pɑ tə pu ke wɔk pɑ gɑ pǒ Si. Pɑ nəŋ bɑ wap nyənyɔ. A pɑ gɑ dzʉ ka zhyə wɔk pɑ bɑ a du pa' dzʉ ka zhyə e a.

LUKASI 6:35
Sɔ' m̀ nə po, po kuŋ mghɛ bo pɔ́, gə́ nwə pɑpuŋ bi pu, bɑ hu tə pyap gɑ pu gɔ ti pa' bi po. Po gɔ sɔ' ghə mcwɔ'fa' gwyə́, po gɔ sɔ' pɑ pó Si yə e shɔm ba pɔ cwəpuŋ a.

ROMA 12:10
A ŋkhuŋnyə mfɑ́mfɑ kwɑ wɔ, po pɑ shəŋtə ŋkhuŋnyə́ wɔwɔ.

MATIO 6:24
Bi a pɑ sɔmmo lə fa' bi mtǎ fa' pɑ pʉə: Kɑ bɑ é gɔ pɑ́ pɔ́ mu' piŋ pɑ́ kuŋ mu' lɑ, kɑ bɑ é gɔ kwɑ nɑ é nə mu', pɑ́ wak yə mu' lɑ. Bi a pɑ po lə fa' bi Si pu Ŋkhap.

ROMA 13:8-10
[8] Ká po a sɔ́m mo pɑ́ jǔ tə ně da' jú kuŋnyə̀ cəcɑ̌ po; nə pa' mo yə e ŋkhuŋ yə mu' mo a bɑ ě ghiŋ nə mco'.[9] Nə pa' mco' gɑ: kɑ́ ghə ghap, kɑ́ zhwə mo, kɑ̀ zhʉ̀, ba gùŋ myə́ shɑ mco' awɛ ŋkwɑ mthə́ myə nə ghɔm tsɔ gɑ: Kuŋ mo yə e bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.[10] Kuŋnyə tə gə sɔmywə bɔkpɔ̌k bi mo yə ě bəŋ mo a pɑ; kuŋnyə bɑ nə ghiŋ nə mco'.

1 KORINTO 13:2
A pɑ gɑ́ gɑ̌ kwi nə ghɔm ghɔm Si, gɑ gɑ̌ zhyə guŋ ywə cyə zhyə̌nwə, jyə́ guŋ zhyə̌nwə awɛ, gə guŋ piŋnthʉm awɛ ba yə a shwɔ' mkǔŋgó a, tə́ la' ŋkhuŋnyə pɑ bəm bɑ ŋ tə sɔmywə pɑ́.

2 TIMOTIO 3:16
Guŋ ywə yə a bɑ pu və nthʉ́m ŋwa'nyə a fɑ m bi Si, biŋ bɑ bɑ ǎ kwitə́ nə zhi'tə̀, nə́ nə ba' ghɔm, nə nə gə ywə tiŋnyə dəŋdəŋ, nə nə nthɔk mo nə nwə dəŋdəŋ,

MATIO 6:33
Po ləŋdzə shəŋ Nəfo pu a dəŋdəŋ Si tɑ pu kwi' tsyə bǎ nə́.

2 KORINTO 6:14
Ka po a pɑ tə piŋ ko msǒ; pɑ nwə dəŋdəŋ pu nə cyətə pǐŋ Si yu'tə nə kɑ? Pɑ́ ŋkha' pu jʉ̌m tamtə nə kɑ?

MATIO 19:5
biŋ gɔm gɑ: A shyə̀ m po'o mbɛ pɑ́ gɔ sɔ' təm nə tap e ba nə map e, piŋ kwɑ́ m nə jwi e, wap pɑ́pʉə piŋ bɑ́ pɑ́ ta' bapnɑ́ yɑmu'.

ROMA 4:22
A lə shyə m po'o tə pu sɛ bi e pa' nwə dəŋdəŋ a.

APOKALIPSƏ 22:19
Mo yə e syaptə̀ ywə nə a, bɑ Si gɔ sɔ' syaptə̀ yə́ nə thə vɔk ba nə tisuŋ dɔlɔ̌ yə pu gɔm nthʉ̀m ŋwa'nyə yəŋ a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002