A A A A A

A vida: [Animais]


YAKOP 3:7
Sɔm nthi nɔm shɔkcɔ̌k, kə sə́ŋ, kə nɔk kɑ bapgu yə mo ghə nə e kəkɔ a tə̌ wə pɑ̌.

LUKASI 3:6
Guŋ pɔ awɛ yɔ ywə vɔk Si.

LUKASI 12:24
Po yɔ mŋwə́ŋwə tə jɔ: Wap tə dzə ywə pɑ, wap lə piŋ bɑ dɑ ywə nyəŋ dyə; bɑ wap ka nəŋ gə́ mthɛ kɑ ŋkhiŋ lə; tə Si ŋkhim wap, tə mcʉ́m sʉ'ʉ nə́ wɔ pyə́ á bɑ pó cyə́ pǒ msə́ŋ a?

MATIO 6:26
Po lé msəŋ kɛbəŋ tə jɔ́: Wap tə dzə ywə pɑ́, wap lə nəŋ bɑ shwa, wap lə pɑ́ nyəŋ ywə ŋkhíŋ; da' gɑ́ Tá yɔ kɛbəŋ nəŋ bɑ ŋkhim wap. Po tə bɑ po ghə də̀ŋ shyə wap a?

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002