A A A A A

A vida: [Envellecemento]


1 TIMOTIO 5:8
Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.

2 KORINTO 4:16
A po'o tə pyə tə bɑwə bwa nə kaktʉɔ pɑ; tə bi a pɑ pɑ́ gɑ mò m nə bap wə gɔ mimi bɑ mò m̀ nthʉm o syanyə guŋ mcwə awɛ.

FILEMON 1:9
gɑ̌ yɔ m gɑ̌ gɑ gɔ cyə m nə ŋkhuŋnyə̀ lo ywə bu. Əŋ myə Polo, myə yə gɑ̌ bɑ gɑ̌ vò, myə yə gɑ̌ wə bɑ cwəlɔ bɑ gɛ cɛ̌ nə Yeso Kristo a,

TITO 2:3
Ba mvo pɑ jwǐ gɔ pɑ ghiŋ pa' ǎ ku'nyə nə pɔ pyə wap bɑ pɔ dɔlɔ̌: wap lə pɑ gɔm mghɔm cwəpuŋ nə pyə shɑ́ pɔ, wap lə pɑ hɑ nɑ́ tsap nə mlu'. Wap gɔ pɑ́ la'tə nwə pɑpúŋ,

1 TIMOTIO 5:1-2
[1] Kɑ́ lɑ pɑ gʉ̌' tə nə baptə̀ bvò mo, da' gɑ́ tɔk e pɑ pa' ta' tá a. Ghə nə́ ŋkhɛ mo pa' mfɑ̌mfɑ́ a,[2] ghə nə pɑjwǐ pyə wap ghə mgu'dzʉ a pɑ pa' mʉə a, gə nə pó gò pɑ pa' mfɑ́ á, pɑ kwa' nə dɔlɔ̌.

FILIPO 3:20-21
[20] Da' gɑ guŋ yɔ́k pɑ bɑ m kɛbəŋ, tsʉ' yə pɑ byap Cyəpɔ Yeso Kristo gɛvɔk pɔ nə a.[21] E gɔ sɔ' kwyəpnyə nɑ́ tsɔk pɑ tsyə a bɑ ywə nə jɔgo' a, nə ghə pa' nɑ e yə a bɑ nɑ ghu'tə̀, po'o cyə m nə gʉ̌' yə a bɑ bi e bɑ gə e ku' nə ghə gɑ gúŋ ywə awɛ yu'nyə e a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002