A A A A A

Bo personaxe: [Limpeza]


1 YOHANE 1:7-9
[7] Tə a bi a pɑ pɑ ghiŋ nthʉm ŋkha' pa' ba yʉ yə bɑ nthʉm ŋkha' a, bɑ pɑ tamtə cəcɑ pɑ, bɑ mcyə Mu e Yeso shu' wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.[8] A bi a pɑ ghɔm gɑ pɑ ka ghə mhɔ bɑ pɑ fʉtə pɑ nɑ tsɔk pɑ, nyənyɔ lə pɑ nə pɑ.[9] A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:1-31
[1] Cɔk pú nə zhwə mghɛ zhi'nwə Cyəpɔ lə jɑ pɑ nə Saulo.[2] E pɑ gɔ ywə ŋkhamsi gwyə ŋkwi mŋwa'nyə nə̀ nə gɔ nə msinagogə Damasi po'o gɑ e yɔ pɔ pyə wap m nə Məjyə a, pɑ bɛ kɑ pɑ jwǐ lə, e cə́ŋ wap nə gɔ Yerusalɛm.[3] E lə ghɔ tə bɑ gɔ kəm Damasi, mu' ŋkha' wuŋ fɑ kɛbəŋ dɑ sɛ é sam e.[4] E lə vʉ̌ si, ju' pa' gi mo wə gɔm bi gɑ: Saulo, Saulo, o shwɔ'mkwə mə̌ cwəpuŋ gɑ́ kɑ?[5] E həŋtə gɑ: O bɑ wɑ Cyəpɔ? Gɑ̌ bɑ Yeso, o bɑwə shwɔ' pa' a pɑ mkwə mɑ cwəpuŋ.[6] Da' gɑ lusi ŋkho tisuŋ, pu gɔ siŋ o ywə yə́ o gɔ ghə a.[7] Msǒ ghiŋ pyə́ lə tiŋnyə, pwɔk cɑ́ mshwə map. Wap lə bɑ́wə ju' gi mo, da' gɑ la' wap pɑ́wə jɔ sɔmmo.[8] Saulo lə lusi, ba tə pá' mnyə myə́ lə bɑwə gyɛ'ghyɛ' a, e lə pɑwə biŋ jɔ sɔmywə, mso pyə tɔm pɑ pu e tɑ dɑ e ŋkho Damasi.[9] E cwə wə tə yɔ tsʉ' dzʉ̌ tyɛ' tà, tə tsʉ̌ ywə, tə nwə́ shyə.[10] Mu' gɛ zhi'nwə lə bɑ Damasi tso tsyə pɑ Ananias; Cyəpɔ ké e nthʉm nə yɔ m nthʉ̀m zhwenyə gɑ Ananias, e pa' gɑ: gɑ̌ yəŋ m Cyəpɔ.[11] Cyəpɔ piŋ gɔm gɑ: Lusi gɔ Damasi nə məjyə yə pu ŋkhè gɑ jyə dəŋdəŋ a, dyə Yuda, həŋtə mu' mo yə pu ŋkhe e gɑ Saulo yə Tarso a. E tsʉ̌' bɑwə shwyɛ'nyə Si,[12] E du m nə yɔ pa' mu' mbɛ yə pu ŋkhe e gɑ Ananias a ŋkho dyə jap bu nə e gɑ e piŋ jɔ tsʉ' a.[13] Ananias pa' gɑ: Cyəpɔ, gɑ̌ yu' pa' pɔ jɔmyɔm gɔm nwə nə bɛ bǎ, bɑ gɔm guŋ mnwə cwəpuŋ myə é gə nə pɔ dɔlɔ̌ pǔ Yerusalɛm a.[14] E piŋ bɑ tsɔ'ɔ bɑ mkhamsi gwyə hɑ guŋ gʉ' bi awɛ nə nə shə̌ŋ guŋ pɔ pyə́ wap ŋkhe Tso tsʉ̌ a awɛ.[15] Da' gɑ Cyəpɔ ghɔm bi e gɑ: Ghɔ̌, nə pa' bɛ bǎ bɑ́ ywə fa' yə gɑ shwɔ' nə nə gɔm nwə nə Tso tsɑ̌ dzə mguŋ dyɛ', dzə mfomfo, ba dzə pɑ Israɛl a.[16] Pɑ kwa' myə̀ nə gɔ sɔ' la'tə e go' yə e gɔ yɔ nə tso tsɑ̌ a.[17] Ananias lə ghɔ̌ ŋkho dyə, jap bu nə e, gɔm gɑ: Saulo, fɑ a, Cyəpɔ nə nthəm a, gɑ gɔm Yeso yə e ŋwak bu məjyə yə o kɑ bɑwə giŋ nə a, po'o gɑ o piŋ jɔ tsʉ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə o.[18] Ywə lə tə̌m nə mnyə Saulo pa' gwɔp a guŋ bvʉsi, e piŋ jɔ tsʉ', ŋkwishyə,[19] biŋ dzʉywə cwəlɔ, gʉ̌' sɔ' bi e. Pu a pɑ piŋ lə cwə nə pǒ mtyɛ'dzʉ Damasi.[20] E wuŋ ntho' nə cyanyə dyə sinagogə gɑ Yeso bɑ Mǔ Si.[21] Nwə lə pɑ shyə guŋ pɔ awɛ pyə wap lə ju' pa' Saulo wə gɔm po'o a. Lə́ wap pɑ gɔm gɑ: Tə́ yʉ nə lə bɑ Yerusalɛm ŋkho jʉm pɔ pyə wap lə ŋkhe tso tsɔ gɑ a lə? E ka tə biŋ sɔ' po'o nə cə̀ŋ wap nə ghɔ hɑ bi mkamsi a lə?[22] Da' gɑ Saulo pɑ shəŋtə biŋ, biŋ bɑ siŋ ɑ tsɑ bi pɑ Yudea pyə wap lə bɑ Damasi, gə wap zhyə gɑ Yeso shəŋtə bɑ Mesia.[23] A lə nə cwə́ muywə pɑ Yudea tɛ nə zhwə Saulo.[24] Da' gɑ Saulo zhyə gɑ wap wə shəŋ nə zhwə é. A lə bɑ wap ghə tə bɑ byap məjyə nə ŋkho tisuŋ mɔkcʉ bǎ mtsʉ' po'o tə zhwə Saulo.[25] Da' gɑ a pɑ mu' mtsʉ' pɑkhʉ pyə lə ŋkhəkhʉɔ ja' e m thə ŋkhɛ pe bəmpə̌m shya é nə yə mu' jʉ̀m.[26] Saulo lə ghɔ tə́ ŋkho Yerusalɛm bɑ ŋkhaktʉɔ nə pɑ cəcɑ̌ pɑkhʉ Yeso. Da' gɑ guŋ yap awɛ pɑ bwɔk pwɔk nə pa' wap la tə bɑwə bíŋ nyənyɔ gɑ e cʉ' mukhʉ Yeso a.[27] Barnabas lə lɑ e, pu e ghɔ cəcɑ̌ mghɛ nthəm, e piŋ siŋ wap pa' e lə yɔ Cyəpɔ məjyə̀ e ghɔmnwə bi e, ba m pa' e lə cəŋtə gɔm nwə nə tsǒ Yeso Damasi a.[28] Tə fɑ po'o Saulo pu a mghɛ nthəm pɑ bəmtə giŋ Yerusalɛm, bɑ gɔm nwə nə tsǒ Cyəpɔ tə pwɔk.[29] Saulo pu a pɑ Elenistə pɑ gɔm biŋ bɑ fəŋnyə nwə; da' gɑ wap pɑ shəŋ pɑ nə zhwə e.[30] Mfɑ̌ mfɑ́ lə nə yu' po'o dɑ e nə gɔ Kaesarea, shya e Tarso.[31] Cu'tə pɔ Kristo nthʉm gúŋ Yudea, ba m Galilea pu a m Samaria pɑ shwə nə hwitə̀, bɑ ŋkwyə, biŋ bɑ giŋ nthʉm nə pwɔk Cyəpɔ, a pɑ shyə m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ bɑ sé.

FILIPO 4:8
Po'o lə́ mfɑmfɑ́, a guŋ ywə yə ǎ nyənyɔ a, guŋ ywə msəm, ywə yə a dəŋdəŋ á, ywə tə́ mvíŋ, ywə yə pɑ mo kuŋ yɑ a, ywə mku', ywə mà pɑpuŋ ywə bi a pɑ́ pu gho'tə a, guŋ ywə bɔ awɛ pɑ nə́ gənyə́nwə̀ mɔ.

APOKALIPSƏ 1:5
ba m bi Yeso Kristo, ŋkwinthɛ̌ nyənyɔ, thə́sə mú nə pɔ vʉ́, mú mfo dəmcǎ'. Ghu'tə pu tʉɔ pɑ̀ bi mo yə e ŋkhuŋ wɔk pɑ, dɑ mcyə́ myə ŋkwi wɔk pɑ bi mhɔ a,

2 KORINTO 7:1
Pa'a bɑ pɑ̌ ghə mɔ mka'nyə a, wɔ pyə gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ pɑpuŋ a, pɑ lɔnyə nɑ tsɔk pɑ nə guŋ mviŋ awɛ nə bap nɑ́ ba m nə́ zhwenyə, pɑ miŋ nə lɔnyə nɑ́ tsɔk pɑ nthʉm nə pwɔk Si.

2 PƐTRƆ 3:8
Mu' ta' ywə wə́ msó pɑ yə po tɑ́ gɔ tʉɔnyə a pɑ́: A bɑ bi Cyəpɔ ta' tyɛ'dzʉ́ pɑ́ pa' gu' shǎ' a, gu' shǎ' piŋ bɑ́ pa' ta' tyɛ̌'dzʉ́ a.

2 KORINTO 5:17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.

MATIO 23:25-28
[25] Ghəghʉɔ yɔ pɑ́ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú. Po sɔk jʉm mthǔ' pu a pak kɛ dzʉ̀ a lɔ́ da' gɑ nthʉm e pɑ bɑ a lo tsə cwuŋ pu a nwə tə́ dhə.[26] Mfʉ pɑ Farisai! Po ləŋdzə sɔk nthʉm nthu' tə́ jʉm dzʉ̌ lɔ́.[27] Ghəghʉɔ yɔ pɑ zhyə́ mco' pu a pɑ Farisai mtsɛbú, po hwə́ mthəsì ba pu lɑ bʉ̀m fəfə shi': A bɑ́ m jʉm dzʉ̌ hwə ywə pɑpuŋ da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ mkwe mpfə pɔ pu a bɔkbɔk tsə́ lo nə́.[28] A po'o pɔmnəŋ pɑ jɔ wɔ də̀m po hwə pɔ dəŋdəŋ, da' gɑ bɑ m nthʉm o bɑ po lo mnwə tsɛbǔ pu a mnwə cwəpùŋ.

LUKASI 6:31
Ywə yə pǒ shəŋ gɑ pɔmnəŋ ghə nə po a, po ghə ywə bɔ nə pu.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

MATIO 23:26
Mfʉ pɑ Farisai! Po ləŋdzə sɔk nthʉm nthu' tə́ jʉm dzʉ̌ lɔ́.

MATIO 5:8
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap ghə tʉm dɔlɔ̌ a, nə pa' wap gɔ sɔ' yɔ Si.

ROMA 5:8
Tə ywə yə Si nə da'tə ŋkhuŋnyə nə pɑ a bɑ gɑ: Kristo bɑ e lə nə pfʉ̌ nə thə́ yɔk pɑ̀, pɑ̀ yɑ̀ pɑ̀ mghɛ mhɔ.

1 TIMOTIO 4:12
A sɔmmo kɑ wak o shyə m̀ nə gu'dzʉ́ tsǔ. O gɔ pɑ̀ cəcɑ̌ pɑpiŋ pɑ́ pɑ fo' nə ghɔ̀m, nə ghìŋ, nə ŋkhùŋnyə̀, nə piŋnthʉm ba nə pɑ dɔlɔ̌.

2 KORINTO 6:14-18
[14] Ka po a pɑ tə piŋ ko msǒ; pɑ nwə dəŋdəŋ pu nə cyətə pǐŋ Si yu'tə nə kɑ? Pɑ́ ŋkha' pu jʉ̌m tamtə nə kɑ?[15] Pɑ́ Kristo pu Beliar pɑ́ ŋkwishwə nə kɑ? Pɑ́ biŋpǐŋ pu tə piŋ pɑ́ nə kɑ?[16] Pɑ́ Dyə Si pu a mkətwɔk pəmtə nə́ kɑ? Nə pɑ pɑ̀ bɑ Dyə Si nthʉɔtʉɔ dəŋdəŋ pa' yʉ́ Si gɔm gɑ: Gɑ gɔ sɔ' cwə́ cəcɑ̌ pú, piŋ pɑ́ ghiŋ cəcɑ̌ pú, gɑ gɔ sɔ' pɑ́ Si yap, wap pɑ pɔ pɑ̌.[17] Cyəpɔ gɔm gɑ: Po təm cəcɑ̌ pɔ bǎ, shwə nə yɔ tsʉ'; ka po kwak sɔmywə mviŋ, tə̌ kwa' myə̀ sɔ' nyəŋ wɔ dyə́.[18] Gɑ gɔ sɔ' pɑ́ tá yɔ, po pɑ́ po pɑ̌ pyə pɑ bɛ ba pyə pɑ jwǐ, Cyəpɔ nthʉɔtʉɔ nə gɔm po'o.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:1-20
[1] Cɔk pú nə zhwə mghɛ zhi'nwə Cyəpɔ lə jɑ pɑ nə Saulo.[2] E pɑ gɔ ywə ŋkhamsi gwyə ŋkwi mŋwa'nyə nə̀ nə gɔ nə msinagogə Damasi po'o gɑ e yɔ pɔ pyə wap m nə Məjyə a, pɑ bɛ kɑ pɑ jwǐ lə, e cə́ŋ wap nə gɔ Yerusalɛm.[3] E lə ghɔ tə bɑ gɔ kəm Damasi, mu' ŋkha' wuŋ fɑ kɛbəŋ dɑ sɛ é sam e.[4] E lə vʉ̌ si, ju' pa' gi mo wə gɔm bi gɑ: Saulo, Saulo, o shwɔ'mkwə mə̌ cwəpuŋ gɑ́ kɑ?[5] E həŋtə gɑ: O bɑ wɑ Cyəpɔ? Gɑ̌ bɑ Yeso, o bɑwə shwɔ' pa' a pɑ mkwə mɑ cwəpuŋ.[6] Da' gɑ lusi ŋkho tisuŋ, pu gɔ siŋ o ywə yə́ o gɔ ghə a.[7] Msǒ ghiŋ pyə́ lə tiŋnyə, pwɔk cɑ́ mshwə map. Wap lə bɑ́wə ju' gi mo, da' gɑ la' wap pɑ́wə jɔ sɔmmo.[8] Saulo lə lusi, ba tə pá' mnyə myə́ lə bɑwə gyɛ'ghyɛ' a, e lə pɑwə biŋ jɔ sɔmywə, mso pyə tɔm pɑ pu e tɑ dɑ e ŋkho Damasi.[9] E cwə wə tə yɔ tsʉ' dzʉ̌ tyɛ' tà, tə tsʉ̌ ywə, tə nwə́ shyə.[10] Mu' gɛ zhi'nwə lə bɑ Damasi tso tsyə pɑ Ananias; Cyəpɔ ké e nthʉm nə yɔ m nthʉ̀m zhwenyə gɑ Ananias, e pa' gɑ: gɑ̌ yəŋ m Cyəpɔ.[11] Cyəpɔ piŋ gɔm gɑ: Lusi gɔ Damasi nə məjyə yə pu ŋkhè gɑ jyə dəŋdəŋ a, dyə Yuda, həŋtə mu' mo yə pu ŋkhe e gɑ Saulo yə Tarso a. E tsʉ̌' bɑwə shwyɛ'nyə Si,[12] E du m nə yɔ pa' mu' mbɛ yə pu ŋkhe e gɑ Ananias a ŋkho dyə jap bu nə e gɑ e piŋ jɔ tsʉ' a.[13] Ananias pa' gɑ: Cyəpɔ, gɑ̌ yu' pa' pɔ jɔmyɔm gɔm nwə nə bɛ bǎ, bɑ gɔm guŋ mnwə cwəpuŋ myə é gə nə pɔ dɔlɔ̌ pǔ Yerusalɛm a.[14] E piŋ bɑ tsɔ'ɔ bɑ mkhamsi gwyə hɑ guŋ gʉ' bi awɛ nə nə shə̌ŋ guŋ pɔ pyə́ wap ŋkhe Tso tsʉ̌ a awɛ.[15] Da' gɑ Cyəpɔ ghɔm bi e gɑ: Ghɔ̌, nə pa' bɛ bǎ bɑ́ ywə fa' yə gɑ shwɔ' nə nə gɔm nwə nə Tso tsɑ̌ dzə mguŋ dyɛ', dzə mfomfo, ba dzə pɑ Israɛl a.[16] Pɑ kwa' myə̀ nə gɔ sɔ' la'tə e go' yə e gɔ yɔ nə tso tsɑ̌ a.[17] Ananias lə ghɔ̌ ŋkho dyə, jap bu nə e, gɔm gɑ: Saulo, fɑ a, Cyəpɔ nə nthəm a, gɑ gɔm Yeso yə e ŋwak bu məjyə yə o kɑ bɑwə giŋ nə a, po'o gɑ o piŋ jɔ tsʉ', Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə o.[18] Ywə lə tə̌m nə mnyə Saulo pa' gwɔp a guŋ bvʉsi, e piŋ jɔ tsʉ', ŋkwishyə,[19] biŋ dzʉywə cwəlɔ, gʉ̌' sɔ' bi e. Pu a pɑ piŋ lə cwə nə pǒ mtyɛ'dzʉ Damasi.[20] E wuŋ ntho' nə cyanyə dyə sinagogə gɑ Yeso bɑ Mǔ Si.

1 KORINTO 15:29
A lǎ' shyətə́ pɑ̌ m po'o bɑ pɔ pyə wap gə pu nu' wap shyə nə yə tsʉ' mpfə́ pɔ a shəŋ gɑ́ kɑ̀? A bi a pɑ gɑ́ mpfə pɔ tə jam nə vʉ̌ a bɑ nwə kɑ́ wap kwishyə nə pú?

ROMA 1:26-27
[26] A ywə yə a lə ghə́ Si hɑ gɑ́ wap yap mtʉm map pɑ́ nə ywə yə a dɑ mo gə mzhʉm a: Pɑjwǐ pap lě ŋkwyəpnyə pa' Si lə yap gɑ wap pɑ gə a, gə pɑ́ ywə yə pu nthé bya nə a.[27] Ba pɑ bɛ tak yap nə ghə pa' pu lə yap nə nwə mbɛ pu mjwǐ a, pɑ bɛ pɑ di' pɑ́ pɑ bɛ, gə bɔkbɔ̀k nwə cəcɑ̌ pu, tə ŋkwi mcwɔ'fa' go' yap myə ǎ ku' nə pu a.

1 KORINTO 14:40
da' gɑ́ guŋ ywə awɛ cyə́ pɑ́ pɑpuŋ, giŋ nə ŋkhɛ.

MATIO 7:18-23
[18] Bi a pɑ ta'thə pɑpuŋ lə yam nthɔm cwəpuŋ kɑ ta'thə gogho lə yam nthɔm pɑpuŋ.[19] Bǎ ya ta' thə lə́ yə a tɑ́ jam nthɔm pɑpuŋ a pɑ, pú ŋkho', ma' mɔk.[20] A po'o tə́ po pɑ́ gɔ lɑ pɑ nthɔm máp nə zhyə́ wáp.[21] Tə da' nə ghɔm bəm gɑ́: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Nə gɔ ghə tɑ́ mo ko nə́ Nəfo kɛbəŋ pɑ. O gɔ ghə ywə yə Tá a kɛbəŋ shəŋ a.[22] Pɔ tə́ jɔm gɔ sɔ' tyɛ'dzʉ́ bɔ ghɔm bəm gɑ: Cyəpɔ, Cyəpɔ! Pyə lé tə lɑ tsó tsǔ gɔm ghɔm Si a? Dɑ tsó tsǔ jəŋ zhwenyə cwəpuŋ a? Dɑ tsó tsǔ nthé vəŋ msya a?[23] Biŋ gɔm bi pú gɑ: Ŋ da m jyə wɔ, po lú bəŋ m̀ wɔ pɑ ghə mnwə cwəpuŋ!

YOHANE 5:39-40
[39] Po nthàk ywə yə pu lě bvə a, bɑ́ ŋkwɛ gɑ po gɔ cyə m nə́ ghə vɔk mama: A nəŋ bɑ po'o, ywə yə pu lə və a pɑ ŋkwinthɛ̌ nə m̀.[40] Po lə nəŋ ŋkhuŋ nə sɔ' bəm, gɛvɔk mama.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002