English
A A A A A

Bo personaxe: [Coidados]

1 TIMOTIO 5:4
A pɑ̀ gɑ́ pfɔk mjwǐ ghə pó, kə́ pǒ pó lə, bɑ wap nə gɔ ləŋdzə zhi'tə nə lɑ mku' biŋ nə tuŋdyə yap piŋ pɑ kwitə́ pɑ tsə́ wap. Yə̌ŋ bɑ ywə yə́ a bɑ ǎ pùŋ nə mnyə́ Si a.

1 TIMOTIO 3:15
Da' gɑ bɑ gɔ cwə cwə́ bɑ ǒ zhyə cwəlɔ pa' a shəŋ gɑ́ o nə giŋ nthʉm dyə Si yə a bɑ cu'tə Si yə e bɑ gak ba nthə̌m nwə nyənyɔ a.

YOHANE 8:32
bɑ pǒ gɔ zhyə nyənyɔ, a nyənyɔ ghə po lə pɑ̀ mkwɔ pɑ́.

APOKALIPSƏ 17:5
Mu' tso tsyə a cyə nə yu' nə zhyənwə mo a lə bɑ pu və̀ nə tse tsyə́ gɑ: Babilon gwyə́ ma mghəghap pu a mviŋ ghap dəmcǎ';

YAKOP 1:27
Nə piŋ dɔlɔ̌, tə sɔm pap mviŋ dzə̌ Si Tá; yə bɔ nthi bɑ nə pɑ dé pó mcyə́ pu a m mpfɔ̌k nthʉm ghəghʉɔ; bɑ bɔmtə́ nɑ e nə dzʉ̌ gɑ́ a kɑ viŋ é.

YOHANE 6:54
Mo yə ě pfɑ bapnɑ a biŋ nwə mcyə mə̌ a bɑ ě ghə vɔk màmà, a biŋ sɔ' jám e nə jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ.

MARKUSI 6:3
Mo bɔ tə́ bɑ ŋkham mthə́ pa', mu Maria, biŋ bɑ fɑ́ Yakop, ba Yozɛt, ba Yuda, pu Simon a lə́? Tə́ pá mfɑ́ pyə́ pyə pɑjwǐ nə bɑ́ tsɔ' a lə? E lə pǐŋ bɑ bi pu bɑ pɑ ywə fa'tə.

YOHANE 14:6
Yeso ghɔm bi e gɑ: Gɑ̌ bɑ məjyə, bíŋ bɑ́ nyənyɔ, bíŋ bɑ vɔk. Sɔmmo tə́ gɔ bi Tá tə cyə pɑ m nə m̀ pɑ.

1 TIMOTIO 5:8
Mo pɑ́ tə pɑ̌ nyaptə́ pɔ pyə́, kwa' pɔ pyə wap shwə dyə e a, bɑ a bɑ ě kəŋnyə piŋnthʉm, bɔk shyə mo yə e ka ghə piŋnthʉm a.

GALATA 1:19
tə yɔ sɔm gɛ nthə̌m tə́ ně da' Yakop fɑ́ Cyəpɔ.

YOHANE 3:3-5
[3] Yeso pa' bi é gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ gɑ̌ siŋ o gɑ tə da' nə tsə mo m nə tsə sə́ a, bɑ bi a pɑ sɔmmo lə yɔ Nəfo Si.[4] Nikodemo ghɔm bi e gɑ: Bi a pɑ́ pu tsə mò m gɑ kɑ̀ bɑ ě tsə vò? Bi a pɑ́ e piŋ ŋkho vam map e mu' cʉ́m tə́ pu tsə é a?[5] Yeso ghɔm bi é gɑ: Kwa' nyənyɔ nyənyɔ, gɑ̌ siŋ o gɑ: Sɔmmo yə́ pu ka tsə é m nə́ shyə ba m nə Zhwenyə á, bi a pɑ́ e lə ko nə Nəfo Si.

EBRAIKA 12:14
Po cəŋ gɑ́ hwitə pɑ́ cəcɑ̌ po pu a guŋ pɔ awɛ, biŋ shəŋ ba nə pɑ dɔlɔ̌ yə mo pɑ tə ghə yá bɑ pɑ e lə yɔ Cyəpɔ a.

APOKALIPSƏ 17:18
Mjwǐ yə o jɔ e a, a pɑ tisuŋ gwyə yə a sa' mfomfo dəmcǎ' a.

MATIO 16:18
Biŋ sɔ' m nə m̀, gɑ ghɔm gɑ o bɑ́ Pɛtrɔ yəŋ la'tə gɑ́ ghǔ gwɔ', biŋ gɔ́ sɔ' kwɑ cu'tə a dəm ghǔ gwɔ' bɔ, mtʉ̀ɔ vʉ lə nəŋ gɔ sɔ' ghə sɔm gʉ' nə̀.

APOKALIPSƏ 17:9
Yə̌ŋ bɑ́ cwə nə ghə zhyə̌nwə yə fʉ́ da'tə a: Mthə́ sɔmbʉə ba mkuŋ sɔmbʉə myə mjwǐ bɔ shwə́ nə a. A biŋ bɑ́ ba mfo sɔmbʉə.

FILIPO 4:6-7
[6] Ka lam tsɔ sɔ́ nə sɔmywə, da' gɑ, nə guŋ msɔ́ awɛ, po pɑ dɑ mcwyɛ'nyə̀ pu a nə pu'bǔ, ba mfa' gho'tə gə Si zhyə́ ywə yə pǒ wə do bi a.[7] A piŋ bɑ po' hwitə̀ Si yə a bɑ ǎ cyə gùŋ zhyə̌nwə awɛ a pɑ dwɔ' mtʉm mɔ ba mkwɛnyə̀ mɔ nə Yeso Kristo.

GALATA 4:19
wɔ pó mkəcɔk po pɑ̌ pyə gɑ̌ ŋkwi' dzə́ wɔ nthʉm ghəghʉɔ m nə tsə́ sə́ a pɑ po'o tə̌ Kristo la' bɑ́ nə vɔk yɔ.

1 PƐTRƆ 3:15
Da' gɑ po hɑ pɑ mku' nthʉm tʉ́m po bi Kristo yə e bɑ Cyəpɔ a. Po nə cwə guŋ bɑ byap nə siŋ ywə yə pǒ mɔktə a bi pɔ pyə wap hə́ŋ wɔ a.

APOKALIPSƏ 17:1
Mu' ta' nə pɑ aŋgəle sɔmbʉə pyə wap lə bɑ wap wim mnthu' sɔmbʉə lə fʉ' nɑ e sɔ' gɔm bəm gɑ: Sɔ̌' gɑ̌ gɔ la'tə nə fyɛ' mɑmjwi ghap gwyə́ yə e shwə́ kəŋ shyə lɑpʉə a.

MATIO 18:15-18
[15] A pɑ́ gɑ́ fɑ o hɔ́nwə̀, o ghɔ jɔ e, po e pɑ́ pɑ́ pɑ́pʉə, o cɔktə e. E yu' bɑ o tsʉ́ fɑ o.[16] E pɑ́ tə yu' bù, o piŋ dɑ ta' mo kɑ pɔ pʉə lə́ po'o gɑ mghɔm pɔ pʉə kɑ pɔ tá lə nyap nwə bɔ.[17] Bi a e kəŋnyə, nə yu' bi pu a, o siŋ cu'tə pɔ Kristo, bi a e piŋ ŋkhəŋnyə nə yu' bi cu'tə, o yɔ e cwəlɔ m pa' tə́ pɑ yə Yudea kə́ pa' ŋkwi shwɔp a lə.[18] Nə pa' gɑ siŋ wɔ kwa' nyənyɔ gɑ́: Guŋ ywə awɛ yə pǒ kwɑ dəmcǎ' a pu gɔ sɔ' kwɑ kɛbəŋ, a guŋ ywə awɛ yə po ŋkhyɛ' dəmcǎ' a pu sɔ' kyɛ' kɛbəŋ.

EFESO 1:22-23
[22] Əŋ, é lě jap guŋ ywə awɛ to mkwə̀ e, hɑ dzə̀ bi e nə guŋ ywə awɛ, e pɑ thə́ cu'tə pɔ Kristo,[23] yə a bɑ nɑ́ e a, bɑ mlonyə̀ Mo yə kwa' Si nə donyə awɛ a.

EFESO 5:23
Nə pa' dhə́ bɑ tadyə̌ bi mjwǐ dəŋdəŋ pa' Kristo bɑ tadyə̌ Cu'tə́ pɔ pyə á, yʉ́ yə e bɑ gɛvɔk cu'tə e a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 4:32
Vəŋ du pɔ pyə wap lə cʉ' pɑ piŋ a lə́ bɑ wap ghə pɑ ta' tʉ̌m tsɑ mu', ba ta' zhwenyə yɑmu'. Sɔmmo lə piŋ jɔ sɔm yə́ ywə pa' yə a pɑ. Wap lə́ biŋ bɑ nthamtə guŋ ywə awɛ tamtə.

1 KORINTO 1:10
Tə́ gɑ wə səso wɔ mfɑmfɑ́ shyə m nə tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ Yeso Kristo gɑ: Po pɑ ŋkwishwə, a ŋkhyɛ'nyə kɑ pɑ cəcɑ̌ po; po cəŋtə nthamtə́ nthʉm ta' zhwenyə, ba m nthʉ̌m ta' ŋkwɛnyə.

YOHANE 12:48
Mo yə́ e wa' a, la' e kwi mghɔm mə̌ a, bɑ e ghə gɛ fyɛ' e: Mghɔm myə gɑ gɔm a gɔ sɔ' fyɛ' e nə jʉɔjʉ̀m tyɛ'dzʉ.

YOHANE 14:28
Po yu' nwə bɔ, gɑ ghɔm bi po gɑ: Gɑ̌ gɔ ghɔ, piŋ sɔ' bi po. Po la' pe' e bɑ ŋkhuŋ a bɑ po gɔ ŋwɛnyə pa' gɑ gɔ m bi Tá a, nə pa' Tá bɑ é cyə a.

EBRAIKA 1:14
Guŋ yap awɛ tə́ bɑ́ pɑ́ mzhwenyə, bɑ mghɛ fa' Si, bɑ ě təm gɑ wap fa' po' bi pɔ pyə wap gɔ sɔ' kwi ywə vɔk pa' mcʉ' a pɑ a?

MATIO 18:10
Pó pɔm nə wak sɔm mú nə pǒmkəcɔk po pɔ̌ gɑ, nə pa' gɑ siŋ wɔ gɑ a bɑ́ kɛbəŋ m aŋgəle pap pɑ nthiŋnyə tə́ pwa dzə̌ Tá ǎ.

EFESO 6:12
Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.

YOHANE 3:16
Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.

YOHANE 17:17
Lɑ́ nyənyɔ dɔnyə wap: Ghɔm tsǔ bɑ́ nyənyɔ.

APOKALIPSƏ 2:9
Gɑ̌ zhyə́ go' o ba pəŋ o, da' gɑ́ o bɑ gɛ ywə́; jyə́ ba mnɛ́ pɔ pyə wap gɔm gɑ́ wap bɑ́ pɑ Yudea a. Wap tə bɑ pɑ Yudea pɑ, a bɑ Sinagogə Sata.

GALATA 2:10
Tə ywə pɑ̀ da' gɑ pyə pɑ ŋkhamtə mpə́ŋ, a nə́ŋ bɑ ywə yə gɑ̌ gə gùŋ mcwə awɛ a.

ROMA 3:23
Guŋ yap awɛ bɑ wap lě hɔnwə, la' ghu'tə Si yɑ bi pú.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002