English
A A A A A

Bo personaxe: [Atrevida]

MFA' MGHƐ NTHƏM 4:29-31
[29] Cwəlɔ m Cyəpɔ, yɔ pa' wap wə baptə mghɛ fa' pǔ, hɑ gʉ' bi pu gɑ wap cəŋtə nə gɔm Ghɔm tsǔ.[30] Siŋ pǔ m Ta, mgho yɛ̌, mtiŋ pu a msya təm shyə m nə tso Yeso gɛfa' o yə dɔlɔ̌.[31] Wap lə mǐŋ nə cwyɛ'nyə Si, dyə yə wap lə bɑ nthʉm o a cʉ'nyə; Zhwenyə Dɔlɔ̌ lo nə pu awɛ, wap pɑ shəŋtə gɔm ghɔm Si.

2 KORINTO 3:12
A shyə m nə dəŋ yəŋ mɔktə yə pyə mɔktə a pyə cəŋtə jyə gɑ́,

MFA' MGHƐ NTHƏM 14:3
Polo pu Barnabas la tə cyətə na' shwə́ wə́ pɑ; tʉm sap lɑ bɑwə shəŋtə jap nə Cyəpɔ yə e lə bɑwə ŋkwinthɛ̌ nə ghɔm gho' tsyə́, bɑ gə wap lɑ bu map gə mtiŋ ba msya.

MFA' MGHƐ NTHƏM 13:46
Polo pu Barnabas sɑ́tə nɑ tsap gɔm bi pu gɑ: Pu kɑ bɑ gɔ ləŋdzə ghɔm ghɔm Si tsɔ gɑ bi po. Pa' pǒ kəŋnyə biŋ jɔ pɑ wɔ gɑ po ka ku'nyə nə vɔk mama á, pyə gɔ fɛ cwəlɔ ghɔ m nə pɑ tə pɑ pɑ́ Yudea.

MFA' MGHƐ NTHƏM 19:8
Polo lə́ bɑ gɔ dyə sinagogə guŋ mcwə awɛ, po'o nə mŋwə̀ tà, bɑ gɔm nwə nə Nəfo Si tə pwɔk, ŋkhaktʉɔ nə ghə gɑ pɔ pyə wap lə bɑ si ju' ywə yə é gɔm a piŋ.

FILEMON 1:8
Ba m pa' Shyə m nə Kristo gɑ̌ bɑ gɑ̌ zhyə nə yap ywə́ yə o gɔ fǎ',

MFA' MGHƐ NTHƏM 18:26
E lə to' nə cəŋtə gɔmnwə dyə Sinagogə. Da' gɑ Priska pu Akilas lə cwətə ju' pa' e gɔm nwə a, dɑ̀ é shəŋtə da'tə e məjyə Si.

MARKUSI ١٥:٤٣
mu' mo gwyə́ nə cu'tə, tso tsyə pɑ Yosɛp yə Arimatea sɔ'. Ba yʉ́ yə́ lə bɑwə byap Nəfo Si. E lə ghə kaktʉɔ nə ko ywə́ Pilato nə həŋtə pfə́ Yeso.

MFA' MGHƐ NTHƏM 28:31
bɑ shəŋtə siŋ nwə nə Nəfo Si, biŋ bɑ ji'tə nwə nə́ Cyəpɔ Yeso Kristo pɑ sɔsɔ̌ tə́ sɔm fa'tə.

MFA' MGHƐ NTHƏM 4:29-30
[29] Cwəlɔ m Cyəpɔ, yɔ pa' wap wə baptə mghɛ fa' pǔ, hɑ gʉ' bi pu gɑ wap cəŋtə nə gɔm Ghɔm tsǔ.[30] Siŋ pǔ m Ta, mgho yɛ̌, mtiŋ pu a msya təm shyə m nə tso Yeso gɛfa' o yə dɔlɔ̌.

EFESO 3:12
Nə Kristo, pɑ shyə m̀ nə piŋnthʉm nə é gə nə fʉ'tə nɑ tsɔk pɑ̀ hɑ bə́ŋ é tə pwɔk sɔmywə.

YOHANE 4:17
Mjwǐ bɔ pa' bi e gɑ: Ŋ kha ghə dhə́.

EBRAIKA 10:19
A po'o mfɑmfɑ́ tə́ a bɑ pɑ́ cəŋtə gə nə ko cwyəp shyə m nə mcyə́ Yeso.

EBRAIKA 4:16
Pɑ cəŋtə gɔ pɑ mdzə tə pwɔk bəŋ leŋ fo gho', po'o tə gə cɔmmtso biŋ sɔ' jɔ gho' gɑ cwə ku' pɑ ghə kwitə̀.

EBRAIKA 13:6
Tə bi a pɑ cəŋtə gɔm nə guŋ ywə awɛ gɑ: Cyəpɔ bɑ gɛ kwitə a, ŋ tə́ gɔ pwɔk sɔmywə pɑ Pɑ́ mo ghə kɑ nə myə?

EFESO 6:19-20
[19] Ba m nə m̀ yɑ̌: A ghɔm pɑ shwə̌ m̀ nə pɑ nə siŋ nwə cyə zhyənwə Cùŋ pɑpuŋ tə pwɔk.[20] Cùŋ pɑpúŋ yə gɑ̌ bɑ gɛ nthə̌m nə́, bɑ pu cəŋ a nə́. Gɑ̌ gɔ, pa' a bɑ nwə nə m̀ a, pɑ siŋ yá bɔ tə pwɔk.

MFA' MGHƐ NTHƏM 4:13
Wap lə yɔ mtiŋ pa' Pɛtrɔ pu Yohane wə nə shəŋtə gɔm nwə a, biŋ jɔ gɑ a pɔ bɑ wap ka zhi'tə ywə dəŋ ywə, bɑ pɔ tə pu jyə wap, nwə cyə wap. Wap zhyə̀ gɑ pu a Yeso lə ghǐŋ,

1 TIMOTIO 3:13
Mghɛ fa' fà' kwitə pyə wap fa' fa' tsap pɑpúŋ a, gə tsʉ' mku', bi a pɑ́ wap cəŋtə gɔmnwə nə piŋnthʉm yə a bɑ pɑ̌ ghə nthʉm nə tamtə nə Yeso Kristo a.

1 TESALONIKA 2:2
Nə pa' pǒ cəŋtə jyə gɑ́ cwə yə pyə lə lu m̀ nə yɔgǒ' Filipo, pu pɑ jəmtə wɔk a, Si yɔk pɑ̀ hɑ́ gʉ̌' bi pyə́ nə́ nə siŋ Cuŋ pɑpúŋ é bi po nthʉ́m nthinthi ŋkwà.

FILIPO 1:20
Kwa' pa' gɑ̌ wə nə byap ba nə́ yɑ mɔktə a, sǒ tə́ gɔ sɔ' kú a pɑ́, nə pa' gɑ̌ wə shəŋtə́ jyə nə pa' cwəlɔ nɑ a gɔ nyə́ŋ dəŋ nə Kristo cyə m nə vɔk a kɑ nə vʉ́ tsɑ̌ lə́.

2 TIMOTIO 1:7
Nə pa' Si tə bɑ ě hɑ pɑ́ zhwenyə pwɔk bi pɑ pɑ̀; a bɑ ě hɑ zhwenyə gʉ', zhwenyə ŋkhuŋnyə ba zhwenyə nə nthɔm nɑ bi pɑ̀.

1 KORINTO 16:13
Po ti tə́ tì, po tɔm piŋnthʉm a puŋ, po pɑ́ pɑbɛ, po tʉɔ.

ROMA 1:16
Nə pa' ŋ tə ŋkhuso nə Cuŋ pɑpuŋ pɑ́: A bɑ tʉɔ Si nə ywə vɔk bi bǎ ya mo lə́ yə ě piŋ a. Də́ŋdzə̀ nə pɑ Yudea biŋ bɔtə́ nə pɑ Grikia.

1 KORINTO 15:58
Mfɑmfɑ́ ŋkhuŋnyə, a pɑ́ po'o po tɔm, ka po səŋ; po kaktʉɔ nə fa' Cyəpɔ bɑ gɔ pɑ dzə, bɑ jyə́ gɑ yɔ nə yɔgo' tə gɔ sɔ' cyə́ néné nə Cyəpɔ pɑ.

EFESO 6:10
Nə nə́ mǐŋ, po ghə gʉ' m̀ nə Cyəpɔ, gʉ' nthʉɔtʉɔ yə a bɑ yə́ a.

YOHANE 14:27
Gɑ wə nthak hwitə bi po; gɑ̌ hɑ hwitə a bi po. Ŋ tə hɑ m nthi pa' dzʉ̌ hɑ a pɑ́. Lam tsɔ kɑ kwi' sɔ, po kɑ kwi' bwɔk.

MARKUSI 5:36
Da' gɑ́ la' Yeso lɑ tsɔ ghɔm sɛ sɔmywə, gɔm bi tádyə̌ sinagogə gɑ: Kɑ́ pwɔk, piŋ piŋ.

FILIPO 1:28
po lə piŋ gɑ mghɛ bo hɛ wɔ nə sɔmywə, a pɑ́ bi pu bɑ mtiŋ gɑ wap gɔ simnyə, biŋ bɑ bi po bɑ mtiŋ ywə vɔk yɔ́: a fɑ m bi Si

YOHANE 7:26
Ě yəŋ bɑwə gɔmnwə pɑ tə tʉmnyə, sɔmmo lə nəŋ gɔmnwə bi é. Pɑ́tyɛ' bɑ pɑ sa' guŋ pɔk pɑ zhyə cwəlɔ gɑ e bɑ Kristo a?

MFA' MGHƐ NTHƏM 5:29
Da' gɑ̀ Pɛtrɔ pu a mghɛ nthəm ghɔm gɑ: Mo gɔ yu'nyə m bi Si, tə m bi pɔmnəŋ pɑ̀.

MFA' MGHƐ NTHƏM 9:29
Saulo pu a pɑ Elenistə pɑ gɔm biŋ bɑ fəŋnyə nwə; da' gɑ wap pɑ shəŋ pɑ nə zhwə e.

FILIPO 1:1
Myə Polo pyə Timotio, mkwɔ Yeso Kristo, bi guŋ pɔ dɔlɔ̌ awɛ nə Yeso Kristo pyə wap Filipo a, bi pɑ lé wap pu a mghɛ fa' pap:

1 TIMOTIO 3:1
Ghɔm tsɔ gɑ bɑ́ ǎ ku' pá' pɑ mo yap tʉ̌m nə a, bɑ gɑ: mo pɑ gɔ pɑ gɛ lé tsʉ' bɑ a kwa' fa' pɑpúŋ tə e bɑwə shə́ŋ.

1 KORINTO 3:12
Mo lɑ pɑ́ tʉ̌ɔ gɔl kə tʉɔ ŋkhap kə mwɔ' tʉɔdəŋ, kə ŋkwyə́, kə mghě, kə pǐŋ lə́ tə́ nə ŋkwɑ́ dəm to pa' bɔ

EBRAIKA 10:1
Mco' da'tə pɑ ciŋnyə mnwə pɑpuŋ myə a bɑwə sɔ' a. A tə́ da'tə kwa' mnwə pɑpuŋ bɔ pɑ; ba tə́ pa' pu nuŋpwɔ' guŋ mcwə awɛ, nə guŋ gu'dzʉ awɛ a, mco' bɑ a ka ku' nə ghə a pəmtə nə pɔ pyə wap gə yá a ŋkwicʉ̌m, wap lə piŋ sɛ sɔm mhɔnwə nthʉm tʉm pu.

1 PƐTRƆ 5:10
Si guŋ gho' awɛ yə e lə kě wɔ shyə m̀ nə Kristo nə ghu'tə é mama a gɔ sɔ' yap wɔ si pɑ kwa' yʉ́, da' gɑ nə yap wɔ si bɑ pǒ na' jɔgo'. E gɔ sɔ' nyəŋ tʉm tsɔ dyə, nyəŋ gʉ' nə po, ghə gɑ pɑ sɔmywə lə ŋaknyə wɔ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002