A A A A A

Bo personaxe: [Autocontrol]


1 KORINTO 9:25
Guŋ pɑ khʉ́dʉ́ awɛ nthya dzʉ kwa' pɑpuŋ. Wap gə po'o nə co'fò yə́ a mi a. Pɑ pɑ gə yɔk pɑ nə co'fò mama.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

1 TESALONIKA 5:6
A po'o tə́ ka pɑ ti pa' pyə shɑ́ pɔ a; pɑ ti tə́ tì, pɑ kɑ pam mlu'.

2 TIMOTIO 1:7
Nə pa' Si tə bɑ ě hɑ pɑ́ zhwenyə pwɔk bi pɑ pɑ̀; a bɑ ě hɑ zhwenyə gʉ', zhwenyə ŋkhuŋnyə ba zhwenyə nə nthɔm nɑ bi pɑ̀.

FILIPO 4:13
Pɑ́ gə guŋ ywə awɛ shyə m̀ nə Mo yə e hɑ gʉ' bəm a.

TITO 1:8
E gɔ pɑ dɑ mghʉ̀ɔ, pɑ so nwə pɑpúŋ pɑ gɛ msə̀m, pɑ dəŋdəŋ, pɑ dɔlɔ̌, pɑ bɑ ě zhyə nə tɔm nɑ é,

ROMA 12:1-2
[1] Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.[2] Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

FILIPO 4:8-9
[8] Po'o lə́ mfɑmfɑ́, a guŋ ywə yə ǎ nyənyɔ a, guŋ ywə msəm, ywə yə a dəŋdəŋ á, ywə tə́ mvíŋ, ywə yə pɑ mo kuŋ yɑ a, ywə mku', ywə mà pɑpuŋ ywə bi a pɑ́ pu gho'tə a, guŋ ywə bɔ awɛ pɑ nə́ gənyə́nwə̀ mɔ.[9] Ywə yə po lə́ zhi'tə bəm á, ywə yə po lə́ kwǐ bəm á, ywə yə po lə́ yǔ' bəm á, ywə yə po lə́ yɔ̌ nə́ m̀ á, po ghiŋ nə́ guŋ ywə bɔ awɛ po'o gɑ Si hwitə́ pɑ bi po.

YAKOP 1:19-21
[19] Wɔ mfɑ́ pɑ̌ pyə́ gɑ̌ ŋkhuŋ wɔ te' a, pǒ bɑ pɑ zhyə́. Da' gɑ́ ka mo lo'nyə ju'nwə̀, e kɑ lo'nyə gɔmnwə, e kɑ lo'nyə jɛlúŋ.[20] Nə pa' yɛ̌lúŋ monəŋthə́ tɑ́ gə nwə dəŋdəŋ yə a bɑ̀ yə́ Si a pɑ̀.[21] Po'o lə́ po te mviŋ ba cwəpuŋ nə po; po lɑ hwitə tə ŋkwi ghɔm tsyə a bɑ pu tsə̀ nə po á, a pɑ́ bɑ ǎ ku' nə vɔk vɔ̀k yɔ a.

1 PƐTRƆ 5:6-8
[6] Po fi' nɑ tsɔ́ hɑ́ sí nə pǔ Si pu nthʉɔtʉɔ tə cwə ŋkhǔ' e ŋa' wɔ hɑ̀ thə́;[7] po tak guŋ mnwə mɔ awɛ nə bǔ Si, nə pa' e byap wɔ.[8] Po pɑ́ gə nwə m̀ də̀ŋ! Po pɑ di tə ti. Gɛbo yɔ, Sata, dəŋdəŋ pa' nɔm tə ma' yə ě wə shu' a wə dzamnyə pɑ bə́ŋ po, shəŋ mo yə é gɔ syatə é a.

1 KORINTO 9:24-27
[24] Po ka zhyə́ gɑ pɑ khʉ́dʉ̌ bɑ sim dʉ́ ŋkhʉ́dʉ́ guŋ yap awɛ tə́ da' ta' mo nə təm dəŋdzə́ a? Po khʉ́dʉ̌ m pa' po gɔ cyə́ dzə a.[25] Guŋ pɑ khʉ́dʉ́ awɛ nthya dzʉ kwa' pɑpuŋ. Wap gə po'o nə co'fò yə́ a mi a. Pɑ pɑ gə yɔk pɑ nə co'fò mama.[26] Kwa' myə gɑ̌ ŋkhʉdʉ po'o: La' gɔ m pa' fʉ̀ a pɑ́; biŋ bɑ do'mkəŋ, dɑ nɔk pɑ́ tɑ́ jyə pɑ̀.[27] Tə gɑ̌ shəŋtə ŋkhyəp nɑ́ a, jap e nə ŋkhɛ̀ po'o bwɔk gɑ́ ŋ khɑ tǔŋ lwɔp nə siŋ nwə pu ti nthé a nə́.

1 KORINTO 6:12-20
[12] Pɑ́ ŋ gə guŋ ywə awɛ, tə guŋ ywə awɛ tə gəm nə́ myə pɑ. Pɑ ŋ gə guŋ ywə awɛ tə pɑ ŋ də piŋ nə pɑ ŋkwɔ́ sɔmywə.[13] Tsətsʉ bɑ tsyə vàm, vam pɑ́ nə tsətsʉ, Si piŋ bɑ gɔ sa'tə tsətsʉ pu a vàm. Tə́ nɑ́ mo tə bɑ m nə ghəm pɑ, a bɑ m nə́ Cyəpɔ, Cyəpɔ pɑ yə nɑ́ mo[14] a nəŋ bɑ po'o, Si yə e lə yám Cyəpɔ nə vʉ̌ a pɑ gɔ sɔ' lɑ tʉɔ e nə yám wɔk pɑ.[15] Po ka zhyə gɑ́ nɑ́ tsɔ bɑ́ bú Kristo a? Tə́ gɑ̌ gɔ lɑ bú Kristo nə ghə bú gəgəm a? Gɛ̌![16] Po ka zhyə gɑ́ mo yə e nthamtə pu gəgəm a bɑ pu e cʉ' ta' nɑ́ a? Nə pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Wap pɑpʉə gɔ cʉ' pɑ da' ta' nɑ.[17] Tɑ mo yə e nthamtə pu Cyəpɔ a bɑ pu e cu' ta' zhwenyə.[18] Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

2 PƐTRƆ 1:3-11
[3] Tʉɔ Si bɑ ǎ hɑ guŋ ywə awɛ yə a shə́ŋ nə vɔk ba nə́ nə lɑ mku' biŋ a bi pɑ, nə pa' a bɑ ě ghə pɑ zhyə́ mo yə e ŋkhe wɔk pɑ shyə́ m nə ghu' e ba nə gʉ' e nə gɛfa'.[4] A cyə́ m̀ nə́, nwə pɑpuŋ gwyə yə pu lə ka'nyə bi pɑ a, pu hɑ ya bi pɑ; po'o gɑ po cyə m̀ nə́ po a Si tamtə́ nə́ Si pa' é nə bɑ a, bɑ pu té wɔ nə vɔk bipi yə ghi'nyə dzʉ́ hɑ a.[5] Po pìŋ shyə m̀ po'o shu'tə guŋ gʉ' yɔ awɛ, po kwi' mà pɑpuŋ nə piŋnthʉm yɔ, po kwi' nə zhyə́ nə mà pɑpuŋ.[6] Po kwi' nə tɔm nɑ tsɔ́ nə nə́ zhyə, ŋkwi' nə cəŋtə nthɔm nə nə tɔm nɑ tsɔ́, ŋkwi' nə nə́ lɑ mku' bíŋ nə́ nə cəŋtə nthɔm.[7] Po kwi' nwə msó cəcɑ̌ mfɑ́ nə nə́ lɑ mku' bíŋ, biŋ ŋkwi' ŋkhùŋnyə̀ nə nwə msó cəcɑ̌ mfɑmfɑ̀.[8] Nə pa' po ghə gùŋ mmà pɑpuŋ mɔ̌ tə a yɔm, po cəŋtə́ fǎ nə zhyə Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo.[9] Nə pa' mo yə́ mma pɑpuŋ bɔ yak bi a bɑ fʉ̀, e pɑwə məmtə́ məjyə̀: Bɑ ě tʉɔnyə gɑ́ a bɑ pu lě shu' e nə mhɔ myə́ myə dzə̀.[10] A po'o mfɑmfɑ́, po kaktʉɔ nə cəŋtə nthɔm yɔ pa' Si lə kě wɔ a, ba m̀ pá' é lə cǐ wɔ a; po ghə po'o bɑ pɑ́ po lə la' bvʉtə́ sí.[11] A gɔ pɑ po'o tə́ Si sɔ' hɑ nə ko nə́ Nəfo mama Cyəpɔ yɔk pɑ bíŋ bɑ gɛvɔk wɔk pɑ Yeso Kristo.

EFESO 6:10-20
[10] Nə nə́ mǐŋ, po ghə gʉ' m̀ nə Cyəpɔ, gʉ' nthʉɔtʉɔ yə a bɑ yə́ a.[11] Po kwa dzə́ shù Si tə a ghə po ku' nə cyə Sata nə mgənyə mnwə myə́.[12] Pɑ tə́ bɑwə do' pɑ mu' mo shù pɑ̀, pɑ do' pɑ sa', mtʉɔ ba nə hya yəŋ dzʉ́ jʉ̌m, do' mzhwenyə nwə cwəpuŋ myə́ a bɑ́ kɛbəŋ a.[13] A po'o tə po tɔm dzə́ shù Si tə a sɔ' bɑ nə tyɛ'dzʉ́ bɔkpɔk po kɑ wuŋ bvʉtə si, po ku' nə tiŋnyə thə́ nə cwə yə pǒ ghə guŋ ywə awɛ a.[14] Po lusi! Nyənyɔ pɑ tap yɔ, dəŋdəŋ pa' dzə shù yɔ a,[15] mnthap pɑ mkwə po bɑ nə kʉ́dʉ̌ nə siŋ cùŋ pɑpúŋ hwítə̀.[16] Po ghə kwa' kʉ'shù piŋnthʉm, a gɔ ghə po pimɔk guŋ mkǔŋgó mɔk sata.[17] Po kwi co' ywə vɔk, ba nyə Zhwenyə, yəŋ la'tə gɑ́ Ghɔ̀m Si.[18] A Zhwenyə pɑ shya mcwyɛ'nyə mɔ nə guŋ mghə̌ŋ awɛ, shya ywə yə pǒ do á nə guŋ mcwə awɛ; po pɑ dɑ yɔ lwɔksɛ nə shwyɛ'nyə Si tə pwa nə thə́ pɔ dɔlɔ̌.[19] Ba m nə m̀ yɑ̌: A ghɔm pɑ shwə̌ m̀ nə pɑ nə siŋ nwə cyə zhyənwə Cùŋ pɑpuŋ tə pwɔk.[20] Cùŋ pɑpúŋ yə gɑ̌ bɑ gɛ nthə̌m nə́, bɑ pu cəŋ a nə́. Gɑ̌ gɔ, pa' a bɑ nwə nə m̀ a, pɑ siŋ yá bɔ tə pwɔk.

GALATA 5:13-26
[13] Mfɑmfɑ́, pu bɑ pu lě ŋkhe wɔ gɑ́ po kɑ pɑ mkwɔ. Da' gɑ́ yɔ nə cyətə́ pɑ ŋkwɔ kɑ nyəŋ wɔ m nə mfa' bap nɑ́. Po cyə́ m nə ŋkhuŋnyə bɑ nthɔmnyə bú nə mfa' cəcɑ̌ po.[14] Nə pa' guŋ mco' awɛ bəmtə pɑ́ da' nə ta' ghɔm tsɔ gɑ: O gɔ pɑ kuŋ mo yə ě bəŋ o a pa' o ŋkhuŋ thə nɑ o a.[15] Da' gɑ po pɑ də́mtə́ msuŋ, bɑ pfɑtə nɑ tsɔ́ cəcɑ̌ po, po pɔmtə̀: pǒ gɔ sa'tə nɑ tsɔ pɑ́ wɔ wɔ́.[16] Po yu' ywə yə gɑ̌ gɔm a: Po ghiŋ m nə Zhwenyə, po'o gɑ po kɑ piŋ fa' ywə yə́ bap nɑ́ nə́ shəŋ a.[17] Nə pa' bap nɑ́ nə́ tsə tsyə e shəŋ a, bɑ gɛ bo Zhwenyə, Zhwenyə pɑ́ gɛ bo bap nɑ́, a pɑ cəcɑ̌ pu bɑ pɑ́ fəŋnyə̀; a po'o tə́ la' po pɑ́ gə ywə yə pǒ kuŋ a.[18] Da' gɑ po pɑ gíŋ nə Zhwenyə, bɑ po tə jɑ̀ ŋkwɔ mco' pɑ̀.[19] Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap[20] nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,[21] nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.[22] Tə́ mnthɔm Zhwenyə, po yɔ má: a bɑ ŋkhuŋnyə̀, bɑ ŋwɛnyə̀, bɑ hwitə̀, bɑ nə kyəp tʉ̌m, nə ghə nwə pɑpúŋ, nə yɔ yə mu' mo pɑpúŋ, bɑ piŋnthʉm[23] bɑ nə ghə pyanyə́ nwə, bɑ nə tɔm nɑ́; mco' tə nthébya nə mɔ mnwə̀ pɑ.[24] Pɔ pyə wap bɑ pɔ Kristo a bɑ wap kàm bap nɑ́ thə́ bɛnyəpɛnyə pu a tsə tsyə a bùŋ e a ba tsyə e shəŋ a.[25] Pɑ pɑ́ bvɔk nə Zhwenyə, pɑ pɑ́ giŋ pa' Zhwenyə nə shya wɔk pɑ a.[26] Ka pɑ pɑ́ ŋa'nɑ́, ka pɑ pɑ́ ŋkham mshɛ́ cəcɑ̌ pɑ, ka pɑ pɑ́ gi'nyə cəcɑ̌ pɑ.

TITO 2:1-15
[1] Da' gɑ sɔ' m nə o, la'tə ywə yə a bɑ ǎ pəmtə zhi'nwə dɔlɔ̌ a.[2] A mvo pɔ kɑ pɑ̌ mkʉə pɔ, wap pɑ pɔ bɑ wap ku'nyə, bɑ jyə dhə nwə, bɑ wap lonyə nə piŋnthʉm dɔlɔ̌, nə ŋkhúŋnyə nə nə́ kaktʉɔ.[3] Ba mvo pɑ jwǐ gɔ pɑ ghiŋ pa' ǎ ku'nyə nə pɔ pyə wap bɑ pɔ dɔlɔ̌: wap lə pɑ gɔm mghɔm cwəpuŋ nə pyə shɑ́ pɔ, wap lə pɑ hɑ nɑ́ tsap nə mlu'. Wap gɔ pɑ́ la'tə nwə pɑpúŋ,[4] pɑ zhi'tə bi mgomgo nə pɑ ŋkhúŋ mthə́ pap pu a po pap.[5] Nə cyətə pɑ̌ gə ya'nyə nwə, nə pɑ nthɔm nɑ tsap, nə pɑ ŋkhaktʉɔ dyə pú, bɑ pɑjwǐ pɑpúŋ, bɑ ju'nyə mthə́ pap po'o gɑ pu kɑ captə ghɔm Si.[6] Tɔk ba pó sə̀m nə pɑ gə nwə m də̀ŋ nə guŋ ywə awɛ.[7] La'tə kwa' nə nɑ́ o mtiŋ fa' pɑpúŋ: nə zhi'nwə dɔlɔ̌, nwə mku'də̀ŋ,[8] nə ghɔm dɔlɔ̌, tsyə pɑ́ mo lə kam tsa a, po'o gɑ gɛ bò kɑ̀ yɔ sɔm cwəpuŋ yə e gɔ ghɔm a, sǒ kú e.[9] Mkwɔ yu'nyə bi mtá pap nə guŋ ywə awɛ, wap kɑ pɑ̌ nthe nwə bi pú,[10] wap kɑ tsǎmnyə sɔmywə. Wap pɑ nyənyɔ bi mtá pap nə guŋ mcwə awɛ; a pɑ po'o a mku' cyə m nə pu bɑ nə zhi'nwə Si gɛvɔk wɔk pɑ̀.[11] Gho' Si bɑ a lě da'tə nɑ e, bɑ tsʉ' yə́ ywə vɔk guŋ pɔ awɛ nthəm nə a.[12] A ji'tə wɔk pɑ nə kəŋnyə nə cyətə́ pǐŋ pɑpúŋ ba nə kəŋnyə nwə dzʉ́ yə̌ŋ, po'o gɑ pɑ cwə̌ nə yəŋ dzʉ̌ tə ghə sɛsɛ nwə, bɑ dəŋdəŋ, gə piŋ pɑpúŋ.[13] Tə bɑ nə byap mɔktə̀ pɑpuŋ ba nə yɔ ghu'tə Si gwyə yɔk pɑ̀, ba gɛvɔk pɔ Yeso Kristo.[14] E lě hɑ thə nɑ e nə pɑ̀ tə́ nə ŋkwi wɔk pɑ bi guŋ mhɔ awɛ, ba m̀ nə nə́ shu' pɔ pyə wap gɔ pɑ̀ pɔ pyə́ a, piŋ pɑ kaktʉɔ nə nə fa' mfa' pɑpúŋ a.[15] Yəŋ gɑ pa' o gɔ ghɔm a, pa' o gɔ səso piŋ lɑ kwa' gʉ̌' nə tɔk pɔ a. A sɔmmo kɑ wak o.

YAKOP 3:1-18
[1] Mfɑ pɑ, ka guŋ yɔ awɛ pɑ́ pɑ́ pɑ la'tə. Pǒ zhyə́ nthi cɔk yə pu gɔ sɔ' nə fyɛ' wɔk pɑ á nə nthi pa' guŋ yɔk pɑ awɛ nə nthya a.[2] Mo pɑ tə cwɔ' kwə̀ e nə cwə yə e gɔmnwə á, bɑ e bɑ kwa' mo dɔlɔ̌, bɑ ě ku'nyə nə tɔm guŋ nɑ e awɛ.[3] A bi a pɑ nyəŋ tʉ̌ɔ mshwə̌ mnɔmlěŋ nə gə gɑ wap yu'nyə wɔk pɑ̀, bɑ pɑ dɑ guŋ nɑ tsap awɛ gɔ nə məjyə́ yə pɑ̌ kuŋ a.[4] Po yɔ ba mkənu', e ghu' pɑ gɑ kɑ lə́, ba fəfa yə a nthə e dəm shyə a pɑ shɔk pɑ gɑ kɑlə́, bɑ mo yə e shya kənu' bɔ a dɑ pɑ mu pak tʉ́ɔ nə shyɑ e nə məjyə yə e dɑ m̀ nə a.[5] Ba dəŋdəŋ po'o tʉ̌m mo bɑ pɑ mu kam nə zhəŋ nɑ mo, tə bɑ ŋkha'tə nə mɑ mnwə te'. Mɔk yə a ŋkhə mɑ vǒ a tə bɑ sak pɑ.[6] Ba tʉ̌m mo bɑ mɔk, dzʉ nwə cwəpuŋ; tʉ̌m bɑ cəcɑ́ mkam nɑ mɔk pɑ, bɑ bviŋ guŋ nɑ yɔk pɑ awɛ, ntho guŋ ywə awɛ, tə gehɛnə̀ piŋ ntho e yə a.[7] Sɔm nthi nɔm shɔkcɔ̌k, kə sə́ŋ, kə nɔk kɑ bapgu yə mo ghə nə e kəkɔ a tə̌ wə pɑ̌.[8] Tə sɔ' m nə tʉ̌m mo bɑ mǒ ghə nə e kəkɔ: Ghəghʉɔ tə dhə́, mcɔp zhwə mo![9] Pɑ dɑ pɑ tʉm yɔk pɑ go'tə Cyəpɔ Tá; biŋ bɑ dɑ pɑ yʉ́ nyə́ŋ do nə pɔmnəŋ, mu hwə Si;[10] byanyə ba do nthəm pɑ́ nə ta' shwə yɑmu'. Mfɑ́ pɑ a tə bɑ gɔ pɑ́ po'o pɑ.[11] Pɑ ta' tsəshyə fə shyə́ pɑpuŋ ba shyə dzəzə a?[12] Mfɑ pɑ pɑ́ thə figə yam olivə á? Kɑ thə nthɔm nə gə mlu' yam figə? Pɑ tsə shyə gwɛ lə fə shyə pɑpuŋ.[13] Wɑ̌ cəcɑ̌ po bɑ ě ghə fʉ́ biŋ gə zhyənwə? Mo bɔ lɑ ghiŋ tsyə́ tsyə pɑpuŋ da'tə gɑ́ fʉ̌ gə pɑ mfa' pɑpúŋ.[14] Da' gɑ́ tʉm tsɔ pɑ bɑ ǎ lo nə khiŋ mo dzəzə ba zhwenyə twɔ'nyə po kɑ ghə pa' dzə̌ wə bɑ yɔ a; po kɑ́ nə̌ŋ dɑ mcwanwə mɔ́ baknyə nwə nyənyɔ.[15] Yə bǎ nthi fʉ̌ tə fɑ m̀ kɛbə̀ŋ pɑ̀; a bɑ fʉ́ də̀m ca', fʉ́ nɔm, fʉ́ Sata.[16] Nə pa' paknyə pu a mnwə cwəpùŋ nthəm jʉ̀m nə khiŋ pu a zhwenyə twɔ'nyə.[17] Da' gɑ fʉ̌ yə a fɑ m̀ kɛbəŋ á bɑ tə mviŋ, hwitə̀, bɑ tʉm pɑpuŋ bɑ ŋkwishwə̀, bɑ cɔ̌mmtso ló nə ba nthɔm pɑpúŋ, a tə gə ŋkhyɛ'nyə pɑ, a lə nəŋ bɑ gə mfʉm.[18] Pu dzə nthɔm nwə dəŋdəŋ nthʉ́m hwitə nə pɔ pyə wap fa' mfa' hwitə a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002