A A A A A

Bo personaxe: [Santificación]


2 TESALONIKA 2:13
Tə sɔ' m̀ nə pyə, pyə̌ gɔ pɑ gho'tə Si nə po guŋ mcwə awɛ, wɔ mfɑ́ pyə Cyəpɔ ŋkhuŋ wɔ a, nə pa' a bɑ Si lě shwɔ' wɔ tə fɑ̀ nə nə́ to', shwɔ' wɔ gɑ po vɔ̌k, shyə m nə Zhwenyə yə a dɔnyə mò, ba m̀ nə piŋnthʉm nə nwə nyənyɔ.

2 TIMOTIO 2:21
Mo yə ě lɔnyə nɑ e nə mviŋ myə́ a gɔ sɔ' pɑ nthu' msəm, nthu' dɔlɔ̌ yə a gɔ kwitə Tá, pɑ nə guŋ mfa' pɑpuŋ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 26:18
gɑ o ghyɛ' mnyə map, fɛ wap nə jʉ̌m shya wap nə ŋkha', fɛ wap nə guŋ Sata shya wap bi Si, po'o ga Si lɑ mhɔnwə map nə shwyɛ' wap, hɑ yap ywə yə e hɑ bi pɔ dɔlɔ̌ nthʉm piŋnthʉm shyə m nə m̀ a.

KOLOSAI 2:11
Pǒ shyə́ m nə e bɑ pɔ pyə́ a bɑ pu vó wap m nə yə nthi nə vo mo yə pǔ mo tə bɑ nə a pɑ́, bɑ yə bɔ nə vo mo lě sya nɑ bap yə a bɑ nə po a: A bɑ yə nə vo mo Kristo.

KOLOSAI 3:1-5
[1] Pa' a bɑ po a Kristo yám nə vʉ̌ a, po cə́ŋ pɑ ywə yə a bɑ m thə́, tsʉ' yə Kristo bɑ nə, bɑ ě cwə nə ghə́ŋ tʉɔ Si a.[2] Ywə yə pǒ shəŋ a bɑ m thə́, a tə bɑ m̀ sǐ dəmcǎ' pɑ́.[3] Nə pa' a bɑ pǒ pfʉ́, vɔk yɔ pu Kristo pɑ́ bɑ ǎ tʉmnyə nə Si.[4] Cwə yə́ Kristo yə e bɑ vɔk yɔ a gɔ sɔ' tə́m pu yɔ e a, ba wɔ yɔ po a pu pəmtə nthəm pu yɔ wɔ po a pú nə ghu'.[5] Po ghə ywə yə a bɑ nə po bɑ yə́ dəmcǎ' a, a pfʉ́: Nwə ghap, mvíŋ, nə yap tʉ̌m nə ywə, nə cəŋ ywə bɔkpɔ̌k, ba ghi'nyə yə a bɑ nə ghamtə kətwɔk a.

EFESO 1:13
Po lě biŋ shyə m nə e, mu'cʉ́m ju' ghɔmnwə nyənyɔ, cuŋ pɑpúŋ yə a bvɔk wɔ a. Po lě biŋ e, pu yap stam Zhwenyə yə pu lə ka' a,

GALATA 2:20
Gɑ bɑwə bvɔ̌k, da' gɑ a tə́ jɑ̌ a pɑ́, Kristo nə bɑwə bvɔk nə m̀. Nə pa' kwa' vɔk a cwəlɔ nthʉm bap nɑ́, gɑ̌ bɑwə bvɔk yá m nthʉ̌m piŋnthʉm, piŋnthʉm nə Mú Si yə e lə kùŋ a tə hɑ vɔk e nə thə a lə.

EBRAIKA 2:11
Nə pa' Mo yə e dɔnyə pɔmnəŋ ba pɔ pyə e dɔnyə wap a nthəm pɑ nə ta' tsʉ'. A po'o tə sǒ lə pɑ ŋkhú é nə ké wap gɑ mfɑ́ pyə́

EBRAIKA 9:14
Bi a nəŋ bɑ po'o bɑ mcʉ̌m sʉ'ʉ nə mcyə Kristo nə nə cu' wɔp pɑ̀? A lě shyə m̀ nə zhwenyə mama, e hɑ nɑ é bi Si pa' tsə pwɔ' dɔlɔ̌ a. Mcyə myə gɔ sɔk tʉm tsɔk pɑ nə mfa' cwəpuŋ, po'o gɑ pɑ pɑ fa' bi Si nthʉɔtʉɔ.

EBRAIKA 10:10-14
[10] A po' tə a bɑ pɑ lě dɔnyə shyə m nə pwɔ' nɑ́ Yeso Kristo tsyə pu lə nuŋ ŋkwi cʉ̌m mama a.[11] Bǎ ya ŋkhamsi lə́ nthiŋnyə nə tsʉ' fa' é guŋ mtyɛ'dzʉ́ awɛ bɑ fa' fà' tsyə́, bɑ nuŋpwɔ' tsyə a ka ku' nə la' nthe mhɔnwə mo a.[12] Da' gɑ́ kwa' yʉ́ le shwə́ tə nuŋpwɔ' ŋkwi cʉ̌m mama nə mhɔnwə, shwə nə ghə́ŋ tʉɔ Si mama.[13] E bɑwə byap cwəlɔ gɑ mghɛ bò pyə́ cʉ' tsʉ' tʉ́ mkwə myə́.[14] E lě shyə m̀ nə ŋkwi' nuŋpwɔ', dɔnyə pɔ pyə e dɔnyə wap a mama.

EBRAIKA 12:10-14
[10] Wap nthebya nə pɑ pɑ́ nə mú kam cwə dzʉ̌; tə sɔ' m nə Ta bɔ, e pɑ nthɔk wɔk pɑ bɑ nə ŋkhuŋ pɑ wɔk pɑ po'o gɑ e hɑ dɔlɔ́ e bi pɑ.[11] Pu tə bɑ shɔk mo cwə o bɔ o ŋwɛnyə pɑ. O ŋiŋtə pɑ sə o. Da' gɑ a sɔ' jʉm, pɔ pyə a lě siŋ wap a, a yam nthɔm ŋwɛnyə, nthɔm dəŋdəŋ nə pú.[12] Po ghə bǔ myə a pwa a ba mkwə myə ǎ wə səŋsəŋ a a tiŋnyə dəŋdəŋ.[13] Po piŋ gə məjyə dəŋdəŋ nə mkwə mɔ po'o gɑ ŋkho'tə̀ kɑ vʉsi, e yɛ̌.[14] Po cəŋ gɑ́ hwitə pɑ́ cəcɑ̌ po pu a guŋ pɔ awɛ, biŋ shəŋ ba nə pɑ dɔlɔ̌ yə mo pɑ tə ghə yá bɑ pɑ e lə yɔ Cyəpɔ a.

EBRAIKA 13:12
A po'o tə Yeso lě nə lɑ mcyə myə lɔnyə pɔmnəŋ, jɔgo' pɑ m jʉm pě.

1 KORINTO 1:2
Bi cu'tə Si yə a Korinto, bi pɔ pyə pu lɔnyə wap nə Kristo Yeso, wap ghɔ pɑ́ pɔ dɔlɔ̌ pu a pɔ pyə wap ŋkhe tso Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo, Cyəpɔ yap ba yɔk pɑ a;

1 KORINTO 6:11
Tsə bɔ nə nəŋ bɑ ywə yə po lə́ bɑ́ yá, kɑ shɑ́ pɔ cəcɑ̌ pó lə. Tə́ a bɑ pu lě sɔk wɔ, a bɑ pu lě shu' wɔ, a bɑ pu lě jap wɔ dəŋdəŋ shyə m nə́ tsǒ Cyəpɔ Yeso Kristo ba m nə́ Zhwenyə Si yɔk pɑ.

1 YOHANE 1:9
A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.

1 YOHANE 3:9
Mo yə pu tsə e m nə Si a tə biŋ hɔnwə pɑ, nə pa' gwya Si bɑ̀ nə e; bi a pɑ e lə nəŋ biŋ hɔnwə pɑ, nə pa' a bɑ pu tsə e m nə Si a.

1 PƐTRƆ 1:2
bɑ shwə pa' mghʉɔ, bɑ wap sa mtsʉ'mtsʉ' bɑ pu lě shi wɔ shyə m pa' Si Tá lə la' jap a, shyə m̀ nə pa' Zhwenyə dɔnyə wɔ, gə gɑ́ po pɑ́ ju'nyə Yeso Kristo, tə mcyə myə zhwɔ' wɔ. A gho' ba hwitə sɔ' nə́ po kwa' vəŋ e!

1 TESALONIKA 4:3
Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,

1 TESALONIKA 5:23
A Si hwitə́ ghɔ shəŋtə́ dɔnyə wɔ pɑ́ kwa' yʉ́, biŋ byap zhwenyə yɔ, ba tʉm tsɔ́ pu a nɑ yɔ gɑ́ a sɔ' bɑ tə bya nə cwə yə́ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo gɔ sɔ' sɔ' a.

2 KORINTO 5:17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.

1 TESALONIKA 4:3
Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,

1 TESALONIKA 5:23
A Si hwitə́ ghɔ shəŋtə́ dɔnyə wɔ pɑ́ kwa' yʉ́, biŋ byap zhwenyə yɔ, ba tʉm tsɔ́ pu a nɑ yɔ gɑ́ a sɔ' bɑ tə bya nə cwə yə́ Cyəpɔ yɔk pɑ Yeso Kristo gɔ sɔ' sɔ' a.

2 KORINTO 5:17
A bɑ po'o tə a bi a mo pɑ m nə́ Kristo bɑ a bɑ e cʉ' mo sə́. Bvo dzʉ̌ bɑ ǎ cyə, ywə yə a bɑ cwəlɔ a bɑ pɑ ywə sə́.

2 KORINTO 12:21
Gɑ̌ wə́ bwɔk gɑ́ pɑ cwə yə gɑ gɔ piŋ cyə a, Si a fi' a hɑ si dzə̌ po, ŋ də piŋ dɔ nə thə pɔ jɔmyɔ̌m pyə wap lə la' hɔnwə̀, wap lə piŋ bʉɔtʉm tsap nə́ bɔkbɔk mnwə map, nə ghiŋ cwəpuŋ tsap ba nə nwə ghap a!

YOHANE 17:17-19
[17] Lɑ́ nyənyɔ dɔnyə wap: Ghɔm tsǔ bɑ́ nyənyɔ.[18] Dəŋdəŋ pa' o nthəm a nthʉ́m dzʉ́ a, gɑ̌ tə́m wap nthʉm dzʉ́.[19] Gɑ̌ guŋ bɑ yɑ̌ pɑ nə pú, po'o gɑ ba wap yap wuŋ bɑ́ pɑ nə nyənyɔ.

FILIPO 1:6
Gɑ̌ cəŋtə́ jyə́ gɑ: Mo yə e lə to' fa' pɑpúŋ nə po a gɔ lɑ nə ghɔ dzə̀ tə la' myəŋ nə tyɛ'dzʉ́ Yeso Kristo.

FILIPO 2:13
Nə pa' Si nə gə tə nə́ cə́ŋ ba nə ghə pɑ́ nə po pa' e nə jap a.

ROMA 6:6
Pɑ cəŋtə ju' nwə yə̌ŋ: A bɑ pu lə ŋkham e pu a bvo mo yə a bɑ nə pɑ̀ a thə́ bɛnyəpɛnyə po'o gɑ nɑ́ mhɔ yɔk pɑ̀ sa'tə, tə́ pɑ lə piŋ bɑ ŋkwɔ mhɔ pɑ̀.

ROMA 15:16
gɑ́ myə pɑ́ gɛfa' Yeso Kristo bi pɑ tə pɑ́ pɑ Yudea, bɑ gɛfa' Cuŋ pɑpuŋ Si, po'o gɑ pɑ tə pɑ pɑ Yudea cʉ' ywə hɑ hɑ̌ yə Zhwenyə Dɔlɔ̌ dɔnyə yá a puŋ bi Si a.

2 PƐTRƆ 1:2-4
[2] A gho' pu hwítə sɔ' bi po kwa' dù é shyə́ m nə́ nə zhyə Si ba Yeso Cyəpɔ yɔk pɑ̀.[3] Tʉɔ Si bɑ ǎ hɑ guŋ ywə awɛ yə a shə́ŋ nə vɔk ba nə́ nə lɑ mku' biŋ a bi pɑ, nə pa' a bɑ ě ghə pɑ zhyə́ mo yə e ŋkhe wɔk pɑ shyə́ m nə ghu' e ba nə gʉ' e nə gɛfa'.[4] A cyə́ m̀ nə́, nwə pɑpuŋ gwyə yə pu lə ka'nyə bi pɑ a, pu hɑ ya bi pɑ; po'o gɑ po cyə m̀ nə́ po a Si tamtə́ nə́ Si pa' é nə bɑ a, bɑ pu té wɔ nə vɔk bipi yə ghi'nyə dzʉ́ hɑ a.

1 TESALONIKA 4:3-5
[3] Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,[4] gɑ bǎ yá mo lə́ nə po zhyə́ nə ghə yə mjwǐ tə bvɔk nə dɔlɔ̌ pu a mku',[5] e kɑ́ wuŋ nthak gɑ́ ghi'nyə lɑ e gɔ pa' pɑ tə pǐŋ Si pyə a tə bɑ wap zhyə Si á gə a.

YOHANE 15:1-4
[1] Gɑ̌ bɑ thə́ mlù' nyənyɔ, Tá a pɑ mo yə é dé thə́ bɔ a.[2] Bǎ ya pú thə́ lə́ yə a la nə m̀, tə́ la' á pɑ jam nthɔm a, e nthé é; tə́ yə pǔ thə yə a jam nthɔm a, é pɑ só tə́ a cəŋtə́ jam.[3] Ghɔm tsyə gɑ gɔm a bɑ a e da' só wɔ.[4] Po cwə nə m̀ pá' gɑ̌ shwə nə po a! Dəŋdəŋ pa' pǔ thə pɑ tə la nə to thə ba a tə́ gɔ yam nthɔm do e a pɑ̀, a bɑ dəŋdəŋ po'o nə po bi a pɑ gɑ po ka cwə nə m̀.

ROMA 6:1-23
[1] A po'o bɑ da'tə́ gɑ kɑ? Pɑ gɔ wuŋ pɑ nthʉm mhɔ tə gho' yɔm a?[2] Gɛ̌! Cwə yə a bɑ pɑ̌ pfʉ́ nə mhɔ a, pɑ̌ gɔ piŋ vɔk nthʉm mhɔ m gɑ́ kɑ?[3] Kɑ pǒ bɑwə dʉɔnyə gɑ guŋ yɔk pɑ̌ awɛ pyə́ pɑ lə kwishyə m̀ nə Yeso Kristo a, pɑ lə ŋkwishyə po'o nə vʉ́ é?[4] A shyə m nə kwishyə, nə vʉ e, bɑ pú lé nthə̀ŋ wɔk pa pú, po'o gɑ́ pa' Kristo lə yǎm nə vʉ̌ a, nə́ nə ghu' Tá a, ba wɔk pɑ̀ yɔk pɑ̀ vɔ́k m nə vɔ̀k sə́.[5] Nə pa' a pɑ gɑ pɑ lě nthamtə nə e nthʉm vʉ́ é, bɑ pa pú gɔ sɔ' piŋ tamtə pɑ́ po'o nthʉm nə yam nə vʉ́ e.[6] Pɑ cəŋtə ju' nwə yə̌ŋ: A bɑ pu lə ŋkham e pu a bvo mo yə a bɑ nə pɑ̀ a thə́ bɛnyəpɛnyə po'o gɑ nɑ́ mhɔ yɔk pɑ̀ sa'tə, tə́ pɑ lə piŋ bɑ ŋkwɔ mhɔ pɑ̀.[7] Nə pa' mo yə ě pfʉ́ a tə́ jɑ ŋkwɔ mhɔ̀ pɑ̀.[8] Tə́ a bi a pɑ bɑ pa Kristo pəmtə npfʉ́ bɑ pɑ̌ biŋ gɑ ba pa pu gɔ sɔ' pəmtə vɔk.[9] Pɑ bɑ̀ pɑ̌ cəŋtə jyə gɑ́ Yeso yam nə vʉ̌, e lə ghɔ tə́ piŋ pfʉ́ pɑ́; nə pa' vʉ̌ ka piŋ gə sɔm gʉ' nə e.[10] Nə pa' e nə pfʉ̌ po'o, pfʉ́ m nə mhɔ ŋkwi cʉ̌m; biŋ bvɔk cwəlɔ bɑ bvɔk m nə Si.[11] Ba wɔ yɔ po sɛ gɑ̀ po lě pfʉ́ nə mhɔ, biŋ bvɔk m nə Si shyə m nə Yeso Kristo.[12] Pa' ǎ pɑ po'o a, ka mhɔ piŋ sa' nɑ tsɔ tsyə a bɑ̀ nɑ vʉ̌ a, gə po pɑ̀ ju'nyə bi e nə tsə ghi'nyə tsyə.[13] Ka po piŋ hɑ bú mɔ bi mhɔ pa' tsə shù msɔkmsɔk mnwə myə a; po hɑ bú mɔ nə gə tsə shù nwə dəŋdəŋ, bɑ fa' bi Si pa' pɔ pyə wap yam nə vʉ̌, bvɔk a.[14] Nə pa' mhɔ tə gɔ sɔ' kwi' ghə sɔm gʉ' nə po pɑ̀, nə kɑlɑ́ po tə́ jɑ m nə nwə mco' pɑ, po bɑ m nə gho'.[15] Tə́ kɑ́? Tə jyə gɑ́ pɑ gɔ hɔnwə pa' pɑ tə́ jɑ m nə nwə mco' a lə́? Pa' pɑ bɑ m nə gho' a lə́? Gɛ̌![16] Po ka zhyə gɑ po piŋ bi mo gɑ po gɔ fa' bi e pa' ŋkwɔ a, pɑ yu'nyə e, bɑ po bɑ mkwɔ mo yə́ po ju'nyə e a, kɑ mkwɔ mhɔ myə a dɑ mo gɔ nə vʉ̌ a, kɑ nə yu'nyə yə a dɑ mo gɔ nə nwə dəŋdəŋ a?[17] Pɑ hɑ gho'tə Si: Po lə́ bɑ mkwɔ bi mhɔ, da' gɑ po lě ju'nyə nə guŋ tʉm tsɔ awɛ nə́ ywə yə pu lə zhi'tə wɔ, nthak wɔ nə a.[18] Po lě nthəm ŋkwɔ bi mhɔ, ji ŋkwɔ nwə dəŋdəŋ.[19] Gɑ bɑwə gɔm pɑ ghɔm monəŋthə́ bi po, nə pa' a bɑ pǒ pwa. Dəŋdəŋ pa' a bɑ po lě hɑ bú mɔ pa' mkwɔ a bi nwə cwəpuŋ ba nə paknyə yə a gə pu tʉɔthə́ bi Si a, cwəlɔ po hɑ bú mɔ pa' mkwɔ a nə nə fa' fà' dəŋdəŋ yə a dɔnyə mo a.[20] Cwə yə po lə bɑ mkwɔ bi mhɔ a, nwə dəŋdəŋ pɑ bɑ a ka ghə sɔm shɛ nə́ po.[21] Po lě jám ma nthi nthɔ̌m? So bɑwə tyɛ' ɔ ŋkhú wɔ nə, nə pa' a gɔ miŋ nə vʉ̌.[22] Tə́ cwəlɔ yə a bɑ po təm ŋkwɔ bi mhɔ biŋ shʉ' mkwɔ bi Si a, pǒ jam nthɔm myə a gɔ m nə nə lɔnyə mo a, myə a gɔ miŋ nə vɔk mama a.[23] Nə pa' mcwɔ'fa' mhɔ bɑ vʉ́; tə ywə yə Si hɑ bi mo pɑ́ néné a a bɑ vɔk mama shyə m nə Yeso Kristo Cyəpɔ yɔk pɑ̀.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002