A A A A A

Bo personaxe: [Modestia]


1 KORINTO 12:23
a piŋ bɑ́ po'o myə pɑ jɔ gɑ mku' tə́ gyɛ' bɑ nə a pɑ nə́ pɑ myə pɑ̌ nyəŋ mku' nə te'te' a. Myə́ tə dəŋ nə bɑ́ myə́ pɑ̌ nyə́ŋ dəŋ nə a.

1 TIMOTIO 2:8-10
[8] Gɑ̌ shəŋ gɑ pɑ bɛ pɑ shwyɛ'nyə Si nə guŋ mtsʉ' awɛ, bɑ ŋkha' bu dɔlɔ̌ kɛbəŋ, tə yɛ̌lúŋ, tə fəŋnyə.[9] Sɔ' nə pɑjwǐ, wap pɑ dɑ msəm ŋkwadzə, wap kwadzə́ mku', tə ŋa'nɑ́: wap kɑ́ pǎ' thə́, kɑ gə mkwɛ gɔl lə, kɑ tsədzə tʉɔdəŋ, kɑ tsə mkwiŋ tʉɔdəŋ lə.[10] Wap kwa pɑ mfa' pɑpúŋ myə a bə̀mtə nə pɑ̀ jwǐ pyə́ wap dɑ mku' biŋ Si a.

1 PƐTRƆ 3:3-4
[3] Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.[4] A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.

ROMA 12:2
Ka po ghiŋ m nə pa' yəŋ dzʉ̌ wə bɑ a. A zhyə̌nwə yɔ kwyəpnyə wɔ, po zhyə ywə yə Si shəŋ a: Ywə yə a bɑ a puŋ a, ywə yə a ŋwɛnyə bi e a, ywə yə a bɑ ǎ cəŋtə buŋ a.

MATIO 5:28
Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ́ mo yə e lɑ mnyə ghi'nyə dé mjwǐ a, bɑ pu é é da' gə ghap nthʉm tʉm e.

1 PƐTRƆ 3:3
Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.

1 KORINTO 6:19-20
[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?[20] Mo bɑ e lě nuŋ dəŋ ŋkhap nə jo wɔ. Po lɑ nɑ́ tsɔ gu'tə Si.

1 KORINTO 10:31
Kɑ́ po dzʉ́ pɑ ywə́ lə, kɑ́ po nwə́ pɑ ywə lə́, kɑ a bɑ pɑ́ kɑ́ lə́, po ghə guŋ ywə awɛ nə́ nə gu'tə Si.

1 TIMOTIO 3:2
A po' tə dé tsʉ́' gɔ pɑ́ mo yə pu tə wə ŋkhyak e nə sɔmywə a pɑ́; bɑ ě lɔm ta' mjwǐ, e lə pɑ́ kʉ́ə mo, e pɑ gɛ fʉ̌, gɛ mku', bɑ ě zhyə nə lɑ mghʉɔ, bɑ ě ku' nə zhi'tə mo ywə.

LUKASI 17:1
Yeso ghɔm bi pɑkhʉ̌ pyə gɑ: Sɔmywə yə bi a pɑ a kɔ ywə fa'tə á a tə̌ wə pɑ́, tə gǒ' bɑ bi mo yə a gɔ cyə m nə e a.

EFESO 2:10
Nə pa' yʉ́ nə lə́ bəm wɔk pɑ̀; e lě bəm wɔk pɑ̀, shyə m̀ nə Yeso Kristo, po'o m nə́ mfa' pɑpuŋ myə́ Si lə la' nyaptə́ tə tyɛ', po'o gɑ pɑ pɑ́ fa' a.

ROMA 14:13
Pɑ ya' nə pɑ fyɛ' nɑ́ tsɔk pɑ cəcɑ̌ pɑ. Pɑ pɑ sa' m gɑ ka fɑ mo pɑ ywə yə yə mu' fɑ gɔ cyə m nə́ vʉ̀si a, kə ywə fa'tə lə.

1 PƐTRƆ 3:3-5
[3] Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.[4] A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.[5] Yəŋ bɑ nthi mkwiŋ pa' pɑjwǐ dɔlɔ̌ pyə wap lə mɔktə Si, bɑ ju'nyə mthə́ pap a lə ŋkwiŋ a:

1 PƐTRƆ 1:14
Dəŋdəŋ pa' pɑkhʉ̌ pyə wap ju'nyə a, kɑ po vɔk vɔ̀k ghi'nyə yə a lə bɑ nə po cwə dzə cwə yə po lə jɑ́ nthʉ́m fʉmnyə̀ a.

1 PƐTRƆ 3:1-4
[1] Ba wɔ yɔ, wɔ pɑjwǐ, po yu'nyə bi mthə́ pɔ, po'o gɑ́ shɑ pɔ kəŋnyə pɑ nə piŋ Ghɔm, wap cyə m̀ nə́ ghìŋ pɑjwǐ pap biŋ tə ghɔm,[2] nə pa' wap yɔ ghiŋ tsɔ a pɑ́ ghìŋ tə bya, bɑ ghìŋ msəm.[3] Tsɔ́ tsə́ mkwiŋ kɑ pɑ̌ pɑ ywə yə pu jɔ a: nəŋthə́ ba' pǎ', tsə́dzə́ tʉɔ gɔl, kɑ nə kwa dzə ŋa' nɑ́ lə.[4] A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.

1 YOHANE 2:16
Nə pa' tsə dzʉ, ghi'nyə nɑ, ghi'nyə mnyə, ŋa'nɑ nə fʉ dzʉ tə fɑ m bi Ta pɑ. A fɑ m bi dzʉ.

ROMA 12:1
Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.

1 TIMOTIO 4:8
Nə zhi'tə ywə m̀ nə nɑ́ mo na' ŋkwitə́, da' gɑ nə zhi'tə nə lɑ mku' bíŋ ŋkwitə nə guŋ ywə awɛ. A bɑ ǎ ghə mka'nyə vɔk, vɔk cwəlɔ ba yə vɔk yə a gɔ tə́ sɔ' a.

FILIPO 2:5
Po pɑ bvɔk po'o cəcɑ̌ po pa' pú bvɔk nə Yeso Kristo a:

1 PƐTRƆ 3:4
A tsɔ́ tsə́ mkwiŋ pɑ ywə yə a bɑ ǎ tʉmnyə̀ nthʉm tʉm po, bɑ tsə́dzə́ tsyə a tə bì a pɑ́, bɑ zhwenyə byanyə, zhwenyə hwítə̀, tsə́dzə́ tsya a bɑ á ghə dəŋ gwyə́ dzə̌ Si a.

1 TIMOTIO 2:10
Wap kwa pɑ mfa' pɑpúŋ myə a bə̀mtə nə pɑ̀ jwǐ pyə́ wap dɑ mku' biŋ Si a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002