English
A A A A A

Bo personaxe: [Responsabilidade]

ROMA 14:12
A bɑ po'o tə bǎ ya mo lə nə pɑ̀ pɑ́ gɔ sɔ' siŋ myə́ mcùŋ bi Si pɑ́ nə yə thə́.

ROMA 1:20
Nə pa' tə fɑ nə nə́ nyaptə dzʉ̌, tsə dɔlɔ̌ Si tsyə́ pú tə́ jɔ a pɑ, yə a bɑ tʉɔ mama, ba pa' e nə bɑ a, pu jɔ nə mfa' myə, nə zhyənwə; a po'o tə bi a pu lə lɑ sɔmywə nə shwyɛ' wap pɑ.

YAKOP 5:16
Po pɑ biŋ mhɔ mɔ cəcɑ̌ po, biŋ bɑ shwyɛ'nyə Si cəcɑ̌ po nə wɔ́wɔ́, po'o gɑ po yɛ̌. Gʉ̌' bɑ nə mcwyɛ'nyə mo dəŋdəŋ, a pɑ́ fa'.

ROMA 2:12
Guŋ pɔ pyə wap lə hɔnwə tə zhyə mco' a, wap gɔ sɔ' pfʉ pɑ tə zhyə mco'; pɔ pyə wap lə nə hɔnwə bɑ wap zhyə mco' a, pu gɔ sɔ' lɑ mco' fyɛ' wap.

LUKASI 12:47-48
[47] Gɛfa' yɑ yə a bɑ e zhyə ywə yə tap e shəŋ a, la' e nəŋ nyaptə sɔmywə, la' e ghə pá' tap e shəŋ a, mgwa mshɔm myə́ gɔ sɔ' yɔm te' o.[48] Tə mo yə e ka zhyə a, la' e nəŋ gə a, pu tə́ gɔ sɔ' ghyɛ' cwɔ e pɑ. Pu gɔ sɔ' kwi a yɔm bi mo yə pu le hɑ bi e a yɔm a, həŋtə a yɔm bi mo yə pu le dwɔ' bi e tə a yɔm a!

1 TESALONIKA 5:11
A po'o tə́ po gɔ pɑ́ təmtə́ wɔ́ wɔ́ cəcɑ̌ po, pɑ kwyətə́ wɔ́ wɔ́ cəcɑ̌ po pa' pǒ ji gə a.

YAKOP 4:17
Mo yə ě zhyə nə ghə nwə pɑpuŋ da' gɑ la' e ghə a, bɑ ě kwa mhɔ.

ROMA 4:15
nə pa' mco' hɑ yɛlúŋ; tsʉ' yə mco' tə nə a pɑ́, nə pɔptə mco' lə pɑ́ tsʉ'u.

1 TIMOTIO 1:10
Pɑ ghə ghap, pɑ lɑ mbɛ pa' mjwǐ a, pɑ tɛ mkwɔ, pɑ cwanwə̀, pɑ kɔ́mkɔ kheŋnyə pu a guŋ ywə awɛ yə a ŋkhəŋnyə zhi' nwə dɔlɔ̌.

MATIO 12:36
Tɑ́ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔmnəŋ gɔ sɔ' pa' nwə nə mghɔm cwəpuŋ myə a lə təm shwə́ pu a.

LUKASI 12:48
Tə mo yə e ka zhyə a, la' e nəŋ gə a, pu tə́ gɔ sɔ' ghyɛ' cwɔ e pɑ. Pu gɔ sɔ' kwi a yɔm bi mo yə pu le hɑ bi e a yɔm a, həŋtə a yɔm bi mo yə pu le dwɔ' bi e tə a yɔm a!

EFESO 5:21
Wɔ pyə́ pǒ bwɔk Kristo a, po pɑ́ ju'nyə cəcɑ̌ po.

EBRAIKA 10:25
Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.

MATIO 12:36-37
[36] Tɑ́ gɑ siŋ wɔ gɑ́ pɔmnəŋ gɔ sɔ' pa' nwə nə mghɔm cwəpuŋ myə a lə təm shwə́ pu a.[37] Nə pa' a gɔ sɔ' cyə pɑ́ m nə mghɔm mǔ tɑ́ o təm nə shɛ́, piŋ cyə pɑ́ m nə mghɔm mǔ tɑ́ o kó nə shɛ́.

GALATA 6:1-2
[1] Mfɑmfɑ́, a pɑ́ gɑ po ghəm mo bɑ ě hɔnwə, bɑ wɔ mghɛ Zhwenyə nə gɔ lɑ pɑ́ zhwenyə hwitə nə sìŋ é; kwa' wə pɔmtə́. O ka zhyə́ gɑ́ pɑ mləŋtə ko nə wə yu a?[2] Po pəmtə́ ŋkwa mpi' mɔ cəcɑ̌ po; po'o gɑ́ po ghiŋ nə mco' Kristo.

EBRAIKA 10:24
Pɑ kɑ́ ti cəcɑ̌ pɑ nə nə pɑ nthənyə wɔk wɔk pɑ nə ŋkhùŋnyə bɑ nə mfa' pɑpúŋ.

1 YOHANE 2:2
bɑ ywə nə nuŋpwɔ' nə sɔk mhɔnwə mɔk pɑ, tə da' mɔk pɑ a, ba myə guŋ dzʉ awɛ.

2 KORINTO 5:10
Nə pa' pu gɔ sɔ' fyɛ' wɔk pɑ̀ dzə̌ dyə fyɛ' Cyəpɔ, pɑ jɔ́jɔ́, po'o gɑ bǎ wɑlɑ́ kwi mcwɔ'fa' nə ywə yə e lə ghə cwə yə e lə́ jɑ nthʉm nɑ́ e a, gə a pɑ yə pɑpuŋ kɑ yə cwəpuŋ lə.

2 KORINTO 4:17-18
[17] Nə pa' ghəghʉɔ yɔk pɑ cwəlɔ ka ku' sɔmywə nə dəŋ mɑ ghu'tə mama yə a bɑwə nyaptə yá bi pɑ a.[18] Ywə yə pɑ shəŋ a tə bɑ ywə yə pu wə jɔ a pɑ́, a bɑ ywə yə pu tə jɔ a pɑ, nə pa' ywə yə pu jɔ a gɔ sɔ' mi, tə́ ywə yə pu tə́ jɔ a pɑ́ bɑ mama.

EFESO 4:25
Pǒ bɑ pú té cwanwə̀ nə po: bǎ wɑlə́ ghɔm pɑ nwə nyənyɔ bi mo yə e bəŋ e, nə pa' pɑ bɑ́ pɑ bǔ ta' nɑ.

GALATA 6:2
Po pəmtə́ ŋkwa mpi' mɔ cəcɑ̌ po; po'o gɑ́ po ghiŋ nə mco' Kristo.

MFA' MGHƐ NTHƏM 14:17
Da' gɑ nə ghə po'o bɑ da'tə nwə pɑpuŋ e bi pu, nə pa' e gə bə̀ŋ fɑ kɛbəŋ, gə tsə puŋ, e hɑ bi pó, mtʉm mɔ́ pɑ ŋwɛnyə.

2 KORINTO 2:6
A sɔ' m nə mo bɔ bi a cu'tə cɔktə e bɑ ǎ ku' pa' a.

1 KORINTO 1:10
Tə́ gɑ wə səso wɔ mfɑmfɑ́ shyə m nə tsǒ Cyəpɔ yɔk pɑ̀ Yeso Kristo gɑ: Po pɑ ŋkwishwə, a ŋkhyɛ'nyə kɑ pɑ cəcɑ̌ po; po cəŋtə nthamtə́ nthʉm ta' zhwenyə, ba m nthʉ̌m ta' ŋkwɛnyə.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002