A A A A A

Bo personaxe: [Integridade]


1 PƐTRƆ 3:16
Da' gɑ̀ gə po'o pɑ́ nə byǎnyə́ pu a mku', biŋ gə tʉ́m pɑpuŋ, po'o gɑ́ nə nwə yə pu bɑwə nthɛmnɛ mɔ nə a, a sǒ kú pɔ pyə wap nthébya nə ghiŋ pɑpúŋ tsɔ shyə́ m nə́ Kristo a.

2 KORINTO 8:21
Pyə wə shəŋ gɑ́ a pɑ pɑpuŋ nə mnyə Si ba nə mnyə pɔmnəŋ.

YOHANE 14:6
Yeso ghɔm bi e gɑ: Gɑ̌ bɑ məjyə, bíŋ bɑ́ nyənyɔ, bíŋ bɑ vɔk. Sɔmmo tə́ gɔ bi Tá tə cyə pɑ m nə m̀ pɑ.

EBRAIKA 13:18
Po cwyɛ'nyə Si nə pyə nə pa' pyə̌ zhyə gɑ́ pyə ghə kwa' tʉm dɔlɔ̌, biŋ bɑwə ŋkhaktʉɔ nə ghiŋ pɑpuŋ nə guŋ ywə awɛ.

LUKASI 6:31
Ywə yə pǒ shəŋ gɑ pɔmnəŋ ghə nə po a, po ghə ywə bɔ nə pu.

FILIPO 4:8
Po'o lə́ mfɑmfɑ́, a guŋ ywə yə ǎ nyənyɔ a, guŋ ywə msəm, ywə yə a dəŋdəŋ á, ywə tə́ mvíŋ, ywə yə pɑ mo kuŋ yɑ a, ywə mku', ywə mà pɑpuŋ ywə bi a pɑ́ pu gho'tə a, guŋ ywə bɔ awɛ pɑ nə́ gənyə́nwə̀ mɔ.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002