English
A A A A A

Bo personaxe: [Abstinencia]

2 KORINTO 12:21
Gɑ̌ wə́ bwɔk gɑ́ pɑ cwə yə gɑ gɔ piŋ cyə a, Si a fi' a hɑ si dzə̌ po, ŋ də piŋ dɔ nə thə pɔ jɔmyɔ̌m pyə wap lə la' hɔnwə̀, wap lə piŋ bʉɔtʉm tsap nə́ bɔkbɔk mnwə map, nə ghiŋ cwəpuŋ tsap ba nə nwə ghap a!

2 TIMOTIO 2:22
Khʉ́ mnwə cwəpuŋ myə ŋkhɛmo ŋkhuŋ ma a, cə́ŋ nwə dəŋdəŋ, shəŋ piŋnthʉm, ba ŋkhuŋnyə, ba hwitə pu a pɔ pyə wap dɑ tʉ̀m dɔlɔ̌ ŋkhe Cyəpɔ a.

MFA' MGHƐ NTHƏM 15:20
Pɑ və bi pu da' gɑ wap pwɔk mviŋ mkətwɔk, ba nwə ghap, ba nə báp yə e fám a, ba mcyə.

KOLOSAI 3:5
Po ghə ywə yə a bɑ nə po bɑ yə́ dəmcǎ' a, a pfʉ́: Nwə ghap, mvíŋ, nə yap tʉ̌m nə ywə, nə cəŋ ywə bɔkpɔ̌k, ba ghi'nyə yə a bɑ nə ghamtə kətwɔk a.

EFESO 5:3
Sɔm nthi nwə ghap, kɑ bɔkbɔk nwə̀, kɑ ghi'nyə lə kɑ pɑ cəcɑ̌ po, yə̌ŋ bɑ pa' pɔ dɔlɔ̌ gɔ pɑ vɔk a.

GALATA 5:19
Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap

1 KORINTO 6:18-19
[18] Po khʉ́ nwə ghap. Myə shɑ mhɔ mo bɑ m jʉmdzʉ̌ nə nɑ́ e. Tə gə ghap hɔnwə pɑ kwa' nə́ nɑ e.[19] Kɑ a bɑ po ka zhyə gɑ́ nɑ tsɔ bɑ dyə Zhwenyə Dɔlɔ̌ yə a bɑ nə po a, bɑ fɑ m bi Si, nɑ tsɔ lə yɑ tsɔ a?

1 KORINTO 7:2
da' gɑ́ nə pwɔk va', bǎ yá mbɛ lə́ ghə yə mjwǐ, ba yɑ mjwǐ lə́ ghə yə́ dhə́.

1 KORINTO 10:13
Mləŋtə myə a lə ləŋtə wɔ a lə bɑ ǎ ku' nə mo. Si bɑ̀ nyənyɔ; e tə́ gɔ piŋ gɑ mləŋtə myə a cyə́ gʉ' yɔ a ko nə po pɑ́. Nə mləŋtə, e gɔ hɑ jyə nə nthəm nə́ ba gʉ' nə ŋkwǎ.

1 PƐTRƆ 2:11
Wɔ pyə́ gɑ̌ ŋkhùŋ wɔ te' a, po pɑ́ pa' mcyəjyə biŋ bɑ mghʉɔ, gɑ̌ wə səso wɔ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə tsə ghi'nyə bap nɑ́ tsyə a do' tʉm mò shù a.

EBRAIKA 13:4
Lɔmdyə pɑ ywə mku' bi guŋ pɔ awɛ ba kǒdyə lɔmdyə pɑ tə mviŋ nə pa' Si gɔ sɔ' fyɛ' pɑ ghə ghap pu a pɑ kathə́.

YUDA 1:7
Sɔ' m nə Sodɔm pu Gomora ba mtisuŋ myə́ ǎ giŋnyə̌ pu a, wap pyə wap lə hɑ nɑ tsap pa' wap a nə nwə ghap, shʉ́mjʉ̌m shɑ́ pɔ̀ pyə wap lə́ bɑ pɑ́ mu' nthi a, wap bɑ nthʉm nə nyəŋ shɛ yə a bɑ mɔk màmà bɑ pa' fo' a.

MATIO 5:8
Mpuŋtsé bɑ pɔ pyə wap ghə tʉm dɔlɔ̌ a, nə pa' wap gɔ sɔ' yɔ Si.

ROMA 12:1
Mfɑ̌mfɑ́, gɑ̌ wə səso wɔ shyə m nə́ cɔmmtso Si gɑ po hɑ nɑ tsɔ pa' tsə́ pwɔ' nthʉɔtʉɔ, tsə́ pwɔ' dɔlɔ̌, tsə́ pwɔ' pɑpuŋ bi Si: A gɔ pɑ pɑ yɔ nə sé m nə zhwenyə.

ROMA 13:13
Pɑ ghiŋ tə ghə mfʉ̀m, pa' nə dɔdzʉ̌ a, tə tsʉ̌ kʉ́ə ywə́, tə pám, tə pɑ gəgəm kɑ nə ghə ghap lə, tə sa' mshɛ kɑ nə kiŋ mo lɑ.

1 TESALONIKA 4:3-4
[3] Ywə yə Si shəŋ a bɑ gɑ po vɔ́k vɔk dɔlɔ̌ gɑ po tɔm nɑ tsɔ nə nwə ghap,[4] gɑ bǎ yá mo lə́ nə po zhyə́ nə ghə yə mjwǐ tə bvɔk nə dɔlɔ̌ pu a mku',

GALATA 5:19-21
[19] Mfa' bapnɑ, a bɑ pu zhyə́ má: nə cyətə tɔm nɑ́, nə viŋ nɑ́, nə ghə ghap[20] nə ghamtə̀ kətwɔk, nwə kɛ̀, bò, fəŋnyə, nə kíŋ mo, nə yɛlúŋ, nə twɔ'nyə, nə sa' mshɛ, sɔ́tə,[21] nə ghi'nyə, nə nwə́ mlù', nə tsʉ́ kʉə ywə́ ba myəshɑ nthi mnwə bɔ. Pɔ pyə wap gə mɔ mnwə a, gɑ̌ siŋ wɔ pa' myə lə zhi siŋ wɔ a gɑ́ wap tə gɔ sɔ' pɑ nə Nəfo Si pɑ́.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002