A A A A A

Bo personaxe: [Aceptación]


1 KORINTO 5:11-13
[11] Ŋ də bvə bi po gɑ ka po a mo yə e biŋ tso fɑ tə bɑ gəgəm, kɑ samshwə, kɑ gamtə kətwɔk, kɑ nthɛmnɛ, kɑ bam mlu', kɑ shǔŋ lɑ pɑ nə sɔmywə kɑ ba nə tsʉnyə lɑ.[12] Myə nə́ gɔ fyɛ' pɑ dzʉ a? Po tə́ gɔ fyɛ' pɑ pɑ dyə a lə́?[13] Si nə́ gɔ sɔ' fyɛ' pɑ dzʉ́. Po té mo shɔkcɔ̌k cəcɑ̌ po.

1 YOHANE 1:9
A bi a pɑ pìŋ mhɔ mɔk pɑ, bɑ pa' e tə kwyəpnyə a, biŋ bɑ nyənyɔ a, bɑ e gɔ lɑ mhɔ mɔk pɑ cwyɛ' wɔk pɑ piŋ lɔnyə wɔk pɑ nə guŋ mhɔ awɛ.

1 PƐTRƆ 3:8-9
[8] Nə́ nə míŋ, po pɑ́ pɑ́ nə ta' nwə yɑmu', bɑ nthamtə nə ghəghʉɔ pyə shɑ pɔ, ŋkhuŋnyə mfɑmfɑ́ nə pɑ́ sa' wɔ, po ghə tʉm cɔmmtso, bɑ fi'nɑ hɑ si.[9] Ka po pa' nwə cwəpuŋ nə mnwə cwəpuŋ, po kɑ lɑ yəmtə ba' yəmtə. Gɛ̌ po pɑ̀ nyəŋ pɑ byǎnyə́, nə pa' a ywə yə pu lə cwɔ' wɔ nə a, po'o gɑ po sɔ' bɑ pɑ tsʉ́ mcʉ' byanyə.

YOHANE 3:16
Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.

ROMA 2:11
Nə pa' nə ghap ŋkheŋ pú tə bɑ nə Si pɑ́.

ROMA 5:8
Tə ywə yə Si nə da'tə ŋkhuŋnyə nə pɑ a bɑ gɑ: Kristo bɑ e lə nə pfʉ̌ nə thə́ yɔk pɑ̀, pɑ̀ yɑ̀ pɑ̀ mghɛ mhɔ.

ROMA 8:31
Pɑ gɔ kwi' ghɔm gɑ́ kɑ? Si pɑ bi pɑ̀ bɑ wɑ gɔ pɔ wɔk pɑ̀?

ROMA 14:1-2
[1] Po nyəŋ mo yə piŋnthʉm é pwa a dyə́ tə tébya nə́ yə nə sɛnwə.[2] Yə́ piŋnthʉm mu' mo biŋ gɑ e tsʉ́ guŋ dzʉ́ awɛ. Da' gɑ yə mu' mo pɑ shyə m nə pwa bɑ pfɑ́ pɑ́ da' jap.

EBRAIKA 10:24-25
[24] Pɑ kɑ́ ti cəcɑ̌ pɑ nə nə pɑ nthənyə wɔk wɔk pɑ nə ŋkhùŋnyə bɑ nə mfa' pɑpúŋ.[25] Ka pɑ pɑ̀ ŋkhʉ́ mcu'tə mɔk pɑ̀ pa' shɑ pɔ gə ma nə pɑ ŋkhʉ́ a. Pɑ pɑ́ ŋkhak pɑ tʉɔ nə pa' pǒ wə́ jɔ pa' tyɛ'dzʉ́ wə sɔ' a.

YOHANE 6:35-37
[35] Yeso ghɔm bi pu gɑ: Myə̀ nə bɑ́ msɛ vɔk; mo yə e sɔ' bəm a bɑ jikǔ' tə gɔ kwi' yɛ e pɑ; mo yə e piŋ a, bɑ ji shyə tə gɔ la' kwi' yɛ e pɑ́.[36] Tə́ a bɑ gɑ̌ siŋ wɔ yá: Pǒ yɔ, ba tə́ po'o po lə piŋ.[37] Guŋ pɔ awɛ pyə Tá hɑ wap bəm a gɔ sɔ' sɔ' bəm, a mo yə ě nəŋ sɔ' bəm a, ŋ də wa' e pɑ́.

KOLOSAI 3:12-14
[12] Pa' a bɑ Si ci wɔ, dɔnyə́ wɔ, ŋkhúŋ wɔ a, po ghə tʉm cɔmmtso, tʉm nwə pɑpúŋ, gə nə fi' nɑ́ hɑ́ si, tʉ́m bwatə pwatə gə nə kyəp tʉ̌m.[13] Po pɑ bəmtə́ ŋkwa mnwə mɔ cəcɑ̌ po, bi a pɑ gɑ́ mo la' fɑ e nə ywə, po lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ wɔwɔ; dəŋdəŋ pa' a bɑ Cyəpɔ lɑ mhɔ mɔ́ shwyɛ' wɔ a, ba wɔ yɔ́ pɑ́ ghə pɑ po'o.[14] Nə guŋ e awɛ po ŋkwa ŋkhuŋnyə nə po pa' dzə́ a; a bɑ dʉ̀ dɔlɔ̌.

MATIO 5:38-42
[38] Po' lə yu' pa' pu lə ghɔm gɑ́: Bɛ́tsə́ nə bɛtsə, suŋ nə́ suŋ.[39] Tɑ́ gɑ̌ ghɔm bi po gɑ ka po a mo shɔkcɔk fəŋnyə nwə. A pɑ gɑ mo cwɔ pu təŋ o nə ghəŋ tʉɔ̀, o nya yə mu' ghəŋ bi e.[40] Mo pɑ gɔ lɑ o nə ghɔ dzə́ ja'shɛ́ nə dzə o yə nthʉm o, o hɑ ba yə o pfɔptə a bi e.[41] Mo thənyə o gɑ́ po e ghiŋ mkwə shǎ', po e ghiŋ mkwə sha'pʉə.[42] Hɑ bi mo yə ě lo a; mo yə e hǔ a, o kɑ fɛ ŋkha'tə o nə ntham e.

MATIO 25:34-40
[34] A pɑ po'o Fo ghɔm bi pɑ ghəŋ pú tʉɔ gɑ: Po sɔ̌', wɔ pyə Tá ǎ bɑ e le nyəŋ byanyə nə po a, ŋkwi Nəfo yə pu lə la' nyaptə bi po tə fɑ cwə nə ghə dzʉ̌ a.[35] Nə pa' jiku'u lə yɛ́ a, po hɑ ywə pfɑ́; ji shyə lə yɛ́ a, po hɑ nwə́; dɑ́ pɑ́ gʉɔ po nyəŋ a dyə.[36] Bɑ kəcyəŋ e po kwa dzə̀ nə m̀, bɑ gǒ, po sɔ' dé a, bɑ dyəcɛ̌ po sɔ' bəŋ m̀.[37] A gɔ sɔ' pɑ́ po'o, pɔ nyənyɔ pa' bi e gɑ: Cyəpɔ, pyə lə́ bɑ́ hɑ́ sǒ jɔ o bɑ jìkǔ' yɛ́ o pyə kim o, bɑ ghak o ŋkhə pyə hɑ shyə bu?[38] Pyə lə́ bɑ́ hɑ́ sǒ jɔ o o pɑ gʉ̀ɔ pyə nyəŋ o dyə? Kəcyəŋ e, pyə kwa dzə nə o?[39] Pyə lə bɑ̀ hɑ sǒ jɔ o o pɑ gó kɑ dyəcɛ̌ lə, pyə sɔ' bəŋ o?[40] Fo gɔ sɔ' pa' bi pu gɑ: Kwa' nyənyɔ gɑ siŋ wɔ gɑ́ bǎ cwəkəlɑ yə po lə̀ gə bi mukəcɔk mú nə pǒ pɔ̀ pyə wap bɑ mfɑ pɑ̌ a, po lə́ gə pɑ́ bəm.

ROMA 15:1-7
[1] Da' gɑ a bɑ fa' bi pɑ, wɔk pɑ pyə pɑ bɑ pɔ nthʉɔtʉɔ a, nə pɑ ŋkwa tsə mkʉ́m pɔ bwapwǎ, ba nə cyətə pɑ̌ shəŋ pɑ́ ywə yə ǎ puŋ wɔk pɑ a.[2] Bǎ yá mo lə nə pɑ cəŋ nə puŋ mo yə ě bəŋ e a, nə nwə pɑpúŋ nə nə kwɑ.[3] Kristo lě tə́ cəŋ pɑ́ ywə yə a lə buŋ e a pɑ́, dəŋdəŋ pa' a bɑ pu lě bvə gɑ: Mcap pɑ cap o lě ŋkho nə m̀.[4] A nə pɑ̌ po'o bɑ ywə yə pu lə la' bvə a, nə cwə yə a lə cyə a bɑ pu lə́ bvə nə́ nə nthɔk wɔk pɑ, po'o gɑ pɑ cyə m nə́ nə kaktʉɔ ba zhwyətə̀ yə ywə yə pu lə və a nə sɔ' a gə mɔktə̀.[5] A Si yə e hɑ kaktʉɔ ba zhwyətə a hɑ ŋkwishwə cəcɑ po pa' Yeso Kristo shəŋ a;[6] po'o gɑ po lɑ ta' tʉ̌m ba ta' gi nə hɑ ghu'tə bi Si yə é bɑ Tá Cyəpɔ Yeso Kristo yɔk pɑ a.[7] Po pɑ dɑ wɔ wɔwɔ dəŋdəŋ pa' Kristo lə lɑ wɔ a nə ghu'tə Si.

ROMA 14:10-19
[10] Tə wə̀! Nwə kɑ̀ o fyɛ' fɑ o? Ba wə! Nwə́ kɑ o wak fɑ o? Guŋ yɔk pɑ awɛ pu gɔ sɔ' fyɛ' wɔk pɑ dyə fyɛ' Si.[11] Nə pa' a bɑ pu və gɑ: Dəŋ pa' ǎ nyənyɔ gɑ́ gɑ̌ bɑwə a, Cyəpɔ nə gɔm, guŋ mkwi'tə awɛ gɔ sɔ' kam dzə m̀, ba guŋ mghɔm awɛ sɔ' gu'tə Si.[12] A bɑ po'o tə bǎ ya mo lə nə pɑ̀ pɑ́ gɔ sɔ' siŋ myə́ mcùŋ bi Si pɑ́ nə yə thə́.[13] Pɑ ya' nə pɑ fyɛ' nɑ́ tsɔk pɑ cəcɑ̌ pɑ. Pɑ pɑ sa' m gɑ ka fɑ mo pɑ ywə yə yə mu' fɑ gɔ cyə m nə́ vʉ̀si a, kə ywə fa'tə lə.[14] Gɑ̌ zhyə́ kwa' pɑpuŋ shyə́ m nə Cyəpɔ Yeso gɑ sɔmywə tə̌ nə pɑ guŋ bɑ pɑ ywə mviŋ pɑ́. Da' gɑ ywə bɑ́ ywə mviŋ bi mo yə́ ě yɔ gɑ́ a ywə mviŋ a.[15] A bi a o pɑ gɔ tsʉ mu' ywə, tə fɑ o yɛluŋ nə́ bɑ o tə wə́ giŋ nə kuŋnyə pɑ̀. Pɔmtə́ gɑ o kɑ cyə m nə nwə ywətsʉ gə mo yə Kristo lə pfʉ̌ nə e a pfʉ́.[16] Kɑ́ lɑ yu ywə yə ǎ bu bɑ ywə pɑpuŋ a gə ywə yə pyə shɑ pɔ gɔ ghɔm cwəpuŋ nə a.[17] Nə pa' Nəfo Si tə́ bɑ nwə ywətsʉ kɑ mlu' pɑ; a bɑ́ nwə dəŋdəŋ, bɑ hwitə́, ba ŋwɛnyə nthʉm Zhwenyə Dɔlɔ̌.[18] Mo bɑ́ fa' bi Kristo m̀ nthi po'o tə buŋ Si, ba pɔmnəŋ kuŋ o.[19] Pɑ pɑ́ shəŋ pɑ ywə yə a buŋ nə hwitə á ba yə a ŋkwɑ́ pɔ nthamtə́ wap a.

Galacian Bible 2002
Nouveau Testament Ghomala © Bible Society of Cameroon, 2002